Selecteer een pagina

Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland

jun 17, 2019

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.
Het wijzigingsprotocol is woensdag 12 juni in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er belasting wordt ontweken.
In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met de opname van deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.
Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen aangepast en vereenvoudigd. Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioenen aan de bronstaat toegewezen wanneer er voldaan is aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing in het huidige verdrag komen te vervallen en het heffingsrecht zal worden beperkt tot maximaal 15 procent.
Tenslotte wordt met het wijzigingsprotocol de positie van beleggingsinstellingen en pensioenfondsen verduidelijkt en wordt het belastingverdrag op een aantal (technische) punten gemoderniseerd.
Bericht van:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/nederland-wijzigt-belastingverdrag-met-zwitserland

12 Reacties

 1. “Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen aangepast en vereenvoudigd. Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioenen aan de bronstaat toegewezen wanneer er voldaan is aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing in het huidige verdrag komen te vervallen en het heffingsrecht zal worden beperkt tot maximaal 15 procent.”

  Jan. Wat betekent dit? Voor AOW, bedrijfs- en overheidspensionen? En wat betekent “maximaal 15%”? En hoe uniek is deze afspraak met Zwitserland nu weer?

  We weten dat het lastig is om het proces van het sluiten en aanpassen van belastingverdragen te volgen. Elke nieuwe afspraak zegt mogelijk weer iets over wat Nederland wil. En is daarmee denkelijk een stukje in de puzzel. Ook wel weer iets voor het Loket Buitenland? Als voorlichter ….

  Antwoord
  • Af te wachten valt hoe de tekst van het gewijzigde verdrag er precies zal uitzien om de vraag te kunnen beantwoorden.
   De bedoelde voorwaarden in het huidige verdrag die zouden komen te vervallen zijn aldus te zien:

   Art. 18 lid 2 : Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, mag een pensioen of andere soortgelijke beloning, een lijfrente of ieder pensioen en andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een socialezekerheidsstelsel van een Verdragsluitende Staat worden belast in de Verdragsluitende Staat waaruit deze afkomstig is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat:
   a. voor zover de aanspraak op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in de Verdragsluitende Staat, waaruit het pensioen of de andere soortgelijke beloning of lijfrente afkomstig is, van belasting is vrijgesteld, dan wel de met het pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen aan de pensioenregeling of verzekeringsmaatschappij, in het verleden bij het bepalen van het in die Staat belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht, dan wel anderszins in die Staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale faciliëring; en
   b. voor zover dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente of dit pensioen of andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een socialezekerheidsstelsel van een Verdragsluitende Staat niet in de Verdragsluitende Staat waarvan de genieter inwoner is, in de belastingheffing wordt betrokken tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief in Nederland voor inkomsten verkregen uit dienstbetrekking en het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief in Zwitserland voor inkomsten, dan wel het brutobedrag van dat pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente of uitkering voor minder dan 90 percent in de belastingheffing wordt betrokken; en
   c. indien het totale brutobedrag van de pensioenen en andere soortgelijke beloning en lijfrenten en ieder pensioen en andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een socialezekerheidsstelsel van een Verdragsluitende Staat, die ingevolge de onderdelen a en b mogen worden belast in de Verdragsluitende Staat waaruit ze afkomstig zijn, in enig kalenderjaar een bedrag van 20.000 euro te boven gaat.

   Antwoord
  • De genoemde 15% is niet uniek. Het verdrag met Canada bevat eenzelfde max. heffingsperecntage.

   Antwoord
 2. Ik ben en blijf er voor dat EERST de wet wordt veranderd in NL :
  De heffingsbijdrage voor alle zorgbijdragen wordt omgezet naar een heffing van 7% over ALLE inkomensdelen, zonder limiet/maximum, voor alle verzekerde personen vanaf 16 jaar.
  (Al dan niet direct vooraf ) Te heffen via de belastingdienst in NL.
  Zie de jaarlijkse Ninbi verklaring.
  En verder géén gezeur over persoonlijke bijdragen van 100+ euro/mnd.
  Alleen DAN draagt iedereen naar “vermogen” en draagkracht bij.
  En worden inkomstenbronnen van boven de “grens” van dik 56.000 euro terecht mede aangeslagen, zonder die bijdrage af te wentelen op de laagste en midden inkomens die procentueel nu véél te véél betalen.
  Dan is die 15 % voor Zwitserland inwoners ook nergens voor nodig, noch voor inwoners die ook al dubbel betalen via de IB in hun woonland zoals Zweden etc., die kunnen daar dan ook mee ophouden.

  Antwoord
 3. HET TRACTATENBLAD VAN HET K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N, JAARGANG 2019, nr. 94
  A. TITEL
  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (met Protocol); ’s-Gravenhage, 26 februari 2010
  Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 009989 en 013377 in de Verdragenbank.
  B. TEKST
  Op 12 juni 2019 is te ’s-Gravenhave een Protocol tot wijziging van het Verdrag tot stand gekomen. De Nederlandse, Franse en Engelse tekst van het Protocol luiden als volgt:
  Protocol tot wijziging van het Verdrag van 26 februari 2010 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
  Daaruit:
  Artikel 18 wordt geschrapt en vervangen door het volgende artikel:
  „Artikel 18
  Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen
  1. Pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede lijfrenten, waaronder afkoopsommen betaald in plaats van een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente, afkomstig uit een Verdragsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat en betalingen krachtens de bepalingen van de socialezekerheidswetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat mogen in de eerstgenoemde Verdragsluitende Staat worden belast. Indien echter dergelijke betalingen een periodiek karakter dragen (met uitzondering van afkoopsommen betaald in plaats van een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente) mag de aldus geheven belasting niet meer bedragen dan 15 percent van het brutobedrag van de betaling.
  2. Een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente wordt geacht afkomstig te zijn uit een Verdragsluitende Staat voor zover de met het pensioen of een andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen of betalingen, dan wel de aanspraken op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in die Staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale tegemoetkoming.
  3. De uitdrukking „lijfrente” betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat en voor zover de aanspraak of de met de lijfrente samenhangende bijdrage in de Verdragsluitende Staat waaruit de lijfrente afkomstig is, in aanmerking is gekomen voor een fiscale tegemoetkoming.”

  Antwoord
 4. BIj invoering van het nieuwe belastingverdrag krijgt een grotere groep gepensioneerde belastingplichtigen wonend in Zwitserland te maken met de KBB regeling.
  Voldaan moet zijn dat 90% van het persoonlijk of gezinsinkomen onderhevig is aan Nederlandse heffing (als eerste kriterium)
  Of: dat men weliswaar voor meer dan 10% van het (Nederlands gedefinieerde) inkomen aan Zwitserse heffing onderhevig is, maar aan Zwitserland geen belasting feitelijk hoeft te betalen (over dat laatste voert de VBNGB thans twee proefprocedures, dus dat ligt nog niet vast).
  Gezien het feit dat zowel over bedrijfspensioen, overheidspensioen, sz uitkeringen als lijfrenten het heffingsrecht aan Nederland komt zal de KBB regeling vaak van toepassing kunnen zijn. Gezien het feit dat maximaal 15% belasting mag worden geheven op deze inkomsten door Nederland (afgezien echter van de overheidspensioenen: daar geldt geen max. tarief van 15%) zal de KBB regeling vaak gaan gelden. Merk op dat de standaardheffingskorting geen onderdeel van de belasting over het pensioen uitmaakt maar een afzonderlijk “KBB voordeel” als zodanig is.

  Antwoord
  • Merk ook op dat men als buitenlands belastingplichtige voor belastingdelen in arbeidskorting en IACK, en het hefffingsvrije vermogen van box 3 niet hoeft te kwalificeren naar art. 7.8 WetIB2001.

   Antwoord
 5. De implicaties van het max. heffingspercentage (15%) door Nederland op uit Ned. afkomstige AOW en niet-overheidspensioenenpensioenen, aannemende dat er geen andere inkomsten zijn dan dergelijke pensioenen, is dat de in Zwitserland wonende gepensioneerde pas vanaf een jaarinkomen van 11.600 Euro inkomstenbelasting aan Ned. hoeft te gaan betalen indien hij kwalificeert en een fiscale partner heeft. Voor een kwalificerende alleenstaande is dat vanaf bijna 12.800 Euro (gegevens voor 2020 gebruikt). De berekening is daarop gebaseerd dat de standaardheffingskorting uit alg. heffingskorting, ouderenkorting en evt. alleenstaande ouderenkorting bestaat.

  Antwoord
 6. De heffingsverdeling tussen Nederland en Zwitserland wat betreft uit Nederland afkomstige periodieke (bedrijfs)pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen is in het nieuwe verdrag voor een inwoner van Zwitserland als volgt:
  1. Nederland heft max 15 % van het bruto-bedrag van die pensioenen, en:
  2. Zwitserland heft over tweederde deel van het nettobedrag van die pensioenen. Het nettobedrag is 85% van het brutobedrag. Dit komt neer op heffing over ongeveer 57% van het brutobedrag.
  Dit laatste vloeit voort uit art. 22 lid 5.c. (over wijze van vermijding van dubbele belasting door Zwitserland), dat in zijn algemeenheid neerkomt op vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud):
  “c.Indien een inwoner van Zwitserland periodieke uitkeringen verkrijgt in overeenstemming met de bepalingen van de tweede zin van artikel 18, eerste lid, die in Nederland mogen worden belast, verleent Zwitserland deze inwoner op verzoek een vermindering van een derde van het nettobedrag van dergelijke pensioenen of lijfrenten.”

  Antwoord
 7. 2021Z03458

  (ingezonden 19 februari 2021)

  Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over bilaterale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

  Daaruit:

  10. Klopt het dat door het herziene belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in Nederland opgebouwde pensioenen van Nederlanders woonachtig in Zwitserland vanaf 1 januari 2021 door Nederland mogen worden belast (maximaal 15% van het brutobedrag over periodieke pensioen- socialezekerheidsuitkeringen en volledig belasting over eenmalige uitkeringen)? Zo nee, kunt u dat toelichten?

  11. Kunt u toelichten op welke manier deze wijziging in het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland tot stand is gekomen? Waarom is besloten tot het maximale percentage van 15%? Welke nadere afspraken zijn gemaakt over het ‘maximum’ percentage met Zwitserland om mogelijke dubbele belastingheffing te voorkomen? Betekent dit dat Nederland 15% belasting mag heffen over het brutobedrag aan bijvoorbeeld pensioenuitkering en dat Zwitserland ook nog over een deel belasting mag heffen? Wat betekent dit voor de totale belastingafdracht van in Zwitserland woonachtige Nederlanders? Wat betekent de wijziging per 1 januari 2021 voor de afdracht in vergelijking met voorgaande jaren, zowel in belastingpercentage als in de procedure? Kunnen gepensioneerde Nederlanders evengoed nog gebruik maken van verschillende aftrekposten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Hoe worden de administratieve lasten zoveel als mogelijk beperkt?

  Antwoord
 8. J.Willemsen zegt uit Basel
  Met verbazing heb ik geconstateerd de snelheid waarmee de NL belastingdienst het nieuwe verdrag heeft ingevoerd. Verdrag geldig verklaard op 30-11-2020. Brief ontvangen op 16-12-2020 van belasting NL en in Januari 2021. Op mijn AOW en pensioen reeds inhouding van loonbelasting. In het verdrag zijn de artikelen 18,22 a en c van belang. De Heer de Voogd geeft op 4 febr.2021 reeds aan hoe dit gelezen moet worden. Als ik dit volg en bereken kom ik tot de conclusie dat de belasting met 35% toeneemt t.o.v. de belasting betaald in Zwitserland over de voorgaande jaren.
  De NL belasting neemt 70% van de totale belastingkoek en de zwitsers derhalve 30%. Opgepast dient te worden om een verzoek in te dienen bij de zwitsers om een derde van het netto bedrag vrij te stellen anders betaal je 100 % meer belasting.
  De provisorische betaling over het lopende jaar van de zwitserse belasting zou ik gedeeltelijk achterwege laten om geen dubbele betalingen te laten plaats vinden. Al met al een verwarrend verdrag en waarom niet eenvoudig het betaalde bedrag aan NL vlg. art 18 op de zwitserse belasting in mindering te brengen. Tevens dient naast de zwitserse belastingaangifte ook in Nederland een belasting aangifte gedaan te worden om de 15 % te controleren..
  Ik zie gaarne reacties tegemoet op mijn zienswijze

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.