Selecteer een pagina

Verslag van de bijeenkomst en aftrap van het project “Loket Buitenland” bij Buitenlandse Zaken

jun 18, 2019

[verouderd

Op 12 juni 2019 hebben Jan de Voogd en Roy Meijnderts deelgenomen aan de aftrap van het project “Loket Buitenland” bij BuZa.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken start een project “Loket Buitenland” (werktitel), ter verbetering van de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland. Het project komt voort uit het regeerakkoord kabinet Rutte III.

De VBNGB is uitgenodigd aan dit project deel te nemen en was vertegenwoordigd bij de aftrap, een klankbordbijeenkomst bij het ministerie van BuZa op 12 juni jl. Het belang dat aan dit project wordt gegeven blijkt uit het feit dat de bijeenkomst werd geopend en voor een groot deel werd bijgewoond door de Secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie.

Klik hier om het verslag te lezen

10 Reacties

 1. Uit: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/25/bijlage-beantwoording-feitelijke-vragen-begroting-buitenlandse-zaken-2020
  35300-V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

  nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300-V). De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

  Antwoord
 2. voorts:
  97 Kunt u een overzicht verschaffen van alle lopende pilots, verkenningen en experimenten die op dit moment lopen op het gebied van 1) uitbesteding van dienstverlening aan externe dienstverleners; 2) mobiele documentverstrekking; en 3) digitalisering van dienstverlening en documentverstrekking?

  Antwoord: 1) Onder verwijzing naar de Kamerbrief d.d. 31 augustus 2018 (kenmerk 25 764 nr. 110) is de paspoortpilot bij externe dienstverlener VFS Global in Edinburgh positief geëvalueerd en is deze dienstverlening inmiddels omgezet in staand beleid. Inmiddels is deze dienstverlening succesvol uitgebreid naar VFS Global in Londen, VK, per november 2018 (ook buiten reguliere kantooruren tijdens avonduren op weekdagen en op zaterdagochtend), Chicago, VS (maart 2019) en Edmonton, Canada (juni 2019). In november 2019 zal deze dienstverlening verder worden uitgebreid naar Perth, Australië en medio 2020 naar Birmingham, VK.

  Wat betreft de criteria voor uitbreiding is in eerste instantie gekeken naar locaties waar deze dienstverlening de grootste toegevoegde waarde heeft voor Nederlanders in het buitenland, gelet op bijvoorbeeld de afstand tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat-generaal met een consulaire balie, de afstand tot Nederland en/of het aanbieden van een extra service buiten reguliere openingstijden. Ook is gekeken naar de omvang van de Nederlandse gemeenschap en het verwachte volume aan aanvragen en de wensen van de Kamer. Op basis van deze bredere en diepere ervaring op deze aanvullende locaties, zal ik bezien waar en op welke termijn deze dienstverlening wordt uitgebreid. 2) Wat betreft de inzet van mobiele apparatuur voor de verstrekking van paspoorten informeer ik u dat er geen pilots gaande zijn. Alle posten die bevoegd zijn om paspoortaanvragen in te nemen en die dus een paspoortbalie hebben, beschikken ook over een mobiel vingerafdrukopnameapparaat en hebben instructie om die ook te gebruiken. Op sommige locaties is dat vaker nodig dan op andere. Mobiele apparatuur wordt al jaren ingezet voor het innemen van paspoortaanvragen en er is dus ook geen sprake meer van een experiment of een test. 3) Op dit moment is een pilot gaande met een digitaal paspoortaanvraagformulier bij de Nederlandse ambassade in Bern. Het Ministerie van BZ werkt aan gefaseerde invoering van een digitaal paspoortaanvraagproces voor aanvragers in het buitenland. Digitaal aanvragen omvat het digitaal kunnen indienen van een paspoortaanvraag en het digitaal uploaden en verzenden van documenten. Persoonlijk bezoek aan de aanvraagbalie zal op grond van de regelgeving steeds nodig blijven voor identiteitsvaststelling en afgifte van biometrie. Het formulier moet vooralsnog worden geprint en ondertekend worden en meegebracht naar de ambassade. In het voorjaar van 2020 start fase 2, het direct versturen van het aanvraagformulier en veilig uploaden van gevraagde documenten naar de BZ-omgeving. Het Ministerie van BZ verkent daarnaast de mogelijkheden om de aanvrager ook online te laten betalen.

  Antwoord
 3. 75 Zijn er extra kosten verbonden aan de inzet van externe dienstverleners (private partners) bij de verbetering van consulaire diensten? Hoe is de kwaliteitstoezicht op het functioneren van de externe dienstverleners geregeld? Welke waarborgen zijn er dat de consulaire dienstverlening niet volledig afhankelijk zal worden van externe dienstverleners?

  Antwoord: Aan de inzet van externe dienstverleners zijn voor BZ enkel kosten verbonden met betrekking tot de inzet van personeel in relatie tot de coördinatie van de uitrol van nieuwe locaties en producten, centrale aansturing en monitoring. De diensten van de externe dienstverlener worden niet bij BZ in rekening gebracht, deze worden doorberekend aan de klant door middel van een (door BZ contractueel vastgestelde) service fee.

  Tijdens de in 2018 afgeronde aanbestedingsprocedure voor het nieuwe raamcontract met externe dienstverleners, zijn de (contractuele) eisen verder aangescherpt. Zo zijn in de nieuwe contracten KPI’s (Key Performance Indicators) opgenomen, met een daaraan gekoppelde bankgarantie. Hierdoor kan BZ financiële consequenties verbinden aan het niet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voorts voert BZ bij de uitrol van elke nieuwe EDV-locatie een specifieke audit uit en zal onder de nieuwe raamcontracten elke twee jaar een externe audit op privacy- en databeveiliging plaatsvinden.
  De KPIs worden centraal gemonitord. Er wordt op twee niveaus gekeken naar de prestaties van de externe dienstverleners. Vanuit de partijen zelf worden er maandelijkse rapportages toegestuurd die vergezeld worden van data. Deze data wordt gebruikt om de rapportages te vullen. Naast deze aanlevering gebruikt BZ ook data uit eigen systemen als extra interne controle. In de nabije toekomst zal de aanlevering van data op steeds korter termijn gebeuren met als einddoel het leveren van data op dagbasis. Zo kan er nog sneller gereageerd worden op de zaken die spelen in het veld.

  Naast de bankgarantie kan het Ministerie bij langdurig niet nakomen van de afspraken er ook voor kiezen om het contract met een externe dienstverlener eenzijdig op te zeggen. Het Ministerie kan er dan voor kiezen om een andere partij aan te stellen om de frontoffice activiteiten van de consulaire diensten uit te voeren. Er kan ook voor gekozen worden om deze activiteiten weer terug te halen naar de lokale post. De digitale oplossingen en het proces in de backoffice zijn zo ingericht dat er flexibel omgegaan kan worden met wie deze activiteiten uitvoert. Alhoewel het dus wel extra personele capaciteit zou kosten aan de kant van BZ is het mogelijk om activiteiten terug te halen naar een post.

  Antwoord
 4. 77 Kunt u de bijzin “voor zover het wettelijk kader dat toelaat” nader toelichten? In welke gevallen hebt u ambities waarbij het wettelijk kader de desbetreffende verbeteringen van de dienstverlening niet toelaat?

  Antwoord: “voor zover het wettelijk kader dat toelaat” heeft betrekking op de vigerende Visumcode waarin de procedures en voorwaarden voor afgifte van transit of verblijf van ten hoogste drie maanden op grondgebied van de Schengenlanden is vastgelegd. De huidige Visumcode – die op 5 april 2010 in werking is getreden – is gericht op een papieren aanvraag. De Visumcode biedt weliswaar ruimte om het aanvraagformulier te digitaliseren maar voorziet niet in bepalingen met betrekking tot het digitaal indienen en behandelen van een aanvraag (zoals elektronische ondertekening, online betaling, scannen/uploaden van documenten). De aanvrager moet zijn aanvraag nog steeds op papier en ondertekend indienen.

  Afgezien van het feit dat het digitale aanvraagformulier klantvriendelijker is dan papieren versie, zorgt het er ook voor betere datakwaliteit (uniformiteit, volledigheid). Bij een koppeling tussen het online aanvraagformulier en het systeem waarmee aanvragen door BZ behandeld worden, kunnen de gegevens die de aanvrager heeft ingevuld automatisch worden doorgezet. De Visumcode staat het verplicht gebruik van een digitaal aanvraagformulier echter niet toe
  waardoor aanvragers nog steeds een handgeschreven formulier mogen indienen.

  In de nieuwe Visumcode die begin 2020 in werking zal treden is weliswaar rekening gehouden met de voortschrijdende digitalisering, maar blijft de verschijningsplicht ten behoeve van identificatie onverkort van kracht. Daarnaast blijft het plakken van de visumsticker in het paspoort vooralsnog noodzakelijk.

  Antwoord
 5. voorts:
  80 Hoeveel geld is gereserveerd voor de verdere versterking van de consulaire dienstverlening? Hoeveel geld is gereserveerd voor de IT-systemen? Hoeveel geld hiervan is nog niet juridisch verplicht?
  Antwoord: Het ministerie van Buitenlandse Zaken is continu bezig de consulaire dienstverlening te verbeteren. In dit kader wordt sinds 2017 gewerkt aan de digitalisering van de consulaire dienstverlening waarvoor een bedrag tussen de €28 en €30 miljoen is gereserveerd (zie ook het antwoord op vraag 81). Hiervan is inmiddels €20 miljoen uitgegeven en van het resterende bedrag is circa 50% juridisch verplicht.
  81 Heeft de digitalisering van de consulaire dienstverlening tot hoger dan verwachte kosten geleid? Zo ja, hoeveel? Hoeveel geld is naar verwachting nog nodig om dit systeem volledig te kunnen laten werken?
  Antwoord: De digitalisering van de consulaire dienstverlening is initieel begroot op €20 miljoen. Vorig jaar (2018) heeft een budgetmutatie plaatsgevonden en is de begroting vastgesteld op €23 miljoen. In de loop 2019 is vertraging opgetreden en zullen de kosten tot en met 2021 oplopen tot een bedrag tussen €28 en €30 miljoen.
  103 Wat verklaart de structurele verlaging van het budget onder consulaire informatiesystemen vanaf 2021 onder 4.1?
  Antwoord: Vanaf 2021 zullen conform de planning van de digitalisering van de consulaire dienstverlening de nieuwe applicaties in gebruik genomen worden en zullen de ontwikkelkosten verminderen. De structurele kosten voor beheer, onderhoud en gebruik resteren.

  Antwoord
 6. voorts:
  99 Wat bedoelt u met de opmerking dat er bij consulaire dienstverlening “meer” nadruk ligt op zelfredzaamheid? Uit welke beleidswijzigingen blijkt dat dit meer is dan voorheen of meer dan elders? Kunt u dit toelichten?

  Antwoord: Van iedereen die op reis gaat, mag een goede voorbereiding worden verwacht. Zo is het de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich goed te informeren, goed voor te bereiden en te verzekeren voor onverwachte omstandigheden. Via regelmatige publiekscampagnes worden reizigers hier ook op gewezen.

  In de Staat van het Consulaire (editie 2018 en 2019) is aangegeven welke consulaire dienstverlening de Rijksoverheid levert en op welke punten Nederlanders een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarbij is aangegeven dat er in eerste instantie uitgegaan wordt van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders die in het buitenland verblijven of in het buitenland op reis gaan.

  Uitgangspunt is dat geen consulaire bijstand (meer) wordt verleend zodra de Nederlander in het buitenland, bijvoorbeeld na het leggen van contact met het thuisfront en specifieke zorgverleners, zelfredzaam kan worden beschouwd. Ondersteuning vanuit de Rijksoverheid heeft dan immers geen toegevoegde waarde meer. Ook kan overwogen worden bijstand te reduceren als Nederlanders wereldwijd zelf verantwoordelijk zijn voor de gevaarzetting. Reizen naar conflictgebieden of het bewust opzoeken van ‘rode reisgebieden’ zijn daarvan voorbeelden. Met uitzondering van die personen die een noodzakelijke rol spelen in dergelijke situaties (o.m. hulpverleners, journalisten). Verder kunnen kosten verhaald worden op die personen die willens en wetens hebben bijgedragen aan hun eigen gevaarzetting. Door een onderscheid te maken naar zelfredzame en niet- zelfredzame personen kan het beleid en kunnen de handelingsperspectieven van de overheid meer toegespitst worden op een intensievere consulaire hulp aan personen die dat echt hard nodig hebben (maatwerk). Zoals genoemd in de Staat van het Consulaire (editie 2019, p. 24 e.v.) wordt bijvoorbeeld ingezet op een intensivering van de consulaire dienstverlening aan kwetsbare personen. Kwetsbare Nederlanders in het buitenland die in nood verkeren, behoeven extra aandacht omdat zij veelal niet of verminderd zelfredzaam moeten worden geacht.

  Zo is bij huwelijksdwang en achterlating een beroep op het thuisfront om voor de hand liggende redenen vaak niet mogelijk en is zelfredzaamheid in het geval van minderjarige personen (nog) niet aan de orde. Om recht te doen aan de situatie waarin deze personen zich verkeren is maatwerk nodig en wordt per situatie bekeken waar de consulaire inzet op moet zijn gericht.

  Antwoord
 7. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Onze Referentie BZDOC-570238496-87 Uw Referentie T/17-10-2018/CPN-01 Bijlage(n)
  Datum 15 december 2019 Betreft Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

  Geachte voorzitter,

  Tijdens het Algemeen Overleg over het postennet dd. 17 oktober 2018 zei ik toe het postennet (het geheel van Nederlandse Vertegenwoordigingen in het buitenland) jaarlijks te wegen. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. Tevens zal ik in deze brief uiteenzetten hoe ik het tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 14 november 2019 ingediende amendement van de leden Sjoerdsma en Koopmans (35300 V, nr. 12) over de versterking van het Nederlandse postennet wil invullen. Ook gaat deze brief in op de wens van de Kamer een ambassade te openen in Jerevan, Armenië, zoals neergelegd in het amendement van het Lid Voordewind c.s. (35300 V, nr. 10). Tevens is deze brief een reactie op de motie Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling (Kamerstuk 35300 V, nr. 31) en de aangehouden motie Sjoerdsma over de opwaardering van bestaande ambassadekantoren tot volwaardige ambassades (Kamerstuk 35300 V, nr. 30).
  Daaruit:
  Loket buitenland

  Als uitvloeisel van het regeerakkoord wordt met financiering vanuit de intensiveringsmiddelen voor het Postennet gewerkt aan de realisatie van één centrale front office van de Nederlandse overheid voor de ongeveer miljoen Nederlanders in het buitenland (en niet-Nederlanders die door eerder verblijf rechten en plichten met de Nederlandse overheid hebben opgebouwd). Via dit Loket Buitenland wordt stap voor stap de voor de doelgroep relevante dienstverlening van de overheid ontsloten. Na een aanloopfase waarin de samenwerking met diverse uitvoeringsorganisaties moest worden opgestart, krijgen de eerste ontwikkeltrajecten inmiddels vorm en worden concrete afspraken gemaakt over informatievoorziening en de beantwoording van vragen via de centrale front office. Het gaat dan bijvoorbeeld om DigID, AOW, de Registratie niet-ingezetenen (RNI), inkomstenbelasting/toeslagen en rijbewijzen. De website Nederlandwereldwijd.nl wordt omgevormd tot een ‘regelplatform’ voor de doelgroep van Loket Buitenland. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken, die verantwoordelijk is voor de rijksbrede overheidscommunicatie. Tevens worden de systemen en organisatie van het huidige 24/7 contact centre uitgebreid ten behoeve van verdere uitbouw en professionalisering van de dienstverlening.
  De Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-inzake-weging-nederlandse-vertegenwoordigingen-in-het-buitenland

  Antwoord
 8. daaruit ook:
  Motie Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling

  Een van de kerntaken van de Nederlandse diplomatieke aanwezigheid in het buitenland is het verlenen van consulaire diensten aan Nederlanders en buitenlanders. Om dit zo effectief mogelijk te doen en diensten wereldwijd 24/7 te kunnen aanbieden voor Nederland en Nederlanders, werkt Nederland volgens de principes “digitaal, tenzij’’ en “externe dienstverlening, tenzij’’. Het eerste contactpunt overal ter wereld is dan ook het 24/7 contactcentrum, beschikbaar in verschillende talen, dat de klant indien nodig doorverwijst naar consulaire medewerkers in Den Haag of op de post. Buitenlanders kunnen op meer dan 100 locaties ter wereld terecht voor een visumaanvraag via een externe dienstverlener. Op locaties waar direct contact met de klant vaak nodig is, wordt op de post een consulaire afdeling ingericht.
  In het licht van dit beleid en vanuit het oogpunt van de motie Sjoerdsma over het belang van een consulaire afdeling (Kamerstuk 35300 V, nr. 31) zal de nieuwe ambassade in Jerevan worden voorzien van consulaire aanwezigheid Bij het recent geopende CG in Atlanta zal eveneens in consulaire aanwezigheid worden geïnvesteerd, vanwege de relatief grote gemeenschap Nederlanders in dit deel van de VS en als onderdeel van de collectieve inspanning die in het gehele diplomatieke netwerk in de VS wordt vormgegeven.

  Antwoord
 9. 35570-V Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

  nr. Lijst van vragen en antwoorden

  20 Kunt u aangeven hoe vergevorderd u bent met de uitvoering van uit het regeerakkoord vloeiende extra gelden voor het postennet?
  Antwoord:
  In het Regeerakkoord is opgenomen dat het postennet wordt verstrekt met een oplopende reeks van EUR 10 miljoen in 2018 naar een EUR 40 miljoen vanaf 2021. De uitvoering hiervan ligt op schema (peildatum 1 september) en voor 2021 is gepland dat dat alle nog resterende vacatures zullen zijn ingevuld. Op dit moment is circa 90 procent van alle nieuw gecreëerde functies daadwerkelijk bezet. De planning is dat volgend jaar de nog resterende 10 procent (ca. 30 fte) hieraan wordt toegevoegd, waarmee alle extra middelen volledig zijn ingezet. Ook de planning ten aanzien van het24/7 loket buitenland’) waar Nederlanders in het buitenland ‘one stop shop’ terecht kunnen ligt op schema. In het komend jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten over het jaar 2020.

  129 Welke diensten zijn inmiddels bereikbaar via de one-stop-shop?
  Antwoord op vraag 129, 130 en 131: Project Loket Buitenland voegt stap-voor-stap informatie over overheidsdiensten toe aan Nederlandwereldwijd.nl, ondersteund door de voorlichters van het 24/7 contact center dat indien nodig gericht kan doorverwijzen naar de verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie. Naast de dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die al via deze website en contact center was ontsloten, zijn inmiddels toegevoegd: rijbewijzen, DigID, Europees erkende inlogmiddelen bij de overheid, AOW, Registratie Niet-Ingezetenen, Burgerservicenummer, stemmen in het buitenland, zorgverzekering in het buitenland (waaronder buitenlandregeling CAK) en diplomadiensten (beschrijving, waardering, erkenning en legalisatie). Tevens zal voor 1 november 2020 voor alle producten en diensten die in 2021 worden toegevoegd een startpagina op Nederlandwereldwijd.nl zijn geplaatst. Dit is een pagina waarop meteen naar de juiste onderdelen op de website van de verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie wordt doorverwezen. Dit geldt voor de volgende producten en diensten: belastingaangifte, toeslagen (zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget), omzetten van buitenlandse akte in Nederlandse akte,
  Mijnoverheid, studiefinanciering (incl. studentenreisproduct), kinderbijslag, ANW-uitkering, remigratieuitkering, WLZ-uitkering, Ziektewetuitkering, uitkeringen arbeidsongeschiktheid, WW-uitkering, nationaliteitsvraagstukken/Nederlanderschap, naturalisatie en inburgering vanuit het buitenland, kentekenbewijzen, Verklaring Omtrent Gedrag en Aktes van de Burgerlijke Stand. Meer uitgebreide informatie op Nederlandwereldwijd zelf volgt volgend jaar. Door voor deze onderwerpen nu al wel een startpagina op te nemen kan Nederlandwereldwijd steeds meer worden neergezet als de unieke ingang bij de overheid voor burgers in het buitenland. Hierover wordt sinds deze maand (oktober 2020) ook actief gecommuniceerd, via een eigen Facebookpagina, het postennet, de betrokken uitvoeringsorganisaties en belangenverenigingen van Nederlanders in het buitenland. Tegelijkertijd zal er, ook na oplevering eind 2021, worden doorontwikkeld om de mate van dienstverlening voor ieder van de toegevoegde producten en diensten steeds verder te brengen en de klant daarmee beter te kunnen bedienen.
  Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/vaststelling-van-de-begrotingsstaat-van-buitenlandse-zaken-v-voor-het-jaar-2021

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.