Selecteer een pagina

Pensioen nemen in Marokko

jul 23, 2019

Via onze secretaris kregen wij het volgende bericht van 22-07-2019 via ons contactformulier en de mogelijkheid om deze ter informatie te plaatsen en te delen.

L.S.,

in mei 2012 ben ik met pensioen gegaan in NL en heb me daags erna gevestigd in Marrakech. Het was een spannende vraag hoe een en ander fiscaal zou uitwerken. Ik heb nu (sinds 2015) AOW en een privaatrechtelijk ABP-pensioen (sinds jan 2013). Na contact en overleg met de Belastingdienst Buitenland in Heerlen is er uit gekomen dat de belastingheffing aan Marokko is, beide uitkeringen worden dus bruto-netto verstrekt. Ik geef hier dus aan en moet daarvan ook het bewijs overleggen, wat ik gedaan heb.
Maar nu komt de clou, niemand in NL is daarvan op de hoogte: Als je als gepensioneerde Europeaan aangeeft in Marokko, en ook bewijst dat je je geld op een non-convertibele rekening laat binnenkomen geeft de Belastingdienst alhier je 80% reductie op de hier te betalen IB. Het maximum is hier plm 40%, daarvan betaal ik dus 20%, dat is per saldo dus max. 8%. Daar staat tegenover dat er geen aftrekposten in te brengen zijn. Een tweede min is dat de premie ziektekosten hoog is: je moet hier een expat-verzekering afsluiten om de privé-klinieken te kunnen gebruiken of het buitenland te gebruiken. De premie is grofweg het dubbele van die in NL. Maar er blijft een duidelijke plus: je salaris verdubbelt ongeveer als je je hier vestigt! Marrakech kent een uitgebreid sociaal leven, opera, uitvoeringen, theater, vele, vele uitgaansmogelijkheden, maar je moet wel Frans spreken of het willen leren!!
Tweede noot: je kunt hier een dame voor de huishouding hebben, voor pak weg 48 u per week voor plm EUR 250,-. En die dame is dan dolgelukkig!! Zelf zijn we alleen nog sociaal bezig, de rest is voor onze huishoudster die we erg vertrouwen, zelfs als we op vakantie zijn !
Derde noot: De premie wegenbelasting is hier per jaar wat je in NL per maand betaalt. Benzine/diesel: 80 eurocent per L.
Vierde noot: Ik woon op een van de meest luxe domeinen alhier en betaal aan charges voor de tuinlieden/ bewaking/ schoonmaak gebouwen/ enz. EUR 100 per maand! In NL is dat vaak het vier- à vijfvoudige in vergelijkbare omstandigheden. Vijfde noot: Iedere zondag en vaak ook nog midweeks gaan wij, vaak met vrienden, naar de domeinen rondom de stad en soms in het Atlas-gebergte. We nemen daar onze apéro, dan een 3-gangen déjeuner met wijn, een koffie na en zwemmen dan vaak. In de vroege avond gaan we dan terug naar huis en betalen dan gemiddeld pp EUR 45,- We hebben dan genoten in een 5-sterrendomein!
Zesde noot: We zijn erg gehecht aan de Europese cultuur en geschiedenis. Met de auto ben je in 7 uur in Malaga, van waaruit we heel Spanje en Portugal doen. Vaak van Parador naar Parador naar Pousada, enz. Heel goed te doen en de autobanen hier zijn top!

Met vriendelijke groet,

Drs. J. van Els, Marrakech

19 Reacties

 1. Nou, als ze zo doorgaan met de pensioenen hier (accoord is een kat in de zak voor gepensioneerden), een mooi land om financieel te vluchten

  Antwoord
 2. Je kan in Nederland ook nog steeds een ziektekosten verzekering nemen en de premie wordt dan van je aow afgetrokken, bel daarover met het CAK, het is afhankelijk of Marokko een overeenkomst heeft met Nederland, maar het CAK kan je dat vertellen.

  Antwoord
  • Als u het verdragsrecht bedoelt, ja dat bestaat voor Marokko (zie de Verzekerdenmonitoren bijv.), met een lage woonlandfactor. Dat is trouwens verplicht als je aan de voorwaarden voldoet (als gepensioneerde of diens gezinslid), vergelijkbaar met gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend in de EU: echter de woonlandfactor is erg laag.. Maar ik kan me voorstelleen dat er behoefte is aan part. bijverzekering.

   Antwoord
  • Hallo Ray, dat hoef je niet te overwegen want dan kom je terecht in de overheidsziekenhuizen hier. Geen hygiëne, geen geld voor medicatie, enz. Je moet hier wel een expat-verzekering houden om gebruik te kunnen maken van de privé-klinieken hier! Niet voor niets rekent het CAK minder dan 1% voor de woonlandfactor!

   Antwoord
   • dat is niet waar. Met de ziektekostenverzekering in Marokko als je verplicht verzekerd bent, (L AMO) , heb je recht op minstens 70% vergoeding van het bedrag wat je zou betalen in een prive kliniek.

  • Je krijgt dan ook nog een heel klein bedrag zorgkosten van de belasting

   Antwoord
 3. Leuk bericht, mochten we Frankrijk zat zijn is Marokko een fraai alternatief.

  Antwoord
 4. Het klinkt te leuk, dus zal de Belastingdienst daar snel korte metten mee maken. Alles wat te leuk is wordt aangepakt.

  Antwoord
  • AOW (en alle sociale zekerheidsuitkeringen en – pensioenen) en particulier pensioen zijn inderdaad voor heffing aan Marokko toegewezen bij belastingverdrag met Nederland. Overheidspensioenen overigens, als te doen gebruikelijk , aan de kasstaat; dus een publiek ABP pensioen aan Nederland. De Nederlandse Belastingdienst kan een belastingverdrag niet veranderen.

   Antwoord
 5. Zoals Jan de Voogd schrijft op 23 juli is er een verplichting om in NL af te dragen aan het CAK. Door de lage woonlandfactor is dat een gering bedrag. Voordeel is wel dat je een EHIC verkrijgt en in NL gebruik kunt maken van medische zorg coform het basispakket.

  Antwoord
  • Je krijgt geen EHIC kaart als je in Marokko woont: die wordt slechts afgegeven aan mensen die in de EU/EER/Zwitserland wonen. Hoe het wel zit met ziektekostenrechten is geregeld in het sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland. Daar kom ik nog op terug.

   Antwoord
 6. Zie het volgende in het sz-verdrag Nederland-Marokko

  https://wetten.overheid.nl/BWBV0001011/2016-10-01#Verdrag_2

  Artikel 13

  • 1 Wanneer de pensioengerechtigde aan wie krachtens de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen pensioenen zijn verschuldigd, recht heeft op verstrekkingen krachtens de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan hij woont, met inachtneming van, in voorkomend geval, het in artikel 4 bepaalde, worden deze verstrekkingen aan deze pensioengerechtigde en zijn gezinsleden verleend door het orgaan van de woonplaats en ten laste van dit orgaan, alsof hij uitsluitend pensioengerechtigd was krachtens de wettelijke regelingen van deze laatste Partij.
  • 2 Wanneer de pensioengerechtigde aan wie krachtens de wettelijke regelingen van een Verdragsluitende Partij een pensioen is verschuldigd of aan wie krachtens de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen pensioenen zijn verschuldigd, geen recht heeft op verstrekkingen krachtens de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan hij woont, ontvangen hij en zijn gezinsleden desalniettemin deze verstrekkingen, voor zover hij, met inachtneming van, in voorkomend geval, het in artikel 4 bepaalde, krachtens de wettelijke regelingen van de eerstgenoemde Partij recht heeft op de genoemde verstrekkingen, of daarop recht zou hebben, indien hij op het grondgebied van deze Partij woonde. De verstrekkingen worden verleend door het orgaan van de woonplaats, overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wettelijke regelingen, alsof de betrokkene krachtens deze wettelijke regelingen recht zou hebben op de genoemde verstrekkingen, maar deze komen ten laste van het bevoegde orgaan.
  • 3 Wanneer de pensioengerechtigde aan wie krachtens de wettelijke regelingen van een Verdragsluitende Partij een pensioen is verschuldigd of aan wie krachtens de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen pensioenen zijn verschuldigd, op het grondgebied van de bevoegde Staat woont, ontvangen zijn gezinsleden die op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij wonen verstrekkingen alsof de pensioengerechtigde op hetzelfde grondgebied woonde als zij. Deze verstrekkingen worden verleend door het orgaan van de woonplaats van de gezinsleden, overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wettelijke regelingen, alsof zij krachtens deze wettelijke regelingen recht hadden op de genoemde verstrekkingen, maar deze komen ten laste van het bevoegde orgaan.
  • 4 Indien de in het vorige lid bedoelde gezinsleden hun woonplaats overbrengen naar het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar de pensioengerechtigde woont, ontvangen zij de prestaties volgens de wettelijke regelingen van die Partij, zelfs indien zij voor overbrenging van hun woonplaats reeds voor hetzelfde geval van ziekte of moederschap prestaties hebben ontvangen.
  • 5 De pensioengerechtigde aan wie krachtens de wettelijke regelingen van een Verdragsluitende Partij een pensioen is verschuldigd of aan wie krachtens de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen pensioenen zijn verschuldigd, en die recht heeft op verstrekkingen krachtens de wettelijke regelingen van een van deze Partijen, ontvangt, evenals zijn gezinsleden, deze verstrekkingen tijdens een verblijf op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij die niet de bevoegde Staat is, wanneer hun gezondheidstoestand deze verstrekkingen onmiddellijk noodzakelijk maakt.
  • 6 In de in het vorige lid bedoelde gevallen worden de verstrekkingen verleend door het orgaan van de verblijfplaats, overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wettelijke regelingen, alsof de betrokkene krachtens deze wettelijke regelingen recht zou hebben op de genoemde verstrekkingen, maar deze komen ten laste van het bevoegde orgaan. De duur van het verlenen van deze verstrekkingen is die welke is vastgelegd in de wettelijke regelingen van de bevoegde Staat. Het in artikel 11, vierde lid, bepaalde is op overeenkomstige wijze van toepassing. (jdv: dat betreft specifieke regeling voor protheses en grote hulpmiddelen)
  • 7 Indien de wettelijke regelingen van een Verdragsluitende Partij voorzien in inhouding van premies ten laste van de pensioengerechtigde om de verstrekkingen te waarborgen, is het orgaan van deze Partij, dat een pensioen verschuldigd is, gemachtigd tot deze inhoudingen over te gaan, wanneer de verstrekkingen krachtens dit lid ten laste komen van een orgaan van de genoemde Partij.
  • 8 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de gezinsleden die zelf recht hebben op verstrekkingen krachtens de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zij wonen.
  • 9 Het in het vijfde lid van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op personen die zich, met het oogmerk geneeskundige hulp te ontvangen, begeven op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, op het grondgebied waarvan zij niet wonen.

  Artikel 15

  • 1 De krachtens de bepalingen van de in dit hoofdstuk verleende verstrekkingen worden door de bevoegde organen of de organen van de woonplaats, al naar gelang het geval, vergoed aan de organen die de verstrekkingen hebben verleend.
  • 2 De vergoedingen worden vastgesteld en vinden plaats overeenkomstig de in een administratief akkoord vast te stellen regels, hetzij aan de hand van de werkelijke kosten, hetzij op basis van een vast bedrag.
  Artikel 4

  Wanneer een werknemer of een met hem gelijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen onderworpen is geweest, worden met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op prestaties, de tijdvakken van arbeid of van verzekering welke krachtens de wettelijke regelingen van elk der Verdragsluitende Partijen zijn vervuld, alsmede de daarmede gelijkgestelde tijdvakken voor zover zij niet samenvallen, samengeteld.

  Antwoord
 7. Voorts:
  Slotprotocol betreffende de nadere bepalingen voor de toepassing van de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partijen.
  1. Toepassing van de Nederlandse wettelijke regelingen inzake de ziektekostenverzekering

  [Wordt voorlopig toegepast per 01-10-2016]
  • a Ten aanzien van het recht op verstrekkingen krachtens de Nederlandse wettelijke regelingen dient onder rechthebbende op de verstrekkingen voor de toepassing van hoofdstuk 1 van titel III van het Verdrag te worden verstaan de persoon die verzekerd of medeverzekerd is ingevolge de verzekering als bedoeld in de Nederlandse Ziekenfondswet.
  • b Voor de toepassing van artikel 13 van het Verdrag zijn gelijkgesteld met pensioenen krachtens de in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Verdrag bedoelde wettelijke regelingen (arbeidsongeschiktheidsverzekering, respectievelijk ouderdomsverzekering):
  o – pensioenen ingevolge de wet van 6 januari 1966 houdende een nieuwe regeling van de pensioenen van de burgerlijke ambtenaren en hun nabestaanden (Algemene burgerlijke pensioenwet);
  o – pensioenen ingevolge de wet van 6 oktober 1966 houdende een nieuwe regeling van de pensioenen van de militairen en hun nabestaanden (Algemene militaire pensioenwet);
  o – pensioenen ingevolge de wet van 15 februari 1967 houdende een nieuwe regeling van de pensioenen van het spoorwegpersoneel en hun nabestaanden (Spoorwegpensioenwet);
  o – pensioenen ingevolge het reglement betreffende de dienstvoorwaarden van de Nederlandse Spoorwegen (R.D.V. 1964 N.S.);
  o – een uitkering of pensioen ter zake van pensionering vóór de 65-jarige leeftijd ingevolge een pensioenregeling die ten doel heeft de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij ouderdom;
  o – een uitkering ingevolge een van rijkswege, dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde regeling ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces of een door de Ziekenfondsraad aan te wijzen regeling.
  • c De in artikel 10, tweede lid, van het Verdrag bedoelde werknemer of de met hem gelijkgestelde of zijn gezinsleden en de in artikel 12, tweede lid, van het Verdrag bedoelde gezinsleden en de in artikel 13, tweede en derde lid, van het Verdrag bedoelde rechthebbende op een of meer pensioenen of renten, of zijn gezinsleden, die op Nederlands grondgebied wonen, zijn niet verzekerd krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  • d Indien een verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet tijdens zijn tijdelijk verblijf in Marokko onmiddellijk de in deze wet voorziene verstrekkingen nodig heeft, na een van de gevallen voorzien in artikel 55 van deze wet, is de beperking van de werelddekking voorzien in de Zorgverzekeringswet niet van toepassing. De kosten van deze verstrekkingen worden aan hem terugbetaald overeenkomstig de bepalingen van voornoemde wet bij de toepassing van artikel 55 ervan.
  2. Toepassing van de Marokkaanse wettelijke regelingen met betrekking tot het verlenen van verstrekkingen in geval van ziekte en moederschap
  In afwachting van de inwerkingtreding van een wettelijke regeling inzake de ziekteverzekering (verstrekkingen) in Marokko, stellen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen in een interim-akkoord de volgende elementen vast:
  • a. de verstrekkingen die worden beschouwd als verstrekkingen krachtens de Marokkaanse wettelijke regelingen;
  • b. de in Marokko wonende personen die worden beschouwd als gezinsleden van een verzekerde en
  • c. de wijze van berekening van de kosten van verstrekkingen die door het Nederlandse orgaan dienen te worden vergoed aan de „Caisse Nationale de Sécurité Sociale” – C.N.S.S. – (Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid).

  Antwoord
 8. Uit het administratief akkoord:

  https://wetten.overheid.nl/BWBV0001012/2016-10-01#Verdrag_2

  Artikel 14
  • 1 Om in het land van zijn woonplaats in aanmerking te komen voor verstrekkingen, schrijft de in artikel 13, tweede lid, van het Verdrag bedoelde pensioengerechtigde zich en zijn gezinsleden in bij het orgaan van zijn woonplaats, waarbij hij de volgende stukken overlegt:
  o i. een verklaring waaruit blijkt dat hij recht heeft op deze verstrekkingen voor zichzelf en zijn gezinsleden. Deze verklaring wordt afgegeven door het bevoegde orgaan dat een afschrift van deze verklaring toezendt aan het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij. Indien de pensioengerechtigde de verklaring niet overlegt, verzoekt het orgaan van de woonplaats het bevoegde orgaan om toezending. Deze verklaring blijft geldig zolang het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij van het orgaan dat de verklaring heeft afgegeven geen kennisgeving heeft ontvangen dat deze ongeldig is geworden.
  o ii. De bewijsstukken die normaal vereist zijn door de wettelijke regeling van het land van de woonplaats voor de toekenning van de verstrekkingen.
  • 2 Het orgaan van de woonplaats stelt het bevoegde orgaan in kennis van iedere inschrijving die het uitvoert overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid.
  • 3 De toekenning van verstrekkingen is afhankelijk van de geldigheid van de in het eerste lid, onder i, bedoelde verklaring.
  • 4 De pensioengerechtigde dient het orgaan van zijn woonplaats in kennis te stellen van iedere verandering in zijn situatie waardoor het recht op verstrekkingen kan veranderen, met name opschorting of intrekking van zijn pensioen en overbrenging van zijn woonplaats of die van gezinsleden.
  • 5 Het orgaan van de woonplaats stelt, zodra het er kennis van heeft, het bevoegde orgaan in kennis van iedere wijziging waardoor het recht op verstrekkingen van de pensioengerechtigde of zijn gezinsleden kan vervallen.
  • 6 Het orgaan van de woonplaats biedt het bevoegde orgaan bemiddeling aan om maatregelen te treffen tegen een pensioengerechtigde die ten onrechte verstrekkingen heeft ontvangen.
  • 7 Het in artikel 13 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 13, derde lid, van het Verdrag bedoelde gezinsleden.
  • 8 Met betrekking tot het verlenen van verstrekkingen aan pensioengerechtigden en hun gezinsleden, tijdens een verblijf zoals bedoeld in artikel 13, vijfde lid, van het Verdrag, is het in artikel 10 en artikel 12 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
  Artikel 14a
  In de in artikel 13, vierde lid, van het Verdrag bedoelde gevallen verzoekt het bevoegde orgaan, zo nodig, het orgaan van de laatste woonplaats om gegevens met betrekking tot het tijdvak waarin verstrekkingen zijn verleend dat onmiddellijk voorafging aan het verblijf op of de overbrenging van de woonplaats naar het grondgebied van de bevoegde Staat.
  Artikel 14b

  De werkelijke bedragen van de uitgaven met betrekking tot de verstrekkingen die zijn verleend krachtens artikel 10, tweede lid, artikel 11, eerste, tweede en zesde lid, en artikel 13, vijfde lid, van het Verdrag, worden door de bevoegde organen vergoed aan de organen die bedoelde verstrekkingen hebben verleend, en wel op grond van de boekhouding van de laatstgenoemde organen.
  Artikel 14c
  1 Voor de uitgaven met betrekking tot de verstrekkingen die zijn verleend krachtens artikel 12 en artikel 13, tweede en derde lid, van het Verdrag wordt voor elk kalenderjaar een vast bedrag vastgesteld.
  • 2 Het in het eerste lid bedoelde vaste bedrag dat door de Nederlandse organen is verschuldigd, wordt vastgesteld door 95 % van de gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal personen waarmee jaarlijks moet worden gerekend.
  Dit bedrag wordt berekend aan de hand van statistieken die door de bevoegde Marokkaanse autoriteit worden vastgesteld, uitgaande van:
  o – de kosten van de verstrekkingen krachtens de Marokkaanse wettelijke regeling inzake de ziekteverzekering;
  o – het gemiddeld aantal rechthebbenden als bedoeld in artikel 12 en artikel 13, tweede en derde lid, van het Verdrag, in de loop van het jaar.
  • 3 De toepassing van het tweede lid kan aanleiding geven tot verschillende berekeningen van de gemiddelde kosten van de aan gepensioneerden en hun gezinsleden verleende zorg en de gemiddelde kosten van de aan werknemers en hun gezinsleden verleende zorg.
  • 4 Het in het eerste lid bedoelde vaste bedrag dat door de Marokkaanse organen is verschuldigd, wordt vastgesteld door de gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal personen waarmee jaarlijks moet worden gerekend. De gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon zijn gelijk aan het gemiddelde van de uitgaven voor alle door de Nederlandse organen verleende verstrekkingen aan alle verzekerden op wie de Nederlandse wettelijke regeling van toepassing is.
  • 5 De toepassing van het vierde lid kan aanleiding geven tot verschillende berekeningen al naar gelang de leeftijdsgroep waartoe de verzekerden behoren.
  Artikel 14d

  De in artikel 14 van het Verdrag bedoelde vergoedingen geschieden door tussenkomst van de verbindingsorganen. Voor de toepassing van artikel 14b en 14c kunnen de in dit artikel bedoelde organen regelingen treffen met betrekking tot het verstrekken van voorschotten.
  Artikel 14e

  De in artikel 14b en 14c bedoelde bedragen worden met 10 % vermeerderd wegens administratiekosten.

  Antwoord
 9. Voorts is nog van belang:
  Artikel 2
  2

  1
  Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op de werknemers of de met hen gelijkgestelden op wie de wettelijke regelingen van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing zijn of geweest zijn en die onderdaan zijn van een van de Partijen, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.
  2
  De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op diplomatieke en consulaire beroepsambtenaren, noch op kanselarijbeambten.
  3
  De toepassing van dit Verdrag op zeelieden is afhankelijk van een daartoe te sluiten bijzondere overeenkomst.
  Artikel 3
  10
  Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, zijn onderdanen van een der Verdragsluitende Partijen op wie dit Verdrag van toepassing is, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen, voortvloeiende uit de wettelijke regelingen van die andere Partij.

  Antwoord
 10. Wat een leuk verhaal, ik ben getrouwd met een Marokkaanse vrouw, dus ken Marokko wel een beetje en wij hebben ook een tijdje daar gewoond, maar vanaf het begin heeft zij al gezegd daar weg te willen, aangezien het nogal traditioneel is , om het maar fatsoenlijk uit te drukken. Wat IB betalen betreft ligt het een beetje aan het belastingverdrag wat geldt voor het land waar je woont, wat Duitsland betreft betaal ik over mijn ( zeer vroeg) pensioen belasting in Nederland voor een tarief van 8,9%. Dat is ongeveer 350% hoger dan toen ik in 2006 salaris uit mijn stamrecht b.v. begon te halen ( 2,35%). Ik zeg dan ook wel eens dat buitenlanders in Nederland beter worden behandeld dan Nederlanders in het buitenland. Wat van belang is, dat je, als het kan, probeert in die eerste belastingschijf te blijven. In Marokko ben je eigenlijk verplicht om een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, en die zijn duur, omdat de wettelijke verzekering vrijwel niets dekt.
  Marrakech kan ik bevestigen is een heel leuke stad, een soort Barcelona van Marokko dus erg toeristisch en heel warm, wie meer van de kust houdt en wat gematigder temperaturen zijn Agadir, Essouira, Rabat en Tanger ook erg leuk.
  Bovenal zijn de mensen in Marokko heel vriendelijk en gastvrij, beetje vergelijkbaar met West Europa 50 jaar geleden.
  Een van de leukste ervaringen die ik meegemaakt heb , is toen ik met mijn vrouw in Rabat wat papieren moest regelen bij de ambassade en wat ministeries, na een paar uur in de warmte tegen mijn vrouw zei, het wordt tijd voor een biertje op deze vrijdagmiddag. Nou, zegt ze dan gaan we naar een cafe , maar het zal wel stil zijn, want iedereen zit aan de couscous of is in de moskee aan het bidden.
  Ik open de deur van het etablissement en zeg tegen haar, kijk, stil ? de hele tent zat vol met Marokkanen aan het bier.

  Antwoord
 11. Duidelijk is dus dat de desbetreffende gepensioneerde die in Marokko of Nederland woont onder voorwaarden, met name als hij verzekerd is naar de wettelijke regeling van een van beide staten recht heeft op verstrekkingen die nodig zijn, medisch gezien, bij tijdelijk verblijf, in de andere staat. Anders dan in de EU is er geen recht op geplande zorg in de andere staat. Voor in Nederland wonende Eu burgers met een niet-Nederlandse nationaliteit dient Nederland m.i. te bevorderen dat deze ook toegang hebben tot verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in Marokko, dwz op grond van gelijke behandeling met Nederlanders. Soortgelijks m.i. Voor Eu burgers wonend in Marokko die in Nederland tijdelijk verblijven. Marokko kan zich tegen het laatste verzetten, tenzij er nog overeenkomsten zij tussen de EU en Marokko die dit tegengaan.

  Antwoord
 12. Ik lees een aantal interessante berichten. Ik als Nederlandse Marokkaan, geboren en getogen in Gouda, gun jullie uiteraard deze voordelen op je ouwe dag. Geniet zou ik zeggen. En pluk vooral de vruchten, zoveel als je kan. Immers, je hebt jaren lang afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst en dit is gewoon slim rekenen.

  Vraag? Is Spanje niet een optie om over na te denken, T.o.v Marokko?
  (Belastingtechisch)

  Antwoord
 13. vraag als je in marokko hebt gewerkt,13 jaar ,als treinmachinist,en nu in nederland woont heb je dan nog recht op het pensioen die je in marokko hebt (opgebouwd)?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.