Selecteer een pagina

Werkloosheidsuitkering in België

jul 25, 2019

https://www.grensinfo.nl/gip/nl/Nieuwsberichten/uitkering.jsp

zie daarover het volgende bericht”
“6-5-2019

Een inwoner van België die als werknemer in Nederland werkt en volledig werkloos raakt, kan een werkloosheidsuitkering uit België krijgen. Soms kan deze uitkering ontstaan of doorlopen als de werkloze 65 jaar of ouder is.

Hoofdregel: uitkering tot 65 jaar

Volgens de hoofdregel kan de werkloze geen uitkeringen krijgen na de leeftijd van 65 jaar. Voor werklozen met een loopbaan in België is deze leeftijdsvoorwaarde geen probleem, omdat op 65 jaar het rustpensioen ingaat. Werkte de werkloze vooral in Nederland? Dan is dat wel een probleem. De werkloze krijgt immers geen of een laag rustpensioen en het AOW-pensioen gaat pas in op 67 jaar of later. Ook het supplement voor grensarbeiders kan geen uitkomst meer bieden. Sinds de versobering van 2016, kan dit supplement pas ingaan op de AOW-leeftijd. Om een terugval van inkomen op 65 jaar te voorkomen, kent de werkloosheidsreglementering sinds 1 januari 2018 een extra uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde.

Wanneer een uitkering na 65 jaar?

Een werknemer kan na de leeftijd van 65 jaar een werkloosheidsuitkering uit België krijgen als hij:

1.      aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze; en

2.      geen aanspraak kan maken op een pensioen; en

3.      onder de toepassing van EU-verordening 883/2004 valt en gewoonlijk tewerkgesteld werd in de hoedanigheid van arbeider, bediende of mijnwerker in een aan België grenzend land, op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft behouden en er in principe iedere dag is teruggekeerd; en

4.      het bewijs levert dat hij gedurende een al dan niet onderbroken periode van in totaal minstens vijftien jaar verbonden was door een arbeidsovereenkomst met een werkgever voor wie hij overeenkomstig de voorwaarde vermeld onder 3) was tewerkgesteld.

De werkloze werknemer die een pensioen ontvangt, heeft geen recht op de ’65-plus-werkloosheidsuitkering’ (voorwaarde 2). Welk soort pensioen dit is en uit welk land dit pensioen komt, maakt niet uit. Het kan dus gaan om een pensioen uit Nederland, zoals AOW of (vervroegd) bedrijfspensioen.”

3 Reacties

 1. Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Smeulders (GroenLinks) over “het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch AOW uit Nederland ontvangen”.
  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
  Vraag 2 Bent u bekend met het Belgische Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering waarin deze problematiek ondervangen is voor personen die ten minste vijftien jaar als grensarbeider hebben gewerkt? (1) Zo ja, realiseert u zich dat er nog een groep werknemers is voor wie dit AOW-gat niet gedekt is, zelfs niet als ze lange tijd in Nederland hebben gewerkt?
  Antwoord 2 Ik ben bekend met het betreffende Belgische Koninklijk besluit.
  Een grensarbeider heeft, als hij of zij volledig werkloos wordt, recht op werkloosheidsuitkering in het woonland. Het recht op ouderdomspensioen bestaat in de lidstaten waar de grensarbeider verzekerd is geweest. Uit elke lidstaat waar de grensarbeider verzekerd is geweest ontvangt hij of zij een pensioen naar rato van het gehele verzekeringsverleden. Dit is geregeld in de Europese sociale zekerheidsverordening (EG) nr. 883/2004.
  In België loopt de werkloosheidsuitkering door tot aan het pensioen. De Belgische pensioengerechtigde leeftijd ligt op 65 jaar. Na het bereiken van de Belgische pensioengerechtigde leeftijd eindigt het recht op Belgische werkloosheidsuitkering. De Nederlandse pensioengerechtigde leeftijd ligt op het moment van schrijven op 66 jaar en 4 maanden. Door dit verschil in de pensioengerechtigde leeftijd kan zich de situatie voordoen dat een in België wonende grensarbeider die uit een Nederlands dienstverband werkloos is geworden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen Belgische werkloosheidsuitkering meer ontvangt. Er is op dit moment nog geen recht op een AOW uit Nederland. Vanuit de Belgische wetgevingssystematiek bezien (waar werkloosheidsuitkering en pensioen op elkaar aansluiten) is er dus sprake van een hiaat. Ik ben hiermee bekend. Overigens is deze problematiek niet nieuw. Deze situatie heeft zich altijd voorgedaan bij verschillen in de pensioengerechtigde leeftijd tussen de lidstaten. Zo was de pensioenleeftijd voor vrouwen in België tot 2009 lager dan 65 jaar.
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/20/beantwoording-kamervragen-over-na-65e-werkloosgeworden-grensarbeiders

  Antwoord
 2. ECLI:NL:CRVB:2020:1312
  Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 25-06-2020 Datum publicatie 30-06-2020 Zaaknummer 17/3637 WW-P Rechtsgebieden
  Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep
  Prejudicieel verzoek Inhoudsindicatie
  De in de uitspraak weergegeven overwegingen geven de Raad aanleiding vragen voor te leggen aan het Hof met betrekking tot de uitleg van artikel 65 van Vo 883/2004.
  De Centrale Raad van Beroep
  – verzoekt het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing als bedoeld in artikel 267 van het VWEU uitspraak te doen over de volgende vragen:
  1. Moet artikel 65, tweede en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 zo worden uitgelegd dat een volledig werkloze die tijdens het ontvangen van een uitkering als bedoeld in artikel 11, tweede lid van Verordening (EG) nr. 883/2004 uit de bevoegde lidstaat, en/of voordat zijn dienstbetrekking is geëindigd, zijn woonplaats heeft overgebracht naar een andere lidstaat, recht heeft op een werkloosheidsuitkering volgens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont?
  2. Is hierbij van belang om welke redenen, bijvoorbeeld om gezinsredenen, deze werkloze zijn woonplaats heeft overgebracht naar een andere dan de bevoegde lidstaat?
  – houdt de verdere behandeling van dit geding aan totdat het Hof uitspraak zal hebben gedaan. Vindplaatsen Rechtspraak.nl
  17/3637 WW-P Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer
  Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing als bedoeld in artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
  Partijen: [Appellant] te [woonplaats] (appellant)
  de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
  Datum verzoek: 25 juni 2020

  Antwoord
 3. ik krijg per mei 2022 649 euro pensioen,ontvang op dit moment mijn laatste maand uitkering,,, en moet op de aow van nederland wachten tot ik 67 en drie maanden ben, ik heb vroeger 4 jaar in Nederland in loondienst gewerkt en 10 jaar zelfstandig geweest in nederland,,
  men kan na 65 jaar een uitkering behouden als men in Nederland 15 jaar in LOONDIENST is geweest,,,, val ik nu buiten de boot of welke oplossing is er voor mij

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.