Selecteer een pagina

Kamerbrief over fiscale knelpunten van grensarbeiders

sep 28, 2019

Staatssecretaris Snel stuurde een brief naar de 2de Kamer over fiscale knelpunten voor grensarbeiders die soms ook van belang is voor gepensioneerden buiten Nederland. Lees meer op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/27/fiscale-knelpunten-grensarbeiders-2019

Algemeen

Werknemers die grensoverschrijdend wonen en werken krijgen te maken met bilaterale belastingverdragen waarin is afgesproken welk land (woon- of werkstaat) belasting mag heffen. Voor deze werknemers is daarnaast van belang welk socialezekerheidsstelsel op hen van toepassing is en waar zij dientengevolge premieplichtig zijn en aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld gepensioneerden die inwoner zijn van een ander land dan het land waaruit zij hun pensioen ontvangen. De regels voor belastingen en premies lopen niet in alle gevallen synchroon, waardoor de belastingheffing van een werknemer of gepensioneerde aan een ander land kan worden toegewezen dan het land van premieheffing. Knelpunten en verschillen tussen de socialezekerheidswetgeving en de belastingwetgeving zullen altijd tot op zekere hoogte (blijven) bestaan. Dit neemt niet weg dat ik ernaar streef – waar mogelijk – discoördinatie te voorkomen. In deze rapportage ga ik niet verder in op deze overkoepelende problematiek met betrekking tot de discoördinatie van belasting- en premieheffing. Hiervoor verwijs ik u naar de verslagen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer van het schriftelijk overleg vastgesteld op 9 januari 2019 en van het nader schriftelijk overleg vastgesteld op 2 april 2019 en 9 juli 2019. Deze verslagen bevatten onder andere de, mede namens mij, verzonden brieven van de minister van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid van 20 december 2018, 1 april 2019 en 8 juli 2019.1

In deze rapportage beperk ik me tot concrete knelpunten in grensoverschrijdende situaties op het gebied van de loon- en inkomstenbelasting. Het betreft punten die actueel zijn of in de afgelopen periode actueel zijn geweest. In het kader van deze rapportage heeft op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden met de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) en de Vereniging Europese Grenslandbewoners (VEG). Een overleg dat al gepland stond met het Nederlands Belgisch Centrum (NBC) wordt op verzoek van het NBC verplaatst naar een later moment.

2 Reacties

 1. Deze motie is aangenomen:
  36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige
  andere wetten (Belastingplan 2023)
  Nr. 151 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT
  Voorgesteld 5 juli 2023
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat de tijdelijke regels voor thuiswerkende grenswerkers
  die tijdens de coronapandemie golden per 1 juli zijn afgeschaft;
  constaterende dat voor de socialezekerheidssituaties een nieuwe
  kaderovereenkomst uitkomst biedt, maar dat nog steeds geen overeenstemming is bereikt over een aanpassing van de belastingverdragen;
  van mening dat de oorzaak van de fiscale discoördinatie is gelegen in het
  feit dat de socialepremieheffing op EU-niveau multilateraal geregeld is in
  EU-verordening 883/2004 en de belastingheffing bilateraal via meer dan
  600 bilaterale dubbelbelastingverdragen;
  verzoekt de regering in Ecofin-verband een voorstel te doen om het
  OESO-modelverdrag voor wat betreft de artikelen die betrekking hebben
  op de belastingheffing van grensoverschrijdende werknemers c.q.
  zelfstandigen aan te passen aan de regels inzake de socialepremieheffing
  en de Kamer hierover voor eind 2023 te informeren,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Omtzigt

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord
 2. Deze motie is aangenomen

  36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige
  andere wetten (Belastingplan 2023)
  Nr. 152 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT
  Voorgesteld 5 juli 2023
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat de coördinatie van het wettelijke socialezekerheidsstelsel op EU-niveau via Verordening 883/2904 gecoördineerd is en de
  coördinatie van de belasting door dubbelbelastingverdragen uitgaande
  van het OESO-modelverdrag bilateraal gecoördineerd is;
  constaterende dat er sprake is van onderlinge discoördinatie en dat dit
  leidt tot actuele problemen voor de thuiswerkende grenswerkers en hun
  werkgevers;
  verzoekt de regering op korte termijn, samen met België, Duitsland en
  Luxemburg, het initiatief te nemen op EU-niveau de discoördinatieproblematiek te agenderen om met de grootse urgentie met Duitsland en België
  een fiscale overeenkomst af te sluiten, en de Kamer voor eind 2023 te
  informeren,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Omtzigt

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.