Selecteer een pagina

Deze pagina bevat verouderde informatie.

Premie(percentages) en bijdrageinkomen voor de ZVW van 2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63513.pdf

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 14 november 2019, kenmerk 1611247-198602-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2020.

 

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling zorgverzekering (Rzv) op de volgende punten aangepast: – het maximum bijdrage-inkomen dat voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking wordt genomen; – de percentages IAB Zvw overeenkomstig de begroting (Financieel Beeld Zorg) 2020.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de regeldruk. Het betreft hier namelijk een jaarlijkse wijziging van bedragen en percentages op grond van de Zvw waarvan betrokkenen elk jaar kennis nemen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Het bijdrageloon, bedoeld in artikel 42 van de Zvw, dat voor heffing van de IAB ten hoogste in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2020 € 57.232. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen dat bij en krachtens artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is geregeld voor het jaar 2020.

Artikel I, onderdeel C

Het percentage aan IAB dat inhoudingsplichtigen ingevolge artikel 45, eerste lid, van de Zvw over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn (hoge percentage), daalt van 6,95 in 2019 naar 6,70 in 2020. Ook het percentage aan IAB dat verzekeringsplichtigen ingevolge artikel 45, tweede lid, van de Zvw over hun bijdrage-inkomen verschuldigd zijn (lage percentage) daalt, namelijk van 5,70 in 2019 naar 5,45 in 2020. De daling van beide percentages wordt door de volgende factoren veroorzaakt: • Er zal naar schatting een uitgavenstijging plaatsvinden die ook gevolgen heeft voor de noodzakelijke IAB-opbrengsten. Die leidt, rekening houdend met de ontwikkeling van de IAB-grondslag, tot een daling van de IAB-bijdrage met 0,02 procentpunt. • Voor 2020 wordt rekening gehouden met een beoogd saldo van -€ 0,9 miljard in het Zorgverzekeringsfonds. De ontwikkeling van het saldo ten opzichte van 2019 leidt tot een daling van de nominale premie (met € 17) én een daling van de IAB (met 0,06 procentpunt). • Voor 2020 wordt gerekend met een afbouw van reserves van zorgverzekeraars van € 0,45 miljard. Dit is € 0,1 miljard meer dan de reserve-afbouw waarvan zorgverzekeraars uitgingen bij hun premiestelling 2019. Omdat de reserveopbouw deel uitmaakt van de totale uit premies te financieren lasten, dient de hogere reserve-afbouw voor de helft neer te slaan in een lagere IAB (0,01 procentpunt) en voor de helft in een lagere nominale premie. • De zorgverzekeraars hebben de nominale premie van 2019 € 48 lager vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting van 2019 (macro € 0,7 miljard). Dit heeft als effect gehad dat de nominale premie in 2019 lager is uitgekomen dan zou moeten uit de 50/50-verhouding van nominale premie en IAB. In de raming wordt ervan uitgegaan dat in 2020 weer wordt voldaan aan de 50/50verhouding. Dat leidt tot een stijging van de nominale premie met € 26 en tot een daling van de IAB met 0,11 procentpunt. • De ontwikkelingen bij de overige posten (beheerskosten en overige lasten verzekeraars en overige baten van het fonds) plus afrondingsverschillen leiden per saldo tot kleine bijstellingen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.