Selecteer een pagina

EC inbreukprocedure tegen Nederland: fiscale behandeling pensioenen

dec 2, 2019

Taxation: Commission asks THE NETHERLANDS to change tax rules amounting to obstacles to the cross-border transfer of pensions

The Commission decided today to send an additional reasoned opinion to the Netherlands asking it to change three sets of tax rules amounting to obstacles to the cross-border transfer of pension capital and the cross-border provision of pensions. First, foreign pension service providers have to give guarantees, such as collateral or bank guarantee to the Dutch authorities if they transfer pension capital to a foreign provider or if foreign providers want to provide services on the Dutch market. Second, (former) employees have to provide guarantees if their pension capital is transferred to a foreign provider or if they want to buy pension services from a foreign provider. Third, transfers of pension capital to foreign providers by workers taking up employment outside the Netherlands are tax exempt only if the foreign providers assume the responsibility for any tax claims or the taxpayer himself provides that guarantee. These conditions restrict the free movement of citizens and workers, the freedom of establishment, the freedom to provide services and the free movement of capital (Articles 21, 45, 49, 56 and 63 TFUE). If the Netherlands do not act within the next two months, the Commission may decide to refer the matter to the Court of Justice of the EU.

Zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_19_6304

5 Reacties

 1. Dit is niet alleen een hele klus voor de Nederlandse fiscus, hier staat ook veel prestige op het spel. Er zal dan ook het één en ander aan vooraf zijn gegaan.

  De commission zet nu hoog in..
  De infringement procedure zal niet gauw een compromis toestaan, want de kwestie raakt één van de kernwaarden van de EU : vrij verkeer van kapitaal.
  Ben benieuwd hoe ver het Nederlandse verzet zal gaan, want het EU manifest bepaalt tevens dat lidstaten autonoom zijn in hun fiscaal beleid.
  Reeds eerder heeft Nederland zich met succes verzet tegen voorgenomen EU pensioen-regels. Nu wordt er actie ondernomen door de Commissie, dat is andere koek….

  Antwoord
 2. Uit Over De Grens januari 2020

  Europese Commissie verzoekt Nederland om wijziging van de belastingregels met betrekking tot pensioenen in grensoverschrijdend verband
  Op 27 november 2019 heeft de Europese Commissie haar maandelijkse pakket aan inbreukbesluiten gepubliceerd. In dit maandelijkse pakket zet de Europese Commissie juridische stappen tegen Lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van EU-wetgeving niet zijn nagekomen. Deze besluiten, die betrekking hebben op verschillende sectoren en EUbeleidsterreinen, zijn bedoeld om te zorgen voor de juiste toepassing van EU-wetgeving ten behoeve van burgers en bedrijven. In het inbreukenpakket van november 2019 verzoekt de Europese Commissie Nederland om wijziging van belastingregels die de grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en de grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen belemmeren.
  (..)

  Conclusie
  De Europese Unie heeft haar pijlen de laatste jaren meer en meer op de grensoverschrijdende aspecten van pensioenen binnen EU-Lidstaten gericht. Dat blijkt uit diverse Europese regelgeving die inmiddels is uitgevaardigd8 en overigens ook uit de arresten van het Europese Hof van Justitie9. Lidstaten verdedigen hun belemmerende wetgeving veelal met het argument van fiscale coherentie en het mogelijke fiscale claimverlies. Dit argument begint echter meer en meer aan belang in te boeten. Dreigend misbruik kan ook door middel van minder zware middelen worden tegengegaan. Naar onze mening kan een behoorlijk deel van de Nederlandse wetgeving omtrent buitenlandse pensioenaanbieders de EU-toets wel doorstaan, met name wanneer het gaat om tijdelijk naar Nederland (en overigens ook naar het buitenland) uitgezonden werknemers. Wanneer het echter gaat om werknemers die pensioenkapitaal mee willen nemen naar het buitenland of werknemers die hun pensioen om andere redenen gewoon graag in het buitenland verzekerd willen zien, maakt de Nederlandse wetgever het de buitenlandse pensioenverzekeraars en werknemers onnodig lastig. Het is afwachten op de inhoud van het advies van de Europese Commissie hieromtrent en de Nederlandse reactie hierop. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.

  Antwoord
 3. Dissertatie: Fiscale Europeesrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend pensioenverkeer
  Een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en regelgeving betreffende werknemers en
  pensioenuitvoerders
  Erik Schouten

  Daaruit:

  15.3.3.5.2 Inbreukprocedure over drie belastingregels die de grensoverschrijdende
  overdracht van pensioenen belemmeren
  In de eerste procedure (aanhangig bij het HvJ) vormen volgens de Commissie de
  volgende drie voorwaarden een beperking van de Europese vrijheden:
  1. Buitenlandse pensioenuitvoerders moeten bij de Nederlandse autoriteiten zekerheid
  stellen, bijvoorbeeld een zakelijk onderpand of een bankgarantie, indien zij
  pensioenkapitaal overdragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien
  zij diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt.
  2. (Gewezen) werknemers moeten zekerheid stellen indien hun pensioenkapitaal
  wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien zij pensioendiensten
  willen inkopen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.
  3. Overdrachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door
  werknemers die buiten Nederland gaan werken, zijn slechts vrijgesteld van
  belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor
  eventuele belastingvorderingen aanvaarden of de belastingplichtige zelf die
  zekerheid stelt.

  Eén van de voorwaarden die Nederland stelt om waardeoverdracht van pensioenkapitaal
  te laten plaatsvinden naar een buitenlandse fiscaal niet erkende pensioenuitvoerder
  is dat de overnemende pensioenuitvoerder aansprakelijkheid aanvaardt
  voor de door de gerechtigde werknemer verschuldigde belasting en revisierente ter
  zake van de belastbare feiten. Dit dient in een overeenkomst met de Nederlandse
  Belastingdienst te worden opgenomen. Deze aansprakelijkheid kan ook verlegd
  worden naar de overdragende, Nederlandse pensioenuitvoerder, indien deze schriftelijk
  verklaart tegenover de fiscus de aansprakelijkheid na de waardeoverdracht
  te aanvaarden. Deze optie lijkt mij zich in de praktijk zelden voor te doen. Een
  Nederlandse pensioenuitvoerder zal niet zo snel aansprakelijkheid willen aanvaarden
  voor de verschuldigde belasting en revisierente wanneer het betreffende
  pensioenkapitaal is overgedragen aan een buitenlandse uitvoerder. Een derde optie
  is dat de werknemer zelf voldoende zekerheid stelt.
  De Commissie is van mening dat de eis dat de buitenlandse pensioenuitvoerder in
  beginsel aansprakelijk is voor de verschuldigde belasting en revisierente in strijd is
  met de vrijheden uit het EU-Verdrag. Volgens de Commissie zouden Nederlandse namelijk aan geen van deze voorwaarden behoeven te voldoen, zodat de Nederlandse
  wetgeving als discriminatoir in de zin van de EU-wetgeving aangemerkt zou kunnen
  worden. Ik ben dit niet met de Commissie eens en vind dat er geen sprake is van
  een belemmering of discriminatie. Immers bij een binnenlandse waardeoverdracht
  is de situatie vergelijkbaar. Het verschil tussen de buitenlandse en de binnenlandse
  situatie is een aansprakelijkheid die via een overeenkomst is overeengekomen of
  een aansprakelijkheid die wettelijk is geregeld. Dat is inherent aan feit dat wettelijke
  maatregelen alleen binnen Nederland kunnen gelden en niet van toepassing
  kunnen zijn op een buitenlandse verzekeraar.

  Antwoord
 4. Ikzelf heb jaren geleden meermaals geprobeerd mijn pensioenreserves bij ABP over te dragen naar een ander Europees fonds. Ten onrechte werd dat altijd geweigerd door ABP en Belastingdienst. Terecht heeft de EU Nederland nu gedwongen een andere koers te varen.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 5. Indien een overdracht van pensioenreserves vanuit Nederland naar een ander Europees land niet meer belemmerd mag worden , is het dan nog acceptabel dat Nederlandse pensioenuitkeringen aan Nederlanders woonachtig en belastingplichtig in bepaalde andere EU/Zwitserland/EER landen, nog wel door Nederland mogen worden belast? En dit naast de te betalen belasting aan het woonland? Ook al is dit misschien maar voor een maximum percentage van 15% ( zoals het geval in Zwitserland )

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.