Selecteer een pagina

Wettelijke veranderingen in Nederlandse partneralimentatie vanaf 2020

dec 23, 2019

Grote veranderingen partneralimentatie: Wie wordt daar beter van?
Per 1 januari 2020 gaat er veel veranderen rondom partneralimentatie. De duur voor partneralimentatie gaat flink omlaag en de fiscale aftrekbaarheid wordt stapsgewijs afgebouwd. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn ingrijpend, zowel voor de ontvanger als voor de betaler.
Download hier de resultaten van de
vFAS Enquête wet herziening partneralimentatie

Lees verder op: https://www.verenigingfas.nl/node/26240

4 Reacties

 1. Wat betreft de opmerkingen over de fiscale aspecten op bovenstaande website van de veranderingen in de partneralimentatie, die zijn geldig voor binnenlands belastingplichtigen. Voor buitenlands belastingplichtigen is het afhankelijk van het belastingverdrag, het (fiscale stelsel van) woonland en de vraag of men tot de kwalificerend buitenlands belastingplichtigen behoort wat de fiscale gevolgen van (veranderde) partneralimentatie zal betekenen. Merk op , zoals elders besproken, dat ook nu al de aftrek van partneralimentatie onder Nederlandse heffing beperkt is omdat men moet voldoen aan de KKB-voorwaarden. Niet alle fiscale stelsels van woonlanden staan aftrek van partneralimentatie ( volledig) toe. Waar dit niet het geval is, zal een emigrant geen beroep kunnen doen op de schadelijke fiscale gevolgen van het verlaten van Nederland. Wel staat, als de scheidingsovereenkomst in Nederland is vastgesteld, de mogelijkheid open dat men via de Nederlandse civiele rechter tot wijziging komt (als de ex niet bij voorbaat meewerkt).

  Voor de NInbi-aangifte blijft gelden dat het (fictieve) premieplichtig inkomen WLZ van een gepensioneerde verdragsgerechtigde naar Nederlandse, binnenlandse, normen wordt vastgesteld, dus onder aftrek van partneralimentatie.

  Antwoord
 2. Wijziging van het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021, Staatscourant [2019, 30558]
  Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek
  Besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039.
  De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
  Dit besluit wijzigt het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558). De wijziging betreft de toevoeging dat voor het bepalen van de termijnen van een alimentatielijfrenterekening de in artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, Wet IB 2001 opgenomen uiterste ingangsdatum en minimale looptijd buiten beschouwing blijven. Daarnaast is een goedkeuring opgenomen, waardoor bij een lijfrente die wordt afgekocht in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid tot een hoger bedrag dan het wettelijk toegestane maximum als bedoeld in artikel 3.133, negende lid, onderdeel c, Wet IB 2001 onder voorwaarden alleen voor het bedrag dat hoger is dan dit maximum revisierente is verschuldigd. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.
  Daaruit:
  9.3.4 Afkoop van alimentatieverplichting in de vorm van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht
  Een belastingplichtige kan zijn alimentatieverplichting afkopen door met de afkoopsom een lijfrente aan te kopen voor zijn voormalige echtgenoot. De premie voor deze lijfrente behoort onder voorwaarden tot de uitgaven voor een onderhoudsverplichting die fiscaal aftrekbaar zijn als een persoonsgebonden aftrek. Eén van de voorwaarden voor deze fiscale faciliteit is dat de belastingplichtige de lijfrentepremie aan een verzekeringsmaatschappij betaalt. Dit is bepaald in artikel 6.5 Wet IB 2001.
  In de uitvoeringspraktijk bestaat de wens om in deze situatie de fiscale faciliteit ook van toepassing te laten zijn als de belastingplichtige de lijfrente in de vorm van een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht bij een bank, een beleggingsonderneming, een beheerder van een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten afsluit. Hoewel de regeling zich er naar mijn oordeel voor leent om het product ook in de vorm van een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht af te sluiten, biedt de wet hiervoor geen mogelijkheid. Daarom keur ik vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging het volgende goed. Daarbij maak ik wel het voorbehoud dat wanneer het parlement niet akkoord zou gaan met een desbetreffende wetswijziging, deze goedkeuring weer komt te vervallen, onder eerbiediging van de tussentijds afgesloten contracten.
  Goedkeuring
  Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat de afkoopsom voor een alimentatieverplichting aan de gewezen echtgenoot die een belastingplichtige betaalt in de vorm van het overmaken van een bedrag naar een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht aan een bank, een beleggingsonderneming, een beheerder van een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 3.126a, tweede lid, Wet IB 2001, als onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, Wet IB 2001 wordt aangemerkt.
  Voorwaarden
  Voor deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden:
  • a.De gewezen echtgenoot is (rekening)houder van de lijfrenterekening of van het lijfrentebeleggingsrecht bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, Wet IB 2001;
  • b.De termijnen van de lijfrente moeten onmiddellijk na het betalen van de afkoopsom ingaan. De in artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, Wet IB 2001 opgenomen uiterste ingangsdatum en de minimale looptijd van de termijnen blijven hierbij buiten beschouwing; en
  • c.Bij overlijden van de gewezen echtgenoot gaat het recht op de nog niet gedane uitkeringen over op de erfgenamen van de gewezen echtgenoot (analoog aan het bepaalde in artikel 3.126a, zesde lid, Wet IB 2001).
  Artikel 6.5, derde en vierde lid, Wet IB 2001 zijn van overeenkomstige toepassing.

  Antwoord
 3. ECLI:NL:RBNHO:2021:1761
  Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 05-03-2021 Datum publicatie 12-03-2021 Zaaknummer AWB – 20 _ 2393 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie
  De door eiser aan zijn ex-partner betaalde bedragen zijn aftrekbaar als onderhoudsverplichtingen. Dat de bedragen fluctueerden en afweken van hetgeen was vastgelegd in de beschikking voorlopige voorzieningen, staat niet aan aftrek in de weg. Op eiser rustte een afdwingbare zorgverplichtin0g en partijen waren mondeling met elkaar overeen gekomen dat eiser betaalde naar gelang zijn inkomen dat toeliet. Pas na inschrijving van het echtscheidingsconventant, waarin expliciet geen alimentatieverplichting is opgenomen, eindigt het recht op afrek. Rechtbank noord-holland
  Zittingsplaats Haarlem Bestuursrecht zaaknummers: HAA 20/2393 en 20/2394
  uitspraak van de enkelvoudige kamer van 5 maart 2021 in de zaken tussen
  [X] , wonende te [Z] , eiser, en
  de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder

  Antwoord
 4. Datum 9 februari 2022
  Onderwerp Beleidsreactie op VKC-verzoek inzake belastingteruggaaf en indexatie Alimentatie
  1. Aanleiding
  Uw Kamer heeft mij gevraagd schriftelijk te reageren op een burgerbrief van 2
  december 2021.
  In de brief vraagt betrokkene aandacht voor de impact die de verlaging van de
  belastingteruggaaf partneralimentatie en de indexatie van de partneralimentatie
  op zijn draagkracht hebben. Ondanks zijn verlies in draagkracht verwacht persoon
  niet dat een wijzigingsverzoek bij de rechter de hoogte van de alimentatie zal
  veranderen, omdat de behoefte van zijn ex-partner gestegen is.
  Met deze brief geef ik, mede namens de staatssecretaris van Financiën –
  Fiscaliteit en Belastingdienst, gevolg aan uw verzoek.
  (…..)
  Lees verder op:

  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2022/02/09/tk-beleidsreactie-op-vkc-verzoek-inzake-belastingteruggaaf-en-indexatie-alimentatie

  De Minister voor Rechtsbescherming,
  F.M. Weerwind

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.