Selecteer een pagina

Inbreukprocedure EC belasten waardeoverdracht pensioenen

mei 15, 2020

Betreft inbreukprocedure 20094025 van de EC

Ik citeer van taxlive.nl :

“De Europese Commissie spant een rechtszaak aan tegen Nederland bij het Europese Hof van Justitie EU vanwege het belasten van grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen. Volgens de Europese Commissie (EC) beperkt Nederland de mogelijkheid van Europese burgers om in andere landen in de EU te gaan werken en wonen.

De kwestie sleept al jaren. In 2012 werd Nederland formeel op de vingers getikt en in 2018 volgde een advies. Nederland heeft dit advies niet opgevolgd en het beleid niet aangepast. Daarom stapt de EC nu naar de rechter.”

Lees verder op:

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/ec-spant-zaak-aan-tegen-nederland-om-belasten-pensioenen/

15 Reacties

 1. Ja, maar bij overdracht van NL naar Belgie, werd ik wel door de B ficus in eerste instantie voor 54% aangeslagen.
  Uiteindelijk is dat teruggebracht naar 16% over het totale overgebrachte pensioen bedrag!!!!

  Antwoord
 2. Waarom gaat men hiermee wel naar de rechter en niet bij de extra NL belasting op NL pensioen ontvangen in buitenland (re. bv. Nieuwe NL/DE belastingovereenkomst?)

  Antwoord
  • Wat bedoelt u met “extra” NL belasting?

   Antwoord
   • Waarschijnlijk doelt Dirk op de geniepige manier waarbij de AOW ineens extra belast werd via een ondergeschoven regeltje in de toen nieuwe NL/DE belastingovereenkomst.
    Die werd geadverteerd als een overeenkomst om te voorkomen dat ZAKELIJKE belastingen grensoverschrijdend konden worden gemanipuleerd c.q. ontdoken door NL bedriven in DLD en v.v.
    Maar het resultaat was dat NL’s in DLD ineens MEER belasting gingen betalen over hun AOW aan NL i.p.v. DLD en vooral de lagere inkomens er hard op achteruit gingen.
    En, dat resultaat was niet/nauwelijks naar voren gebracht in de 2deKamer bij de behandeling van het verdrag op een regenachtige namiddag, een aantal jaren geleden.
    Het was een totaal onverwachte donderslag bij heldere hemel, achteraf.
    Maar toen was er niets meer aan te veranderen, want het verdrag was inmiddels geratificeerd dor NL & DLD.
    Dus protesten hielpen niet meer.

   • Ik meen dat vooral hogere (pensioen)inkomens erop achteruit gingen door het nieuwe belastingverdrag. Er is nog wel geprotesteerd bij behandeling in de Eerste Kamer door gepensioneerden in Duitsland met Nederlands pensioen. Toen is een aparte overgangsregeling , eenzijdig voor Nederland, toegekend voor heffing over pensioeninkomens. Erg veel soelaas bood deze niet, zeker niet voor de lagere pensioeninkomens, en bovendien is deze tijdelijk. De VBNGB pleit voor levenslange overgangsregelingen bij wijziging van de heffing over pensioeninkomens in belastingverdragen.

   • Als gevolg van de m.i.v. 1.1.2016 geldende nieuwe belastingovereenkomst tussen NL en DE betalen in DE wonende Nederlanders over hun NL private pensioen aanzienlijk veel meer belasting omdat dat pensioen nu in NL wordt belast (NL tarief) en niet meer in DE (tegen een veel lager tarief!)…..!!

   • Verandering van belastingverdragen kan inderdaad leiden tot verandering van toewijzing van heffing en daardoor hogere belastingen. Aangezien lidstaten van de EU vrij zijn hun heffingstoewijzingen te regelen valt daar vanuit Europees recht weinig tegen te doen. Welke argumenten de EC in de inbreukprocedure in geval van heffing door Nederland bij of na waardeoverdracht wenst te hanteren zal bestudeerd moeten worden.

 3. Mijn 15/5 opmerking / reactie was, omdat ik niet begrijp dat men wel naar het EGH gaat vanwege het kennelijk door NL onterecht belasten van grensoverschrijdende waardeoverdracht van een pensioen, doch dat dat naar het EGH gaan niet kon/kan gebeuren voor de (onterechte) NL belasting die in de nieuwe per 1.1.2016 geldende DE/NL belastingovereenkomst wordt geheven over mijn pensioen dat in DE wordt uitbetaald en dat in het verleden alleen in DE (lager) werd belast en nu alleen in NL (hoger) wordt belast! Dat was toch ook een grensoverschrijdend pensioen, doch feitelijk jaarlijks en niet in deze vorm van Waardeoverdracht?

  Antwoord
  • De motivering die de EC voor de inbreukprocedure heeft gepubliceerd luidt:
   ” Referral to the Court of Justice of the European Union
   Taxation: The Commission refers the NETHERLANDS to the Court for taxing the transfer of pension capital to other Member States, but not domestic transfers
   The Commission decided today to refer the Netherlands to the Court of Justice for taxing the transfers of pension capital by mobile workers. Under EU law, mobile workers are free to take up jobs in Member States that allow full or partial lump sum out-payments of pensions. 12 Member States allow out-payments of pensions as lump sums: Belgium, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Austria, Slovakia, Spain and Czechia. Taxing transfers of pension capital to these Member States, while not taxing domestic transfers is a serious obstacle to the free movement of workers, the freedom to provide services and the free movement of capital (Articles 45, 56, 63 TFEU). The Dutch legislation in question is, therefore, a restriction of the freedom of movement of workers (Article 45 TFEU), the freedom to provide services (Article 56 TFEU) and the free movement of capital (Article 63 TFEU). The European Commission sent a letter of formal notice on 21 November 2012, followed by a reasoned opinion on 19 July 2018. Since the Netherlands has not yet complied, the Commission is now bringing the matter before the Court of Justice of the European Union.”

   Het gaat dus om ongelijke behandeling in verband met waardeoverdracht van pensioenen: bij overdracht naar het buitenland wel belast, bij binnenlandse overdracht niet. Dat acht de EC niet toelaatbaar. Dat is niet vergelijkbaar met verandering in de heffingstoewijzing van belasting over pensioenen tussen lidstaten op basis van een bilateraal verdrag.

   Antwoord
   • Dank voor de heldere toelichting. Zou dat dan kunnen betekenen dat na een positieve beslissing in deze zaak ik een waardeoverdracht van NL naar DE van mijn NL privat pensioen zou kunnen overwegen, waardoor mijn naar DE transferred pensioenkapitaal (en dus de daaruit in DE te ontvangen uitkeringen) dan niet meer door NL belast zou mogen worden …… dit in tegenstelling tot de NL belasting nu op mijn NL pensioen uitgekeerd in DE …… er lijkt dus een ongelijke behandeling van waardeoverdracht van kapitaal van pensioenen in vergelijk met gewone maandelijkse uitkeringen van pensioenen te zijn, of mis ik iets …..?

   • Dat is de vraag om meerdere redenen, vooral c hieronder. ik denk het niet:
    a) het is niet zeker dat de EC dit wint.
    b) de context van de inbreukprocedure is meen ik een situatie waarbij het pensioen nog niet uitgekeerd wordt. Ik kreeg de indruk dat dat bij u wel het geval is.
    c) het belastingverdrag met Duitsland maakt duidelijk dat ook als een Nederlands pensioen al overgebracht is naar een buitenlands fonds in beginsel Nederland als herkomststaat mag blijven heffen op grond van de definitie van “afkomstig zijn uit Nederland” in dat verdrag.

   • Datum15 september 2020BetreftAntwoord op Schriftelijk Overleg n.a.v. voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer 2020
    Geachte voorzitter,
    Op 25 juni jl. heeft uw Kamer verslag uitgebracht van een Schriftelijk Overleg (2020D26029) over de Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2020 die ik op 12 juni jl. naar uw Kamer heb gestuurd.1 Bijgaand treft u mijn reactie op de gestelde vragen in dit SO.
    Hoogachtend,
    de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

    daaruit:
    “De leden van de fractie van de VVD vragen naar de stand van zaken, de gevolgen in termen van belastingderving, het standpunt van het kabinet en het verwachte tijdstip van de uitspraak van het Hof van Justitie in de inbreukprocedure die de Europese Commissie eerder heeft gestart over de belastingheffing bij buitenlandse waardeoverdrachten van pensioenen.
    Het kabinet betreurt dat de Europese Commissie heeft besloten deze zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) en stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse wetgeving op dit punt niet in strijd is met het EU recht. In Nederland wordt pensioen in de opbouwfase onder voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. In de uitkeringsfase, wanneer het pensioen daadwerkelijk wordt genoten, is hierover belasting verschuldigd. Een voorwaarde voor vrijstelling in de opbouwfase is dat pensioen in de uitkeringsfase periodiek en gelijkmatig wordt uitgekeerd, met als doel een levenslange, periodieke inkomensvoorziening. Wanneer het HvJ EU oordeelt dat Nederlandse eisen aan waardeoverdrachten van pensioenkapitaal naar het buitenland strijdig zijn met EU recht, kan dit ertoe leiden dat het gemakkelijker wordt om het (werknemers)pensioen in het buitenland af te kopen. In dat geval kan dit tot gevolg hebben dat de pensioenbestemming gedeeltelijk verloren gaat. De gevolgen in termen van belastingderving en het eventueel ontstaan van ontwijkingsconstructies zijn afhankelijk van de precieze uitspraak van het HvJ EU. Hierover kunnen daarom in dit stadium nog geen concrete uitspraken worden gedaan. De Europese Commissie heeft op 13 mei jl. aangekondigd deze inbreukprocedure aanhangig te maken bij het HvJ EU. Het HvJ EU doet doorgaans ongeveer anderhalf jaar na het aanhangig maken van een rechtszaak uitspraak”.

 4. Wat het belastingverdrag met Duitsland betreft is het strikt genomen met het eerdere verdrag in 1959 verkeerd gelopen. Het heffingsrecht door het woonland was niet in lijn met de opbouw van de pensioenen. De pensioenopbouw in Duitsland verliep wat het werknemersaandeel betrof zonder belastingvoordeel (de pensioenpremie behoorde bij het belastbaar inkomen). Als tegenprestatie werd de pensioenuitkering nauwelijks belast. In Nederland is de pensioenopbouw voor zowel werkgevers- als werknemersdeel doorgaans fiscaal gefaciliteerd: beide bijdragen behoorden niet tot het belastbaar inkomen. Vanwege dit voordeel worden pensioenen in Nederland gewoon als inkomen uit arbeid belast. Bij emigratie gebeurde dus het volgende: Duitse pensioenen in Nederland werden naar Nederlandse maatstaven belast, wat natuurlijk voor betrokkenen zeer nadelig was, zowel pensioen opbouw als –uitkering belast. Nederlandse pensioenen in Duitsland werden naar Duitse normen belast, een dubbel voordeel dus. Voor de Duitse pensioenen in Nederland is via de hardheidsclausule een oplossing gevonden. Rechthebbenden op een Nederlands pensioen in Duitsland hebben tot 2016/2017 dubbel voordeel genoten. Dit voordeel was dusdanig groot dat de Nederlandse regering geen vrijstelling voor bestaande gevallen wilde verlenen. Hier is overigens lang over gedebatteerd. Het is duidelijk dat veel van de betrokken Nederlanders in Duitsland een forse terugval in besteedbaar inkomen te verwerken kregen. Hier is echter niets tegen te doen. Twee van onze leden hebben zich met ondersteuning van de VBNGB tegen de verandering in het belastingverdrag geweerd. Het EU hof heeft dit echter afgewezen. Landen mogen dit soort afspraken nou eenmaal met elkaar maken.

  Antwoord
 5. Arresten HvJ EU over internationale individuele waardeoverdracht pensioen – Kamerbrief Staatssecretaris Van Rij van Financiën

  De staatssecretaris heeft een brief gestuurd aan de Tweede kamer waarin
  hij zijn visie geeft op de inhoud, impact en opvolging van de arresten
  van het Hof van Justitie EU over internationale individuele
  waardeoverdracht van pensioen.
  Deze Kamerbrief kunt u vinden via:
  https://open.overheid.nl/documenten/aaf8441f-2d6e-42e5-b64e-e361168706ea/file
  .
  Een een eerste korte indruk kunt u krijgen via:
  https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/arresten-hvj-eu-over-internationale-individuele-waardeoverdracht-pensioen-hebben-directe-werking/

  Cees Vermeeren
  VBNGB bestuurslid en landencoördinator België

  Antwoord
 6. Gevolgen Europese uitspraak over overdracht pensioenkapitaal

  Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Nederland in strijd handelt met het EU-recht door voorwaarden te stellen en belasting te heffen bij de internationale waardeoverdracht van pensioenkapitaal. Op de website van taxlive kunt u een toelichting vinden en informatie over wat de impact van deze uitspraak. 
  https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/gevolgen-europese-uitspraak-over-overdracht-pensioenkapitaal/

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.