Selecteer een pagina

Parlementaire behandeling detacheringsrichtlijn

aug 4, 2020

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/kamerbrief-met-memorie-van-antwoord-bij-wetsvoorstel-herziening-europese-detacheringsrichtlijn

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Datum19 juni 2020BetreftWetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35358)

Hierbij bied ik u de memorie van antwoord inzake het bovenvermelde voorstel van wet aan.

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

 Daaruit:

Kan de regering reflecteren op het voorstel van vakbonden om pensioenen te betrekken bij de implementatie van de richtlijn, bijvoorbeeld door het verschil in loonkosten bovenop het salaris uit te betalen?

Het voorstel om buitenlandse dienstverrichters een equivalent van de Nederlandse pensioenpremies aan hun gedetacheerde werknemers te laten betalen, acht de regering strijdig met het Europees recht. Aanvullende bedrijfspensioenen zijn al sinds de oorspronkelijke detacheringsrichtlijn van 1996 uitgezonderd van de harde kern van arbeidsvoorwaarden van het tijdelijk werkland, waar de gedetacheerde werknemer recht op heeft. Met de herziene detacheringsrichtlijn is mogelijk gemaakt dat de gedetacheerde werknemer na twaalf dan wel achttien maanden recht heeft op aanvullende arbeidsvoorwaarden; de uitgebreide harde kern. Ook daarvan zijn aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitdrukkelijk uitgezonderd. Nederland heeft zich bij de onderhandelingen over de herziening van de detacheringsrichtlijn hard gemaakt voor het waarborgen van aanvullende bedrijfspensioenen voor gedetacheerde werknemers. Voor dit voorstel bleek echter onvoldoende steun13, waardoor pensioenen expliciet zijn uitgezonderd van de uitgebreide harde kern van arbeidsvoorwaarden. Alsnog afdracht van tweedepijlerpensioen of een equivalent daarvan voorschrijven, kan worden gezien als een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van diensten. Dit bezwaar geldt te meer als de toeslag nog bovenop premieafdracht voor aanvullend bedrijfspensioen in het thuisland komt. Ook zou een dergelijke regeling de Europese uniformiteit doorbreken over waar pensioenafdracht plaats vindt.

1 Reactie

 1. ECLI:NL:CRVB:2022:445
  Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 24-02-2022 Datum publicatie 08-03-2022 Zaaknummer 20/1799 AOW Rechtsgebieden
  Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie
  Territoriale werkingssfeer conflictregels bilaterale verdragen. Detachering van een in België wonende Belg vanuit Nederland naar China. De Raad is tot het oordeel gekomen dat op grond van artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tussen Nederland en China gedurende het tijdvak 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019 de Nederlandse socialezekerheidswetgeving op betrokkene van toepassing was, en dat de Svb verplicht was voor betrokkene een verklaring hierover op grond van artikel 12, aanhef en onder b, van het VNC (CoC-verklaring) af te geven. De rechtbank heeft het bestreden besluit dus terecht vernietigd en terecht de Svb opgedragen een verklaring op grond van het VNC af te geven. Vindplaatsen Rechtspraak.nl
  201799 AOW Datum uitspraak: 24 februari 2022 Centrale Raad van Beroep
  Meervoudige kamer
  Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 7 april 2020, 19/746 (aangevallen uitspraak) Partijen: de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) [betrokkene] te [woonplaats] , België (betrokkene)

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.