Selecteer een pagina

Stand van zaken sociale zekerheid

aug 4, 2020

Stand van de uitvoering sociale zekerheid Versie Juni 2020

Ministerie van SZW,

Daaruit enkele paragrafen met buitenlandaspecten:

26 juni  2020

Beslaglegging en vermogen in het buitenland

Eerder informeerden we uw Kamer over de pilot beslaglegging vermogen in het buitenland door de SVB. Deze verloopt nog altijd moeizaam. Vanwege de complexiteit van beslagleggingen in het buitenland is deze pilot gestart met als doel te verkennen welke mogelijkheden er zijn om tot een meer effectieve beslaglegging te komen. De afhandeling in de betrokken landen blijkt nog steeds erg complex te zijn en is door de strenge coronamaatregelen in de betrokken landen stil komen te liggen. De SVB blijft onderzoek verrichten naar de meest effectieve wijze om de incassowerkzaamheden te organiseren. De pilot zal in ieder geval lopen tot 1 januari 2021.

AOW partnertoeslag

We hebben de SVB op 1 mei 2020 verzocht om af te wijken van de huidige beleidsregels en het recht op partnertoeslag na de beëindiging van de werkzaamheden te laten herleven, wanneer een jongere partner van een AOW-gerechtigde als gevolg van de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en deze werkzaamheden langer dan drie maanden voortduren. Deze versoepeling van het beleid is van toepassing zolang de noodmaatregelen van kracht zijn.

Handhaving

De maandelijkse mailing ‘onderzoek levensbewijs’, waarmee het in leven zijn van AOW en Algemene Nabestaandenwet (Anw)-gerechtigden in het buitenland wordt vastgesteld, is opgeschort tot 1 oktober 2020. Voor veel uitkeringsgerechtigden in het buitenland is het onmogelijk het levensbewijs tijdig te retourneren, omdat ze hun huis niet uit mogen en/of de bevoegde instanties om het levensbewijs af te tekenen niet bereikbaar zijn. Daarnaast lopen er onderzoeken die al in maart of eerder zijn gestart, waarvan het levensbewijs nog niet is ontvangen. Hiervoor wordt de reactietermijn om dezelfde reden opgeschoven naar 1 oktober 2020.

Bezwaar en beroep Hoorzittingen in het kader van bezwaar en beroepsprocedures worden opgeschort. Als de betrokkene ermee instemt, wordt hij telefonisch gehoord. Als hij niet instemt, worden de geldende termijnen opgeschort op grond van overmacht. In de regel stemmen betrokkenen hiermee in.

SVB

Om vast te kunnen stellen of en hoeveel uitkeringen ten onrechte zijn verstrekt door de SVB aan personen die gedetineerd zijn, is in 2019 het totale bestand van ruim 11.000 actueel gedetineerden vergeleken met het actuele uitkeringsbestand van de SVB. Hieruit is gebleken dat vijf personen een lopende AOW-uitkering hadden. De SVB heeft besloten om in ieder geval na een jaar de bestandsvergelijking met DJI te herhalen. Daarna wordt bepaald wat een structurele passende oplossing is.

Nadat in augustus 2019 gebleken was dat de uitwisseling met betrekking tot gedetineerden in het buitenland tussen Buitenlandse Zaken (BZ) en de SVB 3 jaar niet had plaatsgevonden, heeft de SVB naast een actuele bestandsvergelijking ook de signalen over de periode 2016 – 2019 alsnog verwerkt. Daaruit is gebleken dat circa 60 personen die nu van de SVB een uitkering ontvangen in het verleden gedetineerd waren in het buitenland.

De SVB heeft alle detentiesignalen onderzocht. Op 13 dossiers loopt het onderzoek nog, de rest is afgerond. Daar waar samenloop van detentie en een uitkering is geconstateerd is in alle gevallen (vier in Nederland en 22 in het buitenland) een terugvordering ingesteld.

7 Reacties

 1. De harde onpersoonlijke Nederlandse overheid, in dit geval de SVB, om een terugvordering te eisen van oud gedetineerden. Ook de regel in de wet om de AOW uitkering te stoppen als iemand in de gevangenis komt is onmenselijk. Speciaal als de persoon in een niet westerse gevangenis is gedetineerd. De situatie in deze gevangenissen is zo onmenselijk dat de uitkering hard nodig is om de slechte omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

  Antwoord
 2. Helemaal eens. Keer op keer volstrekt asociaal beleid. En gebrek aan respons bij kritiek. En gebrek aan afstemming met buitenlandse doensten. En gebrek aan overleg met belanghebbenden.

  Als je niet (meer) in Nederland woont kun je barsten. Wel zoveel mogelijk belasting blijven betalen natuurlijk. En zo weinig mogelijk – in NL volstrekt normale – aftrekposten erkennen dan wel respecteren.

  Respect. Daar ontbreekt het de NL overheid in al zijn organen aan, zeker jegens oudere Nederlanders, die meer dan menig ander hun steentje in NL hebben bijgedragen. SVB, belastingdienst, ministeries, bevolkingsonderzoek. Niet thuis geven en onbereikbaar zijn. Is in ieder geval (ook?) mijn ervaring.

  Antwoord
 3. De SVB heeft m.i. niets te maken met, of heeft zeggenschap over de tijdsbesteding van individuele AOW gerechtigden die aantoonbaar in leven zijn.
  Of die nou werken, vissen, golfen of in de bajes zitten, is hun eigen levensinvulling, in Nederland of daarbuiten.
  Of is ergens weer een wetje, regeltje, verordeningetje, dwingend adviesje, decreertje of dictaatje dat dat onderuithaald ?

  Antwoord
  • Het recht op AOW vervalt als je in de bajes zit op grond van artikel 8b van de AOW-wet.Daar heeft de SVB dus mee te maken. Het probleem dat zich voordoet is, dat de SVB nogal eens de AOW doorbetaalt omdat de SVB niet op de hoogte is van de detentie. Vissen en golven zijn geen redenen iemand zijn uitkeringsrecht te ontnemen. In de bajes zitten is ook niet goed vergelijkbaar met dergelijke vrijetijdsbestedingen.

   Antwoord
 4. Bezwaar en beroep Hoorzittingen in het kader van bezwaar en beroepsprocedures worden opgeschort. Als de betrokkene ermee instemt, wordt hij telefonisch gehoord. Als hij niet instemt, worden de geldende termijnen opgeschort op grond van overmacht. In de regel stemmen betrokkenen hiermee in.

  Ik heb niet ingestemd met een telefonische / Skype zitting inzake een beroepprocedure bij de Rechtbank in Den Haag maar om aanhouding verzocht. Dit is afgewezen. Vervolgens heeft de Rechtbank geen telefonische contact gezocht noch een Skype verbinding tot stand gebracht. De Rechtbank heeft toch uitspraak gedaan ondanks dat ik eerder gevraagd had aanvullende (cruciale) stukken in te willen brengen (10 dagen termijn) o.m. een schriftelijke erkenning van verweerder dat zij fout zitten. Voor zover de Rechtsstaat Koninkrijk der Nederlanden. Wordt vervolgd.

  Antwoord
 5. …. maar kijk uit. De SVB is bezig met spioneren. Als je bv te lang in het buitenland verblijft dan wordt dat je woonland en je uitkering wordt gekort als dat van toepassing is. Ook te lang bij iemand logeren dan is dat je partner en woon je samen met alle financiële gevolgen. De SVB doet dit spioneren electronics over de Internet en volgt je op deze manier. De SVB heeft een hele afdeling voor deze misdadige achtervolging. Hoe weet ik dat? De SVB had ik op haar website.

  Antwoord
  • https://puc.overheid.nl/svb/doc/PUC_4234_20/11/
   Protocol huisbezoeken (SB4234)
   Beleidsregel
   Een uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wil komen is op grond van de artikelen 50 AOW, 35a Anw, 15a AKW en 53a Participatiewet verplicht op verzoek van de SVB zijn woon- of leefsituatie aan te tonen. Deze artikelen zijn ingevoerd met de inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoekVolgend resultaat, Stb. 2012, 463 (hierna: Wet huisbezoeken). De SVB kan voor het aantonen van de woon- of leefsituatie door de uitkeringsgerechtigde met zijn toestemming een huisbezoekVolgend resultaat afleggen. De SVB verricht tevens een huisbezoekVolgend resultaat indien zij een redelijk vermoeden van fraude heeft.
   De SVB heeft de gedragsregels die zij hanteert bij het verrichten van een huisbezoekVolgend resultaat neergelegd in het Protocol huisbezoeken. Dit protocol is mede gebaseerd op jurisprudentie over huisbezoeken van de CRvB. Het protocol is niet van toepassing in geval medewerkers van de SVB op verzoek betrokkenen thuis bezoeken om hen behulpzaam te zijn bij het realiseren van hun rechten.
   In het protocol komt aan de orde wat een huisbezoekVolgend resultaat inhoudt, wie het huisbezoekVolgend resultaat aflegt, wanneer huisbezoeken van tevoren worden aangekondigd, wat een bezichtiging inhoudt en wanneer deze wordt verricht, het informed consent vereiste, de toestemming voor het betreden van de woning en de gevolgen als men niet meewerkt aan een huisbezoek

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.