Selecteer een pagina

Beëindigen levensloopregeling in 2021

okt 19, 2020

2020Z16341 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het eindigen van de levensloopregeling per 1 januari 2022. (ingezonden 15 september 2020)

Vraag 1.

Bent u bekend met het stoppen van de levensloopregeling per 1 januari 2022 na afschaffing op 1 januari 2012?

Antwoord 1

Ja, dat ben ik. Volledigheidshalve wijs ik u erop dat in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021, bijlage bij het Belastingplan 2021 dat is gepubliceerd nadat u uw vragen hebt ingestuurd, wordt voorgesteld de levensloopregeling per 1 november 2021 te beëindigen vanwege uitvoeringstechnische redenen. De datum van 1 november 2021 zal, als het voornoemde wetsvoorstel wordt aangenomen, gelden als fictief genietingsmoment waardoor het levensloopsaldo in de heffing zal worden betrokken.

Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/10/16/beantwoording-kamervragen-over-eindigen-levensloopregeling-per-1-januari-2022

10 Reacties

 1. Wat houdt de levensloopregeling in?

  Antwoord
  • Wat is een levensloopregeling?
   De levensloopregeling is een spaarregeling waarmee werknemers via hun werkgever fiscaal vriendelijk konden sparen. Het spaartegoed kon je gebruiken om een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 echter afgeschaft. Het is dus niet meer mogelijk een levensloopregeling te starten. Voor bestaande levenslooprekeningen bestaat een overgangsregeling
   Lees verder op: https://informatie.spaarrente.nl/wat-is-een-levensloopregeling

   Antwoord
 2. V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties
  17 november 2017 15:23

  Dit V&A 10-008 behandelt de vraag hoe de belastingheffing verloopt over de uitkeringen uit de levensloopregeling indien het levenslooptegoed gedeeltelijk zonder fiscale aftrek is opgebouwd tijdens een detacheringsperiode in het buitenland.
  Vraag
  Een werknemer wordt gedetacheerd in het buitenland. Hij geniet loon dat aldaar wordt belast. Hij bouwt een levenslooptegoed op in een levensloopregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Die regeling zet hij voort tijdens de detachering. Op het in het buitenland belaste loon worden bijdragen ingehouden die rechtstreeks in zijn levensloopregeling worden gestort. Hij krijgt hiervoor geen aftrek in het buitenland. Na zijn detachering neemt hij op enig moment levensloopverlof.

  Hoe verloopt de belastingheffing over de opnamen uit het levenslooptegoed tijdens het levensloopverlof?

  Antwoord
  De uitkeringen uit de levensloopregeling zijn normaal belast als de werknemer tijdens het verlof in Nederland woont. Er is dus sprake van een economische dubbele heffing. Daarom kan een deel van de levensloopuitkeringen buiten de heffing van loon- en inkomstenbelasting blijven. Het betreft dan het bedrag van de bijdragen aan de levensloopregeling welke tijdens de detachering bij de werknemer op zijn in het buitenland belaste loon zijn ingehouden . De aangewezen manier om de dubbele heffing te voorkómen is de hantering van een saldoregeling. Dat houdt in dat de opnamen uit het levenslooptegoed onbelast worden gelaten tot het moment waarop deze opnamen in totaal uitgaan boven de totale bijdrage van de werknemer waarvoor hij geen aftrek heeft gehad.

  Antwoord
 3. V&A 20-011 Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk
  21 december 2020 00:00

  Vraag
  Een werknemer heeft in 2021 nog een tegoed ingevolge een levensloopregeling. Hij wil dit tegoed onbelast aanwenden voor de aankoop van extra verlof. Is dat mogelijk?
  Antwoord
  Nee. Omzetten van de aanspraak op levensloopverlof in een aanspraak op extra verlof leidt tot heffing (zie artikel 19g, zesde lid, onderdeel a, en het negende lid, Wet LB (tekst 2011)). De aanspraak op levensloopverlof wordt op dat moment geheel tot het loon gerekend. Ook als een werknemer met zijn werkgever afspreekt dat de werkgever zijn levenslooptegoed niet als zodanig aan hem uitbetaalt, is zijn levensloopaanspraak uiterlijk op 1 november 2021 fiscaal genoten. Hierop heeft de wetgever alleen een uitzondering gemaakt voor het geval de werknemer binnen de wettelijke grenzen zijn aanspraak ingevolge een levensloopregeling voor 1 november 2021 omzet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.
  Toelichting
  Per 1 januari 2012 is de fiscale levensloopregeling komen te vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden, waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3.000 of meer bedroeg geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht voor levensloopregelingen eindigt met ingang van 1 januari 2022. Om de afwikkeling van de levensloopregelingen goed te laten verlopen is vanaf 1 januari 2021 in artikel 39d, vierde lid, Wet LB een fictief genietingsmoment opgenomen op 1 november 2021.
  Tot en met 31 oktober 2021 blijft de mogelijkheid bestaan om de waarde van de levensloopaanspraak op te nemen door middel van het op verzoek geheel of gedeeltelijk via de (ex-)werkgever laten uitbetalen van de waarde van de levensloopaanspraak.
  Met toepassing van artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011) kan een aanspraak ingevolge een levensloopregeling nog tot en met 31 oktober 2021 worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling die na de omzetting nog blijft binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde begrenzingen.
  Indien op 1 november 2021 een niet eerder belaste levensloopaanspraak aanwezig is, wordt de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak op dat moment in beginsel als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.
  Zie: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-011-v201221/

  Antwoord
 4. Deelnemers levensloopregeling voelen zich bekocht
  Deelnemers aan de levensloopregeling voelen zich bekocht en verkeerd voorgelicht door de overheid. Ze moeten door het afschaffen en het verplicht laten uitkeren van hun spaartegoed veel meer belasting betalen. Het consumentenprogramma Radar besteedde in de uitzending van 8 februari aandacht aan het einde van de levensloopregeling.

  lees verder op taxlive.nl

  Antwoord
 5. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft een aantal vraag- en antwoordbesluiten gepubliceerd. Deze gaan onder andere over het overgangsrecht voor de levensloopregeling, de variabilisering van uitkeringen uit een loonstamrecht en de mogelijkheid die pensioenfondsen hebben om indexatie met terugwerkende kracht toe te kennen.
  Lees verder op:
  https://www.taxence.nl/nieuws/nieuwe-en-geactualiseerde-vraag-en-antwoordbesluiten-cap/

  Antwoord
 6. Antwoord op vragen van het lid Lodders over de uitzending van Radar van 8 februari 2021 ‘Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels’’
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z03222&did=2021D11714

  AH 2230 2021Z03222

  Antwoord van staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 1 april 2021)
  Inleiding

  “Ik heb met belangstelling kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van het lid Lodders over de beëindiging van het overgangsrecht van de levensloopregeling. Voordat ik inga op deze vragen en opmerkingen zou ik ter inleiding nog het volgende willen opmerken.(..)”

  Veel vragen en antwoorden over het beeindigen van de levensloopregeling hierin, evenals over het overgangsrecht.

  Antwoord
 7. V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling
  30 april 2021 15:30
  Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling.
  Vraag
  Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?
  Antwoord
  Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort.
  Met behulp van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen kan worden bepaald of en in hoeverre er fiscale ruimte bestaat om het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling.
  Verder gelden nog twee aandachtspunten:
   De pensioenregeling moet voorzien in de mogelijkheid van inhaal of inkoop van pensioen (zie ook V&A 05-034);
   Het is fiscaal niet toegestaan om het saldo zonder inhouding van loonheffingen eerst over te maken naar de werknemer, die het saldo vervolgens doorstort naar de pensioenuitvoerder.
  Let op!
  Met ingang van 1 april 2017, dan wel na afloop van de coulancetermijn van het inmiddels vervallen besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, is het niet meer mogelijk om het saldo van een levensloopregeling om te zetten in bij een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraken. Na het invoeren van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is een eigenbeheerlichaam nog slechts een toegelaten pensioenverzekeraar voor pensioenaanspraken die op 31 maart 2017, dan wel uiterlijk bij einde van de coulancetermijn reeds in eigen beheer waren verzekerd.
  Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

  Lees verder op: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-05-006-v210430/

  Antwoord
 8. Antwoord op E-mail burgervraag levensloopregeling

  Van: noreplypublieksvoorlichting@minfin.nl Verzonden: maandag 30 augustus 2021 14:10 Aan: Onderwerp: Levensloopregeling Geachte , Hartelijk dank voor uw e-mails over de levensloopregeling. U schrijft dat u het gespaarde bedrag met de levensloopregeling heeft willen aanwenden als aanvulling op uw pensioen en dat u dit bedrag, onder andere door het verplicht vrijvallen van de levensloopaanspraak op 1 november 2021, niet kunt gebruiken op de manier waarop u hoopte toen u begon met sparen. U verzoekt daarom om interventie. Hiernaast stelt u voor om de overgangsregeling nog een keer aan te passen zodat de levensloopaanspraak in één keer zonder loonheffing in een bankspaarproduct kan worden gestort. Helaas kunnen we niet tegemoetkomen aan uw verzoek; dit zullen we hierna toelichten.
  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/10/28/bijlage-e-mail-van-30-08-21-burgervraag-levensloopregeling

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.