Selecteer een pagina

Kamervragen over belastingverdragen

feb 22, 2021

2021Z03458

(ingezonden 19 februari 2021)

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over bilaterale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

 1. Wanneer bent u, samen met de minister van Financien, voornemens om de planningsbrief 2021 naar de Kamer te sturen?
 2. Kunt u toezeggen om jaarlijks bij de planningsbrief een overzicht mee te sturen van de belastingverdragen waarin is opgenomen met welke landen in het lopende jaar een (nieuw/herzien/protocol wijziging) belastingverdrag is gesloten, met welke landen Nederland op dat moment onderhandelt en met welke landen Nederland voornemens is om het komende jaar de onderhandelingen te starten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten op welke manier u dit wilt vormgeven in overeenstemming met uw eerdere toezegging bij het algemeen overleg Belastingontwijking van 11 februari 2021?
 3. Deelt u de mening dat informatie als de stand van zaken van de onderhandeling voor Nederlanders in het buitenland of mensen woonachtig in Nederland en belastingplichtig in een ander land uiterst relevant is en dat duidelijkheid over het tijdspad van het onderhandelingsproces hun ook de mogelijkheid geeft om hun zienswijze te delen over verbeterpunten ten aanzien van het ‘oude’ verdrag?  Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u bevestigen dat Nederland als richtlijn voor de onderhandeling tot het sluiten van een bilateraal belastingverdrag uitgaat van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid?
 5. Hoe wordt in de reeds lopende onderhandelingen waarborg gegeven aan de wijzigingen in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 ten opzichte van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011?
 6. Klopt het dat Nederland, door het fiscaal faciliteren van het pensioen via de socialezekerheidswetgeving, het te rechtvaardigen acht om af te wijken van de exclusieve woonstaatheffing voor particuliere pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen zoals in het OESO-modelverdrag staat opgenomen? Kunt u dit toelichten?
 7. Hoe wordt in het kader van het afwijken van het OESO-modelverdrag ten aanzien van de exclusieve woonstaatheffing voor particuliere pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen bij het sluiten van een belastingverdrag (wijziging dan wel nieuw) rekening gehouden met de reeds geldende manier van belastingafdracht?

26 Reacties

 1. 8. Kunt u reflecteren op de stand van zaken van de onderhandelingen met Frankrijk over het belastingverdrag, de wijzigingen in het recentelijk gesloten belastingverdrag met Zwitserland en toelichten op welke punten het protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Polen afwijkt van het Nederlandse verdragsbeleid dan wel is gewijzigd ten opzichte van het huidige verdrag?

  9. Hoe wordt bij een mogelijke herziening van de afspraak tussen Nederland en Frankrijk dat Nederland geen bronbelasting over in Nederland opgebouwde pensioenen heft, terwijl volgens de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 Nederland hier wel op inzet bij de onderhandeling over een nieuw belastingverdrag rekening gehouden met in Frankrijk woonachtige Nederlanders? Kunt u toezeggen dat dit niet leidt tot een dubbele belastingheffing? Kunt u toelichten of dit leidt tot een hogere belastingafdracht in zijn totaliteit als zowel aan Nederland als aan Frankrijk over (een deel van) het opgebouwde pensioen belasting betaald moet worden? Hoe wordt rekenschap gegeven van de verschillende aftrekposten? Hoe worden de administratieve lasten zoveel als mogelijk beperkt?

  10. Klopt het dat door het herziene belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in Nederland opgebouwde pensioenen van Nederlanders woonachtig in Zwitserland vanaf 1 januari 2021 door Nederland mogen worden belast (maximaal 15% van het brutobedrag over periodieke pensioen- socialezekerheidsuitkeringen en volledig belasting over eenmalige uitkeringen)? Zo nee, kunt u dat toelichten?

  11. Kunt u toelichten op welke manier deze wijziging in het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland tot stand is gekomen? Waarom is besloten tot het maximale percentage van 15%? Welke nadere afspraken zijn gemaakt over het ‘maximum’ percentage met Zwitserland om mogelijke dubbele belastingheffing te voorkomen? Betekent dit dat Nederland 15% belasting mag heffen over het brutobedrag aan bijvoorbeeld pensioenuitkering en dat Zwitserland ook nog over een deel belasting mag heffen? Wat betekent dit voor de totale belastingafdracht van in Zwitserland woonachtige Nederlanders? Wat betekent de wijziging per 1 januari 2021 voor de afdracht in vergelijking met voorgaande jaren, zowel in belastingpercentage als in de procedure? Kunnen gepensioneerde Nederlanders evengoed nog gebruik maken van verschillende aftrekposten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Hoe worden de administratieve lasten zoveel als mogelijk beperkt?

  Antwoord
  • De belastingaangifte in Zwitserland geeft geen mogelijkheden om de Nederlandse voorheffingen van dividendbelasting en loonbelasting te verrekenen.

   Antwoord
   • De regelgeving voor dividenden in het algemeen (er zijn ook weer uitzonderingsbepalingen) is in het nieuwe Protocol voor dividenden als volgt:

    Artikel 10. Dividenden
    • 1Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een Verdragsluitende Staat aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
    • 2Deze dividenden mogen echter ook in de Verdragsluitende Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat is, mag de aldus geheven belasting 15 percent van het brutobedrag van de dividenden niet overschrijden.
    Artikel 22. Vermijding van dubbele belasting:
    5In het geval van Zwitserland wordt dubbele belasting als volgt vermeden:
    B Indien een inwoner van Zwitserland dividenden verkrijgt die in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 in Nederland mogen worden belast, verleent Zwitserland deze inwoner op verzoek een vermindering. De vermindering kan bestaan uit:
    • i.een aftrek op de belasting over het inkomen van die inwoner tot een bedrag dat gelijk is aan de belasting die in Nederland is geheven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10; deze aftrek is evenwel niet hoger dan het deel van de Zwitserse belasting, berekend voordat de aftrek is verleend, dat is toe te rekenen aan de inkomsten die in Nederland mogen worden belast; of
    • ii.een forfaitaire aftrek van de Zwitserse belasting; of
    • iii.een gedeeltelijke vrijstelling van de Zwitserse belasting op deze dividenden, die in elk geval bestaat uit ten minste een aftrek op het brutobedrag van de dividenden van de in Nederland geheven belasting.
    Zwitserland stelt de toepasselijke vermindering vast en past de procedure toe in overeenstemming met de Zwitserse voorschriften ter zake van de uitvoering van internationale verdragen van de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting.

    Er zal dus gekeken moeten worden naar de Zwitserse wetgeving hoe Zwitserland precies de voorkoming van dubbele belasting gaat uitvoeren voor een inwoner van Zwitserland nu het Protocol meerdere oplossingen toestaat.

    Wat uw opmerking over voorkoming van loonbelasting betreft geldt soortgelijks. Hoe het moet gaan bij heffing van loonbelasting over Nederlandse pensioenen is hier al besproken. Voor beide typen inkomensposten wordt het er uiteraard niet gemakkelijker op nu Nederland en Zwitserland tot verdeling van heffingsrecht bij een gegeven inkomenspost hebben besloten. Dat geldt ook voor inwoners van Nederland met Zwitserse inkomsten.

   • Heel veel dank!
    Intussen heb ik deze formulieren ontdekt en de terugvraag ingediend voor de laatste drie jaren.

 2. uitstekend overzicht van belangrijke vragen!!

  Antwoord
 3. Ik hoop dat Frankrijk de poot stijf houdt en geen nieuw belastingverdragen met de plukkers uit Nederland afsluit!

  Antwoord
 4. Merci Jan, heel relevante informatie voor Nederlanders in Frankrijk.!
  Vriendelijke groeten, Henri Bik

  Antwoord
 5. Bij vraag 8 is volgens mij met de protocolwijziging voor de gepensioneerden niets veranderd. Men betaalt belasting in Nederland en daarna ook in Polen met aftrek van de in Nederland betaalde belasting. Dit komt erop neer dat men o.a. over de AOW voor gehuwden zo’n 3000 euro belasting betaalt aan de Poolse staatskas. De AOW wordt betaald door werkende Nederlanders. Dit is een grote schande.

  Antwoord
 6. Het wordt de hoogste tijd dat het roofstaatje NL een halt wordt toegeroepen om nieuwe belastingverdragen en aanverwante zaken toe te passen op mensen die al geëmigreerd zijn.
  De spelregels tijdens het spel veranderen is misdadig en mensonwaardig!

  Antwoord
 7. De 15% voor Zwitserland kwam op het laatste moment als een volledige verassing! Goede vragen, want de afwikkeling hier in Zwitserland en de uiteindelijke gevolgen blijven voorlopig de vraag.

  Antwoord
  • Ook voor mij kwam het nieuwe verdrag met Zwitserland als een donderslag bij heldere hemel.
   Ook de ingehouden dividendbelasting geeft grote problemen om te verrekenen met de Zwitserse fiscus.

   Antwoord
   • De verrekening wordt een gecompliceerd verhaal. Commune, Canton en Federatie. Dat zal Nederlandser fiscus een zorg zijn.

 8. Eens. Het gebrek aan transparantie en de keer op keer voldongen feiten, samen met het veelal ontbreken van overgangsregelingen maken dit gebied tot een waar mijnenveld voor (aspirant) Nederlanders die buiten NL (gaan) wonen.
  Mij heeft het wijzigen van regels tijdens het spel (te weten na mijn emigratie) inmiddels een nadeliger situatie van rond de € 20.000 opgeleverd. En veel onnodige tijdsinvestering.
  NL als onbetrouwbare overheid. Ook hier.

  Antwoord
 9. In reactie op belasting Polen:
  Via de AOW premie wordt de AOW gefinancierd. Dit is geen belasting!! Inkomstenbelasting/loonheffing is iets anders. Met die belasting wordt een veelvoud van zaken gefinancierd, als ziekenhuizen, politie, wegen, onderwijs.
  Nederland vindt dat AOW-ers, ook al wonen ze in Frankrijk, maar loonheffing hierover in Nederland moeten betalen. Frankrijk staat op het standpunt dat die Nederlanders in Frankrijkwonen, daar gebruik maken van alle voorzieningen, en ook daar belasting moeten betalen.
  Ik vind het standpunt van Frankrijk terecht!

  Antwoord
 10. Ik ben het volledig met Max Boret (en Frankrijk) eens.

  Antwoord
 11. Moet ik vraag 7 uitleggen als een vraag of er overgangsregelingen worden meegenomen in onderhandelingen?

  Antwoord
  • Inderdaad. Antwoorden kunnen luiden:
   1. we houden er geen rekening mee, dus zetten niet in op overgangsregelingen.
   2. we passen altijd een overgangsregeling toe, als volgt in te vullen:…
   3. we passen maatwerk toe wat betreft een overgangsregeling, dwz soms wel en soms niet, afhankelijk van het volgende:…
   Bij de behandeling van de notitie Fiscaal Verdragsbeleid is in feite van het derde uitgegaan, waarbij de criteria waaronder wel of niet op overgangsbeleid wordt ingezet in het vage gelaten zijn. Af te wachten is of dat op deze vraag duidelijker zal worden.

   Antwoord
 12. @Jan de Voogd: Zijn vraag 8 tm 11 ook ingediend? Of staan die slechts op dit forum?
  Waar kunnen we lezen wat de inhoudelijke reactie van Kamer (i.c. de staatssecretaris) is m.b.t. deze vragen? En of er in de beantwoording enige voortgang is?

  Antwoord
 13. Ik vermoed dat het antwoord zal zijn:
  -antwoord op vraag 8: zie vraag 7
  -antwoord op vraag 9: zie antwoord op vraag 6
  -antwoord op vraag 10: zie vraag 1
  -antwoord op vraag 11: zie antwoord vraag 4.

  Antwoord
  • Ja, zo gaat de beantwoording door een staatssecretaris soms (liet Omtzigt op televisie al zien). We zullen zien.

   Antwoord
 14. Ingevolge het belastingverdrag NL-ES moeten o.a. overheidspens¡oenen en onroerend goed, die al belast worden in de bronstaat NL, ook opgegeven worden in de woonstaat ES . Zij worden dan in eerste instantie gevoegd bij de woonstaat- inkomsten in ES Over dit verhoogde bedrag wordt dan het verhoogde belastingtarief berekend, dat vervolgens wordt toegepast op alleen de ES-woonstaatinkomsten ( waar dus weer de NL -posten uit verwijderd worden : art 23.3 van het verdrag , casilla 480 van de IRPF-declaratie.)
  Deze vertoning is ingewikkeld en leidt tot aanzienlijke dubbele belasting. Het maakt de titel van het verdrag “” het vermijden van dubbele belasting “” bepaald lachwekkend. Ik begrijp niet, dat de nederlandse delegatie in 1971 hiermee ingestemd heeft. Wellicht kan dit nu gecorrigeerd worden ?

  Antwoord
  • Deze methodiek heet “voorkoming van dubbele belasting met progressievoorbehoud”. Het komt erop neer dat het marginale belastingtarief wordt toegepast dat behoort bij het wereldinkomen, maar alleen toegepast op inkomen dat voor heffing aan het woonland is toegewezen. Dat is vrij standaard in belastingverdragen, en garandeert dat ongeacht de vraag of het inkomen alleen binnenlands in het woonland verworven wordt of mede vanuit het buitenland dezelfde belastingdruk ontstaat bij gelijke inkomenssamenstelling.
   Dat is vanuit het perspectief van de woonstaat gezien. Voor het inkomen toegewezen aan andere bronstaten wordt dit progressievoorbehoud meestal niet toegepast. Dat resulteert dan soms in een progressievoordeel, vooral als het inkomen uit meerdere bronstaten bij elkaar gesprokkeld wordt (salary-split voordeel).

   Antwoord
   • Volgens mij wordt dit ook in Frankrijk toegepast. Mijn Nederlands belast inkomen, daar wordt Frans belast aan toegevoegd, zodat ik over dat beetje toch een hoog belastingtarief betaal.
    In Frankrijk flikken ze hetzelfde kunstje, zodat ik in beide landen in een hoog belastingtarief val.
    Opmerking van de Nederlandse belastingambtenaar was dat ik anders in beide landen in een laag tarief kwam en (te) weinig inkomstenbelasting betaal.
    Dat ik teveel betaal is blijkbaar geen probleem voor de belastingdienst.
    En dat noemt men voorkomen van dubbele belasting, ja,ja.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.