Selecteer een pagina

Evaluatie aftrek specifieke ziektekosten

Brief aan de Tweede Kamer:

Datum28 september 2021BetreftEvaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

Daaruit:

Aanpak en tijdpad

Samen met de staatssecretaris van Financiën zal ik de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’ laten evalueren conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek. Bij deze evaluatie zal ik aandacht besteden aan de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid van de regelingen. De evaluatie zal ook antwoord geven op de 7 vragen uit het Toetsingskader fiscale regelingen, dat volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften bij evaluaties van fiscale regelingen moet worden gehanteerd.3 Dit betekent onder meer dat ook expliciet wordt gekeken naar de instrumentkeuze (of de regeling vormgegeven dient te worden binnen de inkomstenbelasting of beter als subsidie) en of een horizonbepaling aan de orde zou zijn.

Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven die bijdragen aan een hogere doeltreffendheid als het gaat om het tegemoetkomen in de meerkosten die mensen hebben met een chronische ziekte of beperking, zonder dat andere factoren (denk aan bureaucratie) een (te) grote negatieve invloed hebben.

Ik verwacht uw Kamer vóór het zomerreces van 2022 de resultaten te kunnen toesturen. Daarnaast zal ik uw Kamer vóór de begrotingsbehandeling van VWS van dit najaar informeren over de onderzoeksvragen die meegenomen worden.

Ik voer hiermee de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer rond de fiscale aftrek specifieke zorgkosten uit. Ook wordt hiermee inhoudelijk invulling gegeven aan de ingediende motie; het onderzoek naar de doeltreffendheid van de fiscale regeling maakt immers onderdeel uit van de reguliere onderzoeksdoelen van de evaluatie op grond van de Regeling periodiek evaluatieonderzoek.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/28/kamerbrief-over-de-evaluatie-en-nadere-analyse-regeling-aftrek-specifieke-zorgkosten

12 Reacties

 1. Voor (gepensioneerde) verdragsgerechtigden buiten Nederland is de evaluatie van belang aangezien zij de aftrek specifieke ziektekosten kunnen opvoeren bij hun Ninbi-aangifte. Vooral de kosten van eigen bijdragen in het buitenland kunnen nogal eens veel hoger zijn dan in Nederland (tenzij men daarvoor weer aanvullend verzkerd is: de premie daarvoor valt niet onder de Nederlandse aftrek specifieke ziektekosten). Voorts hebben kwalificerende buitenlands belastingplichtigen recht op aftrek specifieke ziektekosten v oorzover ze in Nederland belastingplichtig zijn. In de regeling is voor ouderen en vermenigvuldigingsfactor opgenomen die hoger is dan voor jongeren (al is er voor de aftrek ziektekosten als zodanig ook een inkomensafhankelijke drempel). Afschaffing van de aftrek , en vervanging door een subsidie, zoals genoemd als een van de opties, zou mogelijk kunnen betekenen dat de laatste niet meer geëxporteerd wordt. Het is dan ook zaak deze evaluatie met de daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen goed te blijven volgen.

  Antwoord
 2. In kamerstuk 31301, nr. 41 is, ter aankondiging van het ontwerp van de TSZ regeling, vastgelegd dat de TSZ regeling in beginsel ook exporteerbaar zal worden gemaakt. Daarvan uitgaande is het van belang in de gaten te houden of een eventueel vervangende regeling voor de TSZ regeling ook exporteerbaar zal zijn. De TSZ regeling is speciaal bedoeld voor lage inkomens die de aftrek van specifieke ziektekosten niet helemaal kunnen verwezenlijken.

  Antwoord
 3. Bij mijn weten bestaat de TSZ regeling slechts in de sfeer van de inkomstenbelasting. Ze wordt ook door de belastingdienst uitgevoerd. Dit impliceert dat buitenlands belastingplichtigen er slechts van kunnen profiteren als ze kwalificeren. Bij de vaststselling van de CAK bijdrage is m.i. geen vergelijkbare voorziening geschapen, althans er is niets in de tSZ regeling of de Regeling Zorgverzkering dat daarop wijst. Dat zou dan betrekking moeten hebben op het niet-verzilverbare WLZ deel in de heffingskorting.
  De CAK bijdrage is indertijd ingevoerd onder het beginsel dat de gepensioneerde verdragsgerechtigde hetzelfde betaalt als de evenknie in Nederland voor wettelijke ziektekosten, afgezien van de woonlandfactor. Daarvan uitgaande is er mogelijk een rechtsbasis om de TSZ regeling ook betrekking te laten hebben op de vaststelling van de CAK bijdrage. Verdragsgerechtigden met een hoge aftrek van specifieke ziektekosten in hun Ninbi aangifte en een nihil WLZ-component in hun CAK-bijdrage zouden kunnen proberen de regeling te laten toepassen.

  Antwoord
  • Een voorbeeld moge het duidelijk maken. Een alleenstaande AOW-gerechtigde is gepensioneerd verdragsgerechtigde en heeft 14000 € aan AOW +pensioeninkomen , en 21000 € box 3 inkomen (2021) . Hij woont in een land met een woonlandfactor 0,8. Hij heeft specifieke ziektekosten van 3000 € en 4000 € als overige ziektekosten. Zijn CAK bijdrage wordt 2008 € , uitsluitend bestaande uit de ZVW component. De WLZ component wordt nihil omdat zijn WLZ deel in de standaardheffingskorting groter is dan te betalen pseudo WLZ premie.
   Bij toepassing van de TSZ regeling in de CAK bijdrage zou hij 493 € aan TSZ tegemoetkoming kunnen claimen, zijnde het verschil in benutte heffingskorting (WLZ deel) bij wel en niet toepassen van aftrek specifieke ziektekosten (maal de woonlandfactor).

   Antwoord
 4. De aanvullende verzekering voor niet door de woonland zorgverzekeraar (eigen risico deel van een consult, medicijnen, zikenhuisopname etc.), de zgn. “Mutuelle”-premie loopt in de praktijk op met de leeftijd van de verzekerden. Dat kan in Frankrijk voor 2 verzekerden (75+ jr) al gauw ruim 300 €uro PER MAAND zijn. Ofwel dik 3.600 Euro. Plus kosten die ook niet door de mutuelle worden betaald voor sommige consulten omdat ook daar een limiet geldt en er alsnog te betalen kosten overblijven.Waarom de mutuelle-premie NIET als zorgkosten wordt meegerekend is mij niet duidelijk, want die bepaart zorgkosten-aftrek in Nederland. Zonder mutuelle zouden de zorgkosten voor eigen rekening namelijk veel hoger kunnen uitvallen en dus WEL weer meetellen voor een eventuele zorgkosten-aftrek op de NINBI-verklaring.En dat dus weer ten nadele van NL. De rationele verklaring waarom de mutuelle -premie niet als zorgkosten kunnen worden meegerekend is mij dus niet duidelijk. De totale zorgkostenrekening is dan ook CAZ-“buitenlandbijdrage” na toepassing van de WLF + mutuelle-premie + alsnog te betalen eigen kosten boven op de vergoedingen van de woonland zorgverzekeraar.DAT bedrag zou in zijn geheel aftrekbaar moeten zijn van net NINBI-inkomen.

  Antwoord
  • Sinds ongeveer 2009 zijn noch de wettelijke zorgpremies noch die voor (aanvullende) part. verzekeringen aftrekbaar in Nederland. Om die reden ook niet de in het buitenland betaalde premies door verdragsgerechtigden.
   Net als in Nederland kan een afweging worden gemaakt tussen te betalen premies voor aanvullende verzekering en zelf voor je rekening nemen van aanvullende kosten die niet onder de wettelijke dekking vallen (al zijn die kosten vooraf natuurlijk niet altijd even duidelijk, en zal het risico in Frankrijk, met hogere eigen bijdragen (behalve misschien voor langdurige zorg?) bij die afweging groter zijn. Overigens zijn voorts kosten in verband met – verplicht en vrijwillig – eigen risico niet aftrekbaar in Nederland.Dit weerhoudt in Nederland er overigens niet van dat meer en meer voor een hoog eigen risico wordt gekozen. Ook het aandeel dat geen aanvullende verzekering neemt, stijgt daar. Onduidelijk is echter of dit (min of meer financieel gedwongen) de lagere inkomens betreft, of veeleer de hogere inkomens (die meer profiteren van belastingaftrek). Mogelijk geeft de evaluatie meer inzicht.

   Antwoord
 5. Als verdragsgerechtigde in Frankrijk ben je verplicht geliëerd aan de CPAM (ziekenkas). Deze vergoedt ziektekosten tot gemiddeld een kleine 70%. Aan Nederland betaal je bijna 100% van datgene wat een inwoner van Nederland betaalt, op basis van de woonlandfaktor welke schommelt om en bij de 0,95. Het is danook voor inwoners van Frankrijk noodzakelijk om bij te verzekeren via een mutuelle en dat geldt ook voor de Nederlandse EU-burger. Deze verzekering wordt ieder jaar verhoogd met een percentage vastgesteld door de Franse overheid. Deze verzekering is niet, zols gesteld door de CRvB, een keuze om een betere vaanvullende verzekering te hebben, doch een aanvulling tot het niveau van de Nederlandse ziektekostenverzekering.
  Dit alles zonder de Wlz (en Wmo). Noch de CPAM, noch de mutuelle vergoedt kosten welke normaliter in Nedeland binnen de Wlz vallen. Een uitzondering hierop zijn kosten
  voor personen met een inkomen beneden ongeveer € 800 per maand.
  Er is dus duidelijk sprake van discriminatie.
  Het verhaal dat als je aanspraak moet maken op de Wlz, je zult moeten remigreren is natuurlijk van de zotte. Als je ruim dertig jaar als emigrant in Frankrijk woont en geen binding hebt met Nederland, en een niet-Nederlandse partner, is dat een schijnoplossing waar nimmer over is nagedacht.
  Al met al is een Nederlandse EU-burger financiëel veel slechter af dan een inwoner van Nederland. Het is dan ook geen wonder dat velen een woonadres in Nederland hebben maar in feite buiten Nederland wonen. Een ongeoorloofde situatie?

  Antwoord
 6. Rekenvoorbeeld : Scan/echografie onderbuik-nieren-prostaat = 215 € als gecombineerde sesie ( separaat = 265 €). Standaardvergoeding = 70 % van “standaardbedrag” 45 € = 31€.
  Eigen kosten = 184 €. Vergoeding van hoogste graad van bijverzekering via Mutuelle = tot 2x 45 € = 90€ minus de reeds vergoede 31€ = 59€.
  Rest dus 125€ ten eigen laste.
  Een specialisten bezoek kost minimaal 69€. Vergoeding = 70% van 45€ ( het maximale standaardbedrag waarover de “CPAM” iets vergoedt) en de mutuelle idem. Eigen kosten weer 24€. En ga zo maar door.
  Aftrekbaar al die bedragen ten eigen laste over een heel jaar?
  Niet dus, via allerlei vage belasting-barriere-regels vanuit NL.
  Want hoe kom je er achter hoe hoog die aftrek-barriere eigenlijk is ?
  En hoe die moet worden berekend ? Op basis van wat ?
  Kijk, dat staat nergens beschreven bij de NINBI “informatie-bijsluiter” die alleen maar de vragen herhaalt.
  Maar wel precies voorrekent hoeveel je moet bijtellen : dan is de “informatie” wel ineens compleet en ter zake doende.
  Dat dan weer wel.
  De WLF is net zo’n gotspe, die zou omstreeks de 60 % moeten zijn en niet 90+%.
  Maar in Den Haag is rekenen een “andere wijsheid” dan in de normale menselijke wereld.
  En tegen die bierkaai kun je niet vechten vanuit het buitenland.
  Voor mij geen AVC-meer, die heb ik al gehad, deze zomer.
  Desondanks : Ik leef nog en de rest is een bonus.
  Ze gaan hun gang maar daar, met al die AWBZ-WMO-WLZ-WLF-blabla trucs.
  Ik zal wel betalen, zo lang het kan, zo niet : en dan zien we wel weer.
  Er blijft ook nog een laatste (onvergoedbare) pil over waar NL dus niet voor hoeft te betalen.
  Gefeliciteerd dan, Den Haag.

  Antwoord
 7. Goedemorgen Jan
  Ik ben wel geïnteresseerd in hoe ik van de WLZ component af kan komen in de door het CAK berekende bijdrage. Uitgaande van de situatie volledig belastingplichtige in FR en niets afdragend aan de NL belastingdienst over het wereldinkomen (behalve dus die CAK premie).
  De uitleg hierboven snap ik niet helemaal want erg specifiek. Maar ik werd er wel nieuwsgierig naar.
  Kan ik dit ergens nalezen (link)?
  Dank je wel voor je informatie.
  Vriendelijke groeten

  Antwoord
  • De WLZ component in de CAK bijdrage is juridisch niet aan te vechten: dat is al tot in hoogste instantie afgewezen. Politiek acht ik het ook niet aannemelijk dat die te verwijderen valt, gezien de argumentatie achter de woonlandfactor. Zie daarover verder mijn column over de verdragsbijdrage krachtens art. 69 ZVW op deze site.

   Antwoord
 8. Datum 26 januari 2022
  Betreft Verzoek om onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten
  Geachte voorzitter,
  Hierbij voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november jl. aan de toenmalige minister van VWS om u de onderzoeksvragen in het kader van bovengenoemde evaluatie en nadere analyse toe te sturen. De onderzoeksvragen zijn opgesteld door de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Het offertetraject voor het onderzoek is inmiddels gestart. Hoogachtend,
  de minister voor Langdurige Zorg en Sport

  BIJLAGE bij brief 3290291-1020435-MEVA
  Uittreksel uit de offerteaanvraag: onderdelen 2.1 tot en met 2.3 (onderzoeksvragen)
  NB: de in de voetnoten vermelde bijlagen zijn niet bijgevoegd bij dit uittreksel.
  2.1. Aanleiding voor de Opdracht
  In de brief 28 september 2021 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat zij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg: ‘uitgaven voor specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (TSZ) laten evalueren conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE).1 Daarnaast wordt een onderzoek gevraagd naar mogelijke alternatieven voor de regelingen, die bijdragen aan een hogere doeltreffendheid als het gaat om het tegemoetkomen in de meerkosten die mensen hebben met een chronische ziekte of beperking, zonder dat andere factoren (denk aan bureaucratie) een (te) grote negatieve invloed hebben. Oorspronkelijk zou deze evaluatie, zoals in de toelichting op de Miljoenennota 2021 was opgenomen, pas in de periode 2023- 2026 plaatsvinden. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer2 vraagt echter om het naar voren halen van deze evaluatie. Dat geldt ook voor evaluatie van de TSZ-regeling. Het besluit om de evaluatie in 2022 uit te voeren is opgenomen in de bijlage bij de Miljoenennota 2022.3
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/26/kamerbrief-over-verzoek-om-onderzoeksvragen-evaluatie-en-nadere-analyse-regeling-aftrek-specifieke-zorgkosten

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.