Selecteer een pagina

Spaanse belastingregeling tegen fraude en ontwijking volgens A-G HvJ in strijd met EU-recht

okt 14, 2021

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat Spanje niet heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van het EU-recht met de consequenties die zij verbindt aan de te late indiening van formulier 720. Klik hier om de gehele tekst te lezen.

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

3 Reacties

 1. Daaruit:
  3. Vaste geldboeten (derde grief)
  144. Met haar derde grief voert de Commissie aan dat sprake is van een onevenredige beperking „door bij niet-nakoming van de informatieplicht met betrekking tot goederen en rechten in het buitenland of bij te late indiening van formulier 720 vaste geldboeten op te leggen, waarvan het bedrag hoger is dan dat van de sancties waarin de algemene regeling voor soortgelijke inbreuken voorziet”.

  c) Beoordeling
  157. Wat de aard van de vaste geldboeten betreft, merk ik op dat partijen het eens zijn over het feit dat de verplichting tot indiening van formulier 720 een formele verplichting is waarvan de niet-nakoming geen direct economisch nadeel berokkent aan de fiscus, en die de vorm aanneemt van een algemene en rechtstreeks tot de belastingplichtige gerichte verplichting.
  158. In dit licht ben ik van mening dat de vaste geldboeten op grond van de door de Commissie aangevoerde argumenten als onevenredig moeten worden aangemerkt.
  159. Aangaande de vraag of de wegens niet-indiening van formulier 720 opgelegde vaste geldboeten moeten worden vergeleken met die welke zijn bepaald in de artikelen 198 en 199 ABW of met die welke worden opgelegd in verband met verbonden handelingen, deel ik namelijk het standpunt van de Commissie. Verbonden handelingen zijn immers specifieke handelingen en dus niet van algemene aard. Bovendien stel ik vast dat het tweede lid van de achttiende aanvullende bepaling van de ABW rechtstreeks verwijst naar de artikelen 198 en 199 ABW, aangezien hierin is bepaald dat de vaste geldboeten niet cumulatief zijn met die welke waarin deze bepalingen voorzien. Deze verwijzing duidt er volgens mij op dat, zonder specifieke sancties in het tweede lid van de achttiende aanvullende bepaling van de ABW, de in de artikelen 198 en 199 ABW vastgestelde sancties van toepassing zouden zijn geweest.
  160. In dit verband stel ik vast dat – zoals de Commissie heeft aangevoerd in haar niet door de Spaanse regering weersproken opmerkingen die in de punten 147 tot en met 152 van deze conclusie zijn weergegeven – de geldboeten die bij niet- of te late indiening van formulier 720 worden opgelegd, 15, 50 of 66 maal hoger zijn dan die welke in binnenlandse situaties van toepassing zijn. Hoewel de lidstaten over een beoordelingsmarge beschikken om de sancties te kiezen die hun passend voorkomen(96), ben ik niettemin van mening dat de in geding zijnde geldboeten dermate hoog zijn dat zij onevenredig lijken, zonder dat op dit punt een onderscheid hoeft te worden gemaakt naar de verschillende categorieën van activa. Hoewel het mijns inziens duidelijk is dat de voor de categorie van nieuwe bankrekeningen opgelegde geldboeten onevenredig zijn, aangezien de Spaanse regering dienaangaande reeds over de nodige inlichtingen beschikt(97), ben ik van mening dat, gezien de bijzonder hoge geldboeten en het feit dat deze uitsluitend worden opgelegd wegens het niet-nakomen van een formele verplichting, dezelfde conclusie moet gelden voor de overige categorieën van activa.
  161. Tot slot merk ik op dat het feit dat deze geldboeten volgens de door de Spaanse regering verstrekte informatie kunnen worden verminderd op grond van het evenredigheidsbeginsel, geen ander resultaat kan opleveren. Er moet worden vastgesteld dat een mogelijkheid die onder de discretionaire bevoegdheid van de belastingdienst valt, niet volstaat om de niet-nakoming die voortvloeit uit de achttiende aanvullende bepaling, lid 2, ABW te laten wegvallen.(98)
  162. Uit het voorgaande volgt dat de derde grief in zijn geheel moet worden aanvaard.
  V. Conclusie
  165. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:
  „1) Het Koninkrijk Spanje is zijn verplichtingen krachtens artikel 63 VWEU en artikel 40 van Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte niet nagekomen:
  – door vast te stellen dat de niet-nakoming van de verplichting om informatie te verstrekken over nieuwe bankrekeningen in het buitenland of de te late indiening van formulier 720 ertoe leidt dat deze activa worden gekwalificeerd als niet-onderbouwde vermogenswinsten, ongeacht de datum van verwerving van deze activa;
  – door bij niet-nakoming van de informatieplicht met betrekking tot nieuwe bankrekeningen in het buitenland of te late indiening van formulier 720 een proportionele geldboete op te leggen van 150 %, ongeacht de datum van verwerving van deze activa;
  – door bij niet-nakoming van de informatieplicht met betrekking tot goederen en rechten in het buitenland of te late indiening van formulier 720 vaste geldboeten op te leggen die zwaarder zijn dan de sancties waarin de algemene regeling voor soortgelijke overtredingen voorziet.
  2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
  3) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de helft van de kosten van de Europese Commissie.”

  Antwoord
 2. Ben zeer geinteresserd in de volledige tekst van deze uitspraak en de onderliggende conclusies/geschilpunten.
  Helaas niet te vinden in Wolters Kluwers dat me forceerde een abonnement te nemen en daarna geen referentie/tekst kon leveren.
  Een (email-) adres waar ik dat wel kan vinden ? Of de weg er naar toe ?
  B.v.d, Hans

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.