Selecteer een pagina

NZA: CAK rapport 2020

Uit dit rapport dat door de toezichthouder NZa periodiek gemaakt wordt haal ik de buitenlandaspecten:

Voor u ligt het CAK rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2020. Dit rapport is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het rapport gaat over de uitvoering van de wettelijke regelingen door het CAK in het verantwoordingsjaar 2020 waarop de NZa toezicht houdt. De NZa heeft daarbij de organisatorische ontwikkelingen bij het CAK tot 1 augustus 2021 in zijn onderzoek betrokken. Ook rapporteren wij over de thematische onderzoeken die wij in de eerste helft van 2021 hebben uitgevoerd.

 

Daarin:

(….)

 

2.9 Buitenlandregelingen

Rechtmatigheid uitvoering

Het CAK heeft de taken die vallen onder de buitenlandtaak (zie bijlage 1) rechtmatig uitgevoerd met inachtneming van de afwikkeling van de (resterende) onzekerheden en met uitzondering van de uitvoering van de verdragsregelingen met Marokko en Turkije, die het CAK in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. De externe accountant heeft over 2020 een goedkeurende getrouw-beeldverklaring afgegeven bij de rechtmatigheidsverantwoording van het CAK over de burgerregelingen, waaronder de uitvoering van de Buitenlandregelingen.

Verdragsregelingen Marokko en Turkije

Wij kunnen de rechtmatigheid van de met de verdragsregelingen Marokko en Turkije samenhangende lasten en baten niet vaststellen omdat de verdragsregelingen (nog) niet zijn aangepast naar de huidige wetgeving (Zorgverzekeringswet). Het betreft overigens een situatie die reeds vanaf 2006 geldt en waar het CAK mee te maken kreeg toen de uitvoering van burgerregelingen enkele jaren geleden is overgeheveld van het Zorginstituut naar het CAK. De NZa roept de bij de verdragsregelingen betrokken partijen op, om binnen de eigen invloedssfeer toe te werken naar definitieve verdragsregelingen.

Het CAK handelt, vooruitlopend op de vaststelling van de voorgestelde (technische) wijzigingen, in opdracht en nauwe afstemming met het Ministerie van VWS, in de geest van deze regelingen. Wij beschouwen dit net als het CAK zelf als een onrechtmatigheid. De rechtmatigheidsfout betreft een bedrag van € 11.300.000,- in de financiële stroom ‘Verrekeningen zorglasten met verdragslanden’ en een bedrag van € 1.400.000,- aan balansmutaties voor vorderingen op zorgverzekeraars.

Hoewel de NZa geen bevoegdheid heeft om andere consequenties aan de onrechtmatigheid te verbinden dan te laten corrigeren, vinden wij, gelet op het feit dat het CAK handelt in de geest van deze regelingen, het feit dat het CAK geen invloed kan uitoefenen op het laten aanpassen van de verdragsregelingen en gelet op het cliëntbelang, het niet wenselijk dat deze onrechtmatigheid gecorrigeerd wordt. Wij verzoeken het Zorginstituut deze onrechtmatigheid mee te wegen in de verantwoording over de rechtmatige uitvoering van het Zorgverzekeringsfonds.

Voor een nadere toelichting op de uitvoering van de buitenlandtaken verwijzen wij naar bijlage 7.

(..)

-Voor het EESSI-project is in 2020 een uitvoeringstoets opgesteld en in 2021 herzien en tijdelijkstilgelegd. Het door VWSbeschikbaar gestelde geld is tijdelijk ‘geparkeerd; in een bestemmingsfonds. Wij adviserenhet CAK om dit beschikbaargestelde budget voor de daarvoor bestemde IT-verbeteringen in tezetten.

-Voor het clusterBuitenlandregelingen is sinds juni2020 een dedicated ketenmanager aangesteld die verantwoordelijk is voor alle keten gerelateerde zakenspecifiek in het domein van de Buitenlandregelingen. De eerste resultaten zijn volgens het CAKzichtbaar, onder andere contracten met bijvoorbeeld CZ en Zilveren Kruis over de aanlevering van informatie.

(…)

Tabel 15. Opvolging Onzekerheden en onrechtmatigheden buitenlandregelingen 2020

(….)

Bijlage 7. Buitenlandregelingen

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij onze bevindingen en ons toezichtoordeel weer over de uitvoering van de Buitenlandregelingen. De uitvoering van Buitenlandregelingen door het CAK betreft onder andere het innen van de (inkomensafhankelijke) bijdrage bij verdragsgerechtigden, de verrekeningen van de zorglasten met verbindingsorganen en met de verdragslanden.

In deze bijlage komen achtereenvolgens aan de orde:

-financiële tabellen Buitenlandregelingen;

-samenvattend toezichtoordeel en verbeterpunten in de uitvoering Buitenlandregelingen;

-reikwijdte van het onderzoek en oordeel externe accountant;

-onzekerheden en onrechtmatigheden Buitenlandregelingen en toelichting hierop;

-belangrijkste specifieke aandachtspunten in de uitvoering Buitenlandregelingen oververantwoordingsjaar 2020;

-overige bijzonderheden uitvoering Buitenlandregelingen.

(…)

Tabel 29. Onzekerheden en onrechtmatigheden Buitenlandregelingen

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.