Selecteer een pagina

Evaluatie TSZ regeling

Omdat deze regeling ook exporteerbaar is het volgende uit een kamerstuk:

Datum 26 januari 2022

Betreft Verzoek om onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

Geachte voorzitter,

Hierbij voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november jl. aan de toenmalige minister van VWS om u de onderzoeksvragen in het kader van bovengenoemde evaluatie en nadere analyse toe te sturen. De onderzoeksvragen zijn opgesteld door de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en als bijlage bij deze brief gevoegd.

Het offertetraject voor het onderzoek is inmiddels gestart. Hoogachtend,

de minister voor Langdurige Zorg en Sport

 

BIJLAGE bij brief 3290291-1020435-MEVA

Uittreksel uit de offerteaanvraag: onderdelen 2.1 tot en met 2.3 (onderzoeksvragen)

NB: de in de voetnoten vermelde bijlagen zijn niet bijgevoegd bij dit uittreksel.

2.1. Aanleiding voor de Opdracht

In de brief 28 september 2021 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat zij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg: ‘uitgaven voor specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (TSZ) laten evalueren conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE).1 Daarnaast wordt een onderzoek gevraagd naar mogelijke alternatieven voor de regelingen, die bijdragen aan een hogere doeltreffendheid als het gaat om het tegemoetkomen in de meerkosten die mensen hebben met een chronische ziekte of beperking, zonder dat andere factoren (denk aan bureaucratie) een (te) grote negatieve invloed hebben. Oorspronkelijk zou deze evaluatie, zoals in de toelichting op de Miljoenennota 2021 was opgenomen, pas in de periode 2023- 2026 plaatsvinden. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer2 vraagt echter om het naar voren halen van deze evaluatie. Dat geldt ook voor evaluatie van de TSZ-regeling. Het besluit om de evaluatie in 2022 uit te voeren is opgenomen in de bijlage bij de Miljoenennota 2022.3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/26/kamerbrief-over-verzoek-om-onderzoeksvragen-evaluatie-en-nadere-analyse-regeling-aftrek-specifieke-zorgkosten

1 Reactie

 1. Kamerbrief over evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten
  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het rapport Evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten aan.
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2022/09/15/kamerbrief-over-evaluatie-fiscale-aftrek-specifieke-zorgkosten
  Uit het rapport:
  Managementsamenvatting
  Dit onderzoek gaat over de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg ‘specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (in het vervolg ‘TSZ-regeling’). Middels de specifieke zorgkosten-regeling is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden specifieke zorgkosten af te trekken in de belastingaangifte. Kosten voor medicijnen en hulpmiddelen komen onder meer in aanmerking. In 2019 waren er ruim 850.000 huishoudens die gebruik maakten van de specifieke zorgkosten-regeling en bedroeg het budgettair belang bijna €270 miljoen. De TSZ-regeling compenseert diegenen die door de aftrek van specifieke zorgkosten minder heffingskorting ontvangen. In 2019 waren er bijna 230.000 belastingplichtigen die gebruik maakten van de TSZ-regeling en bedroeg het budgettair belang ruim €65 miljoen.
  (..)
  Doelgroepbereik Gebruik van de regeling Er waren in 2019 858.000 huishoudens die gebruik maakten van de specifieke zorgkostenregeling, waarvan 229.000 belastingplichtigen ook gebruik maakten van de TSZ-regeling. De gemiddelde compensatie van de gebruikers van de specifieke zorgkosten-regeling bedroeg €311. Voor de TSZ-regeling ging het om een bedrag van €284.
  (..)
  Gebruik door de doelgroep De mate waarin mensen met een chronisch ziekte of beperking met meerkosten in de zorg gebruik maken van de regeling is beperkt (ca. 16%). Dat heeft er met name mee te maken dat de zorgkosten die zij maken niet altijd in aanmerking komen voor de specifieke zorgkosten-regeling of omdat zij niet boven het drempelbedrag uitkomen. De specifieke zorgkostenregeling lijkt in ieder geval goed bekend te zijn bij de doelgroep.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.