Selecteer een pagina

Belastingverdrag met Cyprus

mrt 14, 2022

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Nicosia, 1 juni 2021 (Trb. 2021, 80)

TOELICHTENDE NOTA

 

II.16. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen (artikel 16 van het Verdrag)

Artikel 16 van het Verdrag ziet op het heffingsrecht over pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen. In lijn met onderdeel 2.11.1 van de NFV 2011 heeft Nederland ingezet op een uitsluitende bronstaatheffing voor pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen (hierna: ‘pensioenen’). Voor Cyprus was het een brug te ver om akkoord te gaan met uitsluitende bronstaatheffing voor pensioenen, maar Cyprus heeft uiteindelijk ingestemd met een gedeeltelijke bronstaatheffing. In artikel 16 komen de verschillende uitgangspunten van Nederland en Cyprus duidelijk naar voren. In het eerste lid wordt in zijn algemeenheid uitgegaan van een uitsluitende

woonstaatheffing voor pensioenen, maar in het tweede lid wordt hier een uitzondering op gemaakt met een bronstaatheffing voor pensioenen met inachtneming van een drempel.

Het eerste lid wijst het heffingsrecht over pensioenen, behoudens de pensioenen die onder de reikwijdte van artikel 17, tweede lid, vallen (overheidspensioenen), die afkomstig zijn uit een verdragsluitende staat (de bronstaat) en die worden betaald aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat in beginsel uitsluitend toe aan die andere staat (de woonstaat).

Volgens het tweede lid mogen die pensioenen ook in de bronstaat worden belast indien het gezamenlijke brutobedrag van de door een persoon ontvangen pensioenen in het desbetreffende belastingjaar meer bedraagt dan € 15.000. Bij de vaststelling of aan deze drempel is voldaan, worden ook pensioenen die zijn opgebouwd in het kader van een bij de overheid vervulde dienstbetrekking (overheidsfuncties) en die ter belastingheffing zijn toegewezen aan de “kasstaat” (daarop ziet artikel 17) meegeteld. Hiermee wordt voorkomen dat personen die gedurende hun werkzame leven alleen in de private sector hebben gewerkt en daar pensioen hebben opgebouwd anders zouden worden behandeld dan mensen die zowel in de private als de publieke sector werkzaam zijn geweest en in beide sectoren pensioen hebben opgebouwd.

Het derde lid bevat de definitie van de uitdrukking ‘lijfrente’, namelijk: een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, die tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.

Het vierde lid regelt wanneer een verdragsluitende staat kan worden aangemerkt als de bronstaat van een pensioen, andere soortgelijke beloningen en lijfrente. Dit is het geval voor zover de daarvoor betaalde premies, dan wel de aanspraken op pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten, in die staat in aanmerking zijn gekomen voor fiscale tegemoetkoming. Tevens is buiten twijfel gesteld dat de overdracht van een pensioen, andere soortgelijke uitkering of lijfrente van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij van een staat naar een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij in enige andere staat, het heffingsrecht van de bronstaat niet aantast.

Ingevolge het vijfde lid zijn de bepalingen van artikel 16 ook van toepassing op afkoopsommen van pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten. Dit lid is op verzoek van Nederland opgenomen omdat Nederland fiscaal gedreven emigratie naar een staat met een gunstig fiscaal regime voor pensioenafkoop wenst tegen te gaan.

19 Reacties

 1. II.17. Overheidsfuncties (artikel 17 van het Verdrag)
  Artikel 17 van het Verdrag regelt de toewijzing van het heffingsrecht over inkomsten die worden ontvangen door een natuurlijke persoon vanwege werkzaamheden die (in dienstverband) voor de overheid zijn verricht. De bepaling is gebaseerd op artikel 19 van het OESO-modelverdrag.
  Volgens het eerste lid, onderdeel a, mogen salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen worden belast in de verdragsluitende staat die deze beloningen betaalt. Het eerste lid, onderdeel b, maakt daarop een uitzondering. De staat waarin de werkzaamheden worden verricht heeft het heffingsrecht als de werknemer inwoner is van de werkstaat en tevens de nationaliteit heeft van die staat, of niet inwoner van die staat is geworden enkel om daar werk te verrichten voor de overheid van de andere staat. Deze uitzondering strekt ertoe lokaal aangeworven medewerkers van
  bijvoorbeeld een ambassade in hun woonland belastingplichtig te laten zijn in plaats van in de staat waarvoor zij bij de ambassade werkzaam zijn.
  Ingevolge het tweede lid, onderdeel a, mogen overheidspensioenen en andere soortgelijke beloningen worden belast in de staat die het pensioen betaalt of het fonds, waaruit het pensioen wordt betaald, in leven heeft geroepen. Volgens het tweede lid, onderdeel b, komt het heffingsrecht over deze overheidspensioenen en andere soortgelijke beloningen, echter uitsluitend toe aan de woonstaat van de pensioengenieter als hij tevens de nationaliteit heeft van de woonstaat.
  Ingevolge het derde lid geldt de in het eerste en tweede lid opgenomen verdeling van heffingsrechten niet voor inkomsten en pensioenen en soortgelijke beloningen die worden ontvangen tet zake van werkzaamheden die zijn of worden verricht voor een door de overheid gedreven onderneming. Artikel 14 (Inkomsten uit dienstbetrekking), artikel 15 (Directeursbeloningen) of artikel 16 (Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen) is dan van toepassing.

  Antwoord
 2. II.21. Vermijding van dubbele belasting (artikel 21 van het Verdrag)
  In het zevende lid is neergelegd dat als een inwoner van Cyprus inkomsten ontvangt die volgens dit Verdrag (ook) mogen worden belast in Nederland, Cyprus een vermindering ter vermijding van dubbele belasting verleent volgens de verrekeningsmethode. Daarbij staat Cyprus een aftrek toe van de in Nederland betaalde belasting maar tot ten hoogste het bedrag van de Cypriotische belasting die toerekenbaar is aan het inkomen dat belast mag worden door Nederland.

  Antwoord
 3. II.22. Non-discriminatie (artikel 22 van het Verdrag)
  In onderdeel 2.11.5 van de NFV 2011 is aangegeven dat Nederland streeft naar opname in het artikel over non-discriminatie van een regeling inzake voortgezette pensioenpremieaftrek. Een dergelijke regeling garandeert dat (tijdelijk) inkomende werknemers in de werkstaat eenzelfde recht op premieaftrek hebben als lokale werknemers. Cyprus en Nederland zijn EU-lidstaten en zijn op basis van EU-recht gehouden hierin te voorzien. Het opnemen van een dergelijke verdragsbepaling was daarom niet nodig.

  Antwoord
  • II.28. Inwerkingtreding (artikel 28 van het Verdrag)
   Volgens het eerste lid stellen de verdragsluitende staten elkaar via diplomatieke notawisseling ervan in kennis dat de in hun staat vereiste wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag zijn vervuld. Het Verdrag treedt dan in werking op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de laatste van de beide kennisgevingen is ontvangen. De bepalingen vinden vervolgens voor het eerst toepassing met betrekking tot belastingjaren en -tijdvakken beginnend, en op belastbare gebeurtenissen die zich voordoen, op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het Verdrag in werking is getreden.

   Antwoord
 4. Begrijp ik het goed dan krijgt NL volledig heffingsrecht over particuliere pensioenen vanaf 15.000/jr. En dit zonder uitzondering van reeds ingegane pensioenen of overgangsperiode.
  Klaar ben je!

  Antwoord
  • Neen: Er staat dat de bronstaatheffing een drempel kent van 15000 € voor particuliere pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen gezamenlijk. Met een volledige AOW kom je dus al aardig in de buurt.

   Antwoord
   • Dank Jan. Het is dus nog erger.

 5. Dus : dezelfde geniepige bronstaat-heffing-truc zoals als die is binnengesmokkeld en voorkomt in het verdrag met Duitsland en daarmee de weg geplaveid heeft voor herhaling om de andere landen ook te grazen te nemen. Cyprus deze keer.
  Ofwel : het beruchte, verstopte, regeltje over de 15.000+ euro inkomsten ( = 100 % AOW voor een echtpaar ).
  Onder de 15.000 euro ben je niet “een hapklare brok” voor NL en laten ze je let rust.
  Rest ons dus het verhuizen naar een land in “verweggistan” zonder bemoeienis van graaihans NL.
  Ben p.o. op zoek naar dat land.

  Antwoord
 6. Als het zo makkelijk gaat,hoe staat het met Frankijk?

  Antwoord
 7. De belastingvrije grens voor Cyprus is 19.500 euro/jaar en kan verhoogd worden tot 22.500
  a.g.v de huidige inflatie, kostenstijgingen etc. Toen ik in 2018 vanuit ZO Azie naar Cyprus verhuisde heb ik verschillende keren geprobeerd hier/EU lidstaat belastingen af te dragen.
  Dat leek onmogelijk met een NL pensioen. Verschillende keren stuurde ik een aangetekende brief naar ‘Heerlen’ met verzoek om een aangiftebiljet, geen reacties. Ik
  heb niet alleen een statistisch gekort pensioen maar a.g.v. van een ongeval in 2020 extra kosten terwijl mijn totale pensioen ver onder de Cyprus’ norm ligt en NL belastingen graait.

  Antwoord
 8. Digitaal, hoe? Waarom geen papieren aangifte als je niet digitaal onderlegd bent. Ik stuurde dit jaar het verzoek t.a.v. de Heerlen jurist die mijn beroepszaak tegen eigen kantoor voerde.
  Daarin werden mijn namen en status zo vervormd dat de zaak t.b.v. een niet-bestand persoon werd gevoerd. De zoveelste overheids fout. Restitutie kosten? Negatief, net als bij het CAK en SVB en RVD.
  Overigens bedraagt mijn pensioen minder dan 15.000 euro/jaar. Voor mijn generatie vrouwen (in de media) begon de pensioen leeftijd pas bij 30 jaar. Verlies : drie pensioenen en daarbij een gekorte aow.

  EU lidstaten, verdragslanden, geen benefits.

  N.B. Schoute=zonder N.

  Antwoord
  • Papieren aangifte is naast digitale aangifte bij Belastingdienst mogelijk. Ik heb zelf ooit per brief (dus zelfs zonder papieren aangifteformulier) aangifte gedaan, op basis van een Hoge Raad arrest dat dat toestond. Werd gewoon aanvaard. Je moet dan wel alle relevante informatie van de aangifte opgeven.

   Antwoord
 9. Begrijp ik het nu goed:

  Cyprus pensioenheffing 2 mogelijkheden (eigen keuze):
  1: 5% over alles boven €3,420
  2: vrijgesteld tot 19,500, en 20% voor alles erboven.

  Daarnaast mag nederland heffen tot NLD tarief van 8,95% (tarief zonder sociale premies tot 35 KEUR), met aftrek van in Cyprus afgedragen belasting.

  Antwoord
 10. Voor periodiek uitgekeerde pensioenen is er geen keuzemogelijkheid: indien totaal pensioeninkomen (incl. lijfrenten, sz-pensioen en overheidspensioen) uitgaat boven 15000 Euro heeft de bronstaat het recht te heffen over de pensioenen, anders de woonstaat.
  Over de genoemde bedragen en percentrages genoemd heb ik geen oordeel.

  Antwoord
  • Cyprus belastingverdrag n.v.t. voor mijn gesnoeide pensioen. NLD slikt belastingen in, geen korting of disability benefits.
   Ook geen ‘cola’ (cost of living allowance) t.b.v. de gestegen inflatiekosten. (Misschien die
   13 euro in augustus?)

   Antwoord
 11. Het nieuwe verdrag is door de Tweede Kamer goedgekeurd.

  Antwoord
 12. Las uw verslagen, geheel verslagen.
  Qua inhoud en qua resultaat.
  Woon in Cyprus.
  Krijg steeds nul op request.
  Schijnt één handtekening te ontbreken.
  Mag in werking zijn getreden, belasting wordt
  nog immer afgehouden.
  Geldt dit dan nog ?
  Hoewel ik het niet begrijp….

  Cyprus pensioenheffing 2 mogelijkheden (eigen keuze):
  Hoe maak je die keuze duidelijk en waar ??

  1: 5% over alles boven €3,420
  2: vrijgesteld tot 19,500, en 20% voor alles erboven.

  Daarnaast mag nederland heffen tot NLD tarief van 8,95% (tarief zonder sociale premies tot 35 KEUR), met aftrek van in Cyprus afgedragen belasting.

  Dit is echt Grieks voor mij.

  Ik krijg pensioen min van alles.
  Men weet dat ik in Cyprus woon ( Nederland )
  Cyprus weet dat ik hier woon…..

  En dan ??

  Ik word 😖 van al die regels en uitzoekerij….

  Alvast bedankt voor het meedenken !

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.