Selecteer een pagina

Wetsvoorstel afschaffen korting AOW vanwege schuldige nalatigheid

mei 2, 2022

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

 

 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de wettelijke bepalingen inzake schuldig nalatigheid vervallen. Het niet of niet geheel betalen van de verschuldigde AOW-premie zal voortaan niet meer leiden tot een korting op de AOW-uitkering. Met de voorgestelde wijziging verandert het opbouwkarakter van de AOW niet, alsmede aan de plicht van verzekerden om over hun inkomsten AOW-premie te betalen. De huidige korting op de AOW-uitkering en het daaraan gekoppelde vervallen van de premievordering wordt geschrapt en de premievordering wordt gehandhaafd op eenzelfde wijze als de overige belastingen en verschuldigde premies volksverzekeringen.

In artikel 13, eerste lid van de AOW is geregeld dat op het AOW-pensioen een korting wordt toegepast van 2%:

 1. voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd is geweest;
 2. voor elke jaarpremie op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, welke de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd schuldig nalatig is geweest te betalen als bedoeld in artikel 61 van die wet.

Met het voorliggende wetsvoorstel komt artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de AOW te vervallen, maar blijft wel het opbouwkarakter van de AOW uitgangspunt, zoals bepaald in onderdeel a van het eerste lid van artikel 13. Dus voor elk jaar dat de burger niet in Nederland woont of werkt en daardoor niet verzekerd is, blijft dit tot een korting van 2% leiden.

Het voorliggende voorstel leidt ertoe dat het niet voldoen aan de premieplicht, vanaf de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, niet meer leidt tot een korting op het AOW-pensioen. De premieschuld wordt in deze variant niet anders behandeld dan belastingschuld. Dit voorstel sluit ook aan bij de werkwijze bij niet-betaling van premie bij andere sociale verzekeringen zoals de Algemene nabestaandenwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Bij deze risicoverzekeringen leidt het niet betalen van de premie ook niet tot een korting op de uitkering of verstrekking5.

Bij burgers die al dan niet met opzet de AOW-premie niet betalen vervalt hiermee weliswaar de sanctie van een korting op hun AOW-opbouw, maar anders dan de huidige praktijk blijft de premievordering over het algemeen langer intact en zal getracht worden om deze via het incassotraject van de Belastingdienst als onderdeel van de belastingaanslag te incasseren. Invordering van de (volledige) aanslag zal desondanks niet altijd mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden of omdat de belastingschuldige onvindbaar is.

Omdat met dit wetsvoorstel de wettelijke bepalingen inzake schuldige nalatigheid komen te vervallen, kunnen de toerekeningsregels, zoals die zijn opgenomen in de Invorderingswet 1990 (IW 1990) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), ook komen te vervallen.

 1. Overgangssituatie

 

Vanaf de datum van de wetswijziging zullen geen schuldig nalatig kortingen meer worden toegepast op lopende (circa 13.000) en toekomstige AOW-uitkeringen als gevolg van een premieschuld. Er worden geen nieuwe SN-besluiten meer genomen. De reeds toegepaste kortingen op AOW-uitkeringen (of de toeslag) blijven tot aan de datum wetswijziging in stand, maar na de datum wetswijziging worden geen kortingen meer toegepast en komen kortingen wegens SN per de inwerkingtredingsdatum van deze wetswijziging (1 januari 2023) te vervallen en worden lopende gekorte AOW-uitkeringen hierop aangepast omdat de grondslag daarvoor per die datum vervalt. Kortingen die nog niet zijn ingegaan naar aanleiding een besluit tot schuldig nalatig zullen vanaf die datum eveneens niet meer worden toegepast. Opgelegde kortingen met betrekking tot de AOW-uitkering over perioden voor 1 januari 2023 blijven in stand.

Omdat er geen nieuwe voordrachten van de Belastingdienst worden ontvangen, doordat de gegevenslevering tijdelijk is stopgezet, is het mogelijk dat op lopende of op korte termijn nog toe te kennen AOW-uitkeringen geen korting wordt toegepast wegens SN, waarbij dat achteraf bezien wel tot de datum van de wetswijziging had gemoeten. Dit wordt pas duidelijk zodra de rekentool van de Belastingdienst gereed is en een zaak is voorgedragen voor SN aan de SVB. In dat geval zal de SVB de korting niet met terugwerkende kracht toepassen. Het kan de burger immers niet worden aangerekend dat de overheid tijdelijk niet in staat is geweest om uitvoering te geven aan SN. De SVB kan bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel de korting ook niet met terugwerkende kracht toepassen omdat de Belastingdienst de rekentool niet meer hoeft aan te passen.

Naar verwachting is het aantal personen dat tussen juli 2020 en de inwerkingtreding van deze wetswijziging had moeten worden gekort op hun AOW door SN, maar waarvoor dit niet gebeurt, relatief beperkt. Bij de Belastingdienst liggen nog circa 4000 SN-voordrachten die betrekking hebben op personen die voor 31 december 2022 de AOW-leeftijd bereiken. Deze voordrachten leiden niet per definitie allemaal tot een SN-besluit.

Lees verder voor de argumentatie: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingvandealgemeneouderdomswetendewetfinancieringsocialeverzekeringen

53 Reacties

 1. ” Dus voor elk jaar dat de burger niet in Nederland woont of werkt en daardoor niet verzekerd is, blijft dit tot een korting van 2% leiden” (citaat).

  Nederlandse emigranten hebben de mogelijkheid het betalen van de AOW premie voort te zetten binnen 1 jaar na vertrek uit Nederland. Doe je dat niet vervalt dat recht.

  Is deze bepaling ook veranderd? Met andere worden emigranten die drie jaar geleden dachten dat het voortzetten van hun AOW premie niet zinvol was, maar nu tot andere gedachten zijn gekomen – krijgen ze een herkansing?

  Antwoord
  • Neen, die herkansing krijgen ze niet. Dit wetsvoorstel gaat over schuldig nalatig niet betalen van AOW-premie, niet over nalatig blijven in het aanmelden voor vrijwillige AOW-verzekering.

   Antwoord
   • Beste Jan. Mijn vrouw is geboren op 8 maart 1950. Samen met haar ouders zijn ze in januari 1957 vertrokken naar USA en in januari 1967 weer naar Nederland teruggekeerd. Tussentijds zijn ze diverse keren naar Nederland op bezoek geweest. Hun permanente verblijfplaats was NY CITY USA. Mijn vrouw heeft niet gewerkt in USA en is daar vanwege schoolplicht blijven studeren tot ze 16 was en terugkeerde naar Nederland. Terug in Nederland is ze verder gegaan met studie en later gaan werken. Ze ontvangt nu een AOW uitkering die met 2% gekort wordt. Is deze korting op een of andere manier teniet te doen. Immers ze ontvangt AOW na meer dan 50 jaren. M.a.w. haar ouders zijn naar Amerika vertrokken en zijn ‘medeplichtig’ aan deze onredelijke korting. Zie jij mogelijkheden om dit te herstellen? Mvrgroet Pierre en Marlene

   • Uw vrouw heeft na terugkeer in Nederland in 1967 49 verzekerde jaren AOW toen ze op 8 juni 2015 de AOWgerechtigde leeftijd bereikte. Vandaar die 2% korting. Daar is niets aan te veranderen, ook niet doordat dat “de schuld” van haar ouders is.

   • Beste Jan.
    Mijn vrouw was destijds 6 of 7 toen HAAR ouders besloten om naar het buitenland te vertrekken. Ook besloten HAAR ouders toen ze 17 was terug te keren. Zij is toch niet nalatig, maar haar ouders die voor een minderjarig kind destijds besluiten namen. Is hier geen generaal pardon van toepassing, immers zij heeft niets besloten. Moet je dit misschien aankaarten bij het Europees gerechtshof?

   • Er wordt in deze draad nogal afgeweken van het oorspronkelijke onderwerp, namelijk de gevolgen voor korting AOW in verband met vroegere schuldige nalatigheid in AOW-premiebetaling. De kortingen die in de laatste postings aan de orde zijn hebben betrekking op in het verleden niet verzekerd zijn voor AOW, vooral vanwege niet wonen in Nederland.
    Het lijkt me dat ouders van minderjarige kinderen in het algemeen kunnen beslissen waar ze als gezin willen wonen: binnen of buiten Nederland, en daarmee indirect dus ook over de vraag of een kind als minderjarige wel of niet verzekerd is voor de AOW. Voorzover men de ouders “schuldig” acht aan zo’n beslissing zou men dus met de ouders moeten gaan praten en de AOWgevolgen voor het kind (tijdig, denk ik, dus niet pas als dat kind zelf AOW aanvraagt) onder ogen moet brengen. Over het algemeen zullen ouders zo’n beslissing wel kunnen verantwoorden (als ze al een keuze hadden), zij het dat ze AOW-gevolgen voor alle gezinsleden (en er zullen wel meer financiële zijn) mogelijk niet expliciet in hun afwegingen hebben betrokken. De overheid (en de SVB) zijn daarvoor niet het juiste aanspreekpunt. Dus een generaal pardon is niet te verwachten, en een gang naar het Europees Gerechtshof (welke?) lijkt me ondoenlijk.

   • Typisch een antwoord van kortzichtige mensen die nog altijd de stelling handhaven “wet is wet”. en daar aan voorbij gaan dat wetten zelf voor de overheid ondoorzichtig zijn en door hen worden gebroken.
    Voorbeelden daartoe zijn er genoeg, maar dan geldt wel een pardon en gaat de overheid wel over tot de orde van de dag.
    Voorbij wordt gegaan dat met name de ouderdomsvoorziening in het leven is geroepen om burgers na hun werkzame leven een goede oude dag te laten hebben (mijn excuus dat een sociaal democraat dit plan had ) In die tijd (1948) was de werkzame wereld nog niet berekend op werken buiten Nederland -ook al betaald men belasting over dat werk wel in Nederland- en heeft men “vergeten” de wet aan te passen. Nou ja alleen als het in het voordeel van de burger was dan, want langer werken dan de 50 jaar die in de ouderdomsvoorzieningenwet (van 15 tot 65 jaar) was der snel doorheengejast. Maar als burgers buiten hun eigen schuld niet voldoen aan de eis om van 15 tot 65 jaar in Nederland woonachtig te zijn moeten ze hun ouders maar aanklagen.
    Is dat niet een schande in ons schatrijke Nederland ?

 2. Het is wederom zo dat nalatigheid en zich niet houden aan de regels niet door sancties worden gevolgd. Zij, die uiteindelijk de AOW-pot moeten vullen (al dan niet door belastingverhoging), daarvan de dupe zijn.
  Anderzijds zijn zij die door gebrek aan een vakgerichte baan (ja, mensen die tijd was er in de jaren 70) uitweken naar een ander Europees land voor elk haar die 2 procent verliezen. Ook als zij minder dan 10 jaar in dat andere land werken en daardoor DAAR geen recht op ouderdomsuitkering hebben.
  Wordt het niet eens tijd dat we in plaats van nalatigheid bij de betalingen en andere fraude-acties eens gaan kijken naar de redelijkheid bij de OPBOUW van de ouderdomsvoorzieningen ?

  Antwoord
  • Nalatigheid in betalen is niet altijd een fraude-actie. Zie voor de oorzaken van de nalatigheid de toelichting in het document.
   Het verlies van 2% per jaar in opbouw AOW door niet verzekerd zijn is niet zo onredelijk, zeker gezien de mogelijkheden van vrijwillge AOW-verzekering en inkoop. Ook de samentellingseis bij de toets op de toelatingsvoorwaarden tot de nationale ouderdomsverzekering uit Vo883/2004 (rekening te houden met elders in de EU verworven verzekeringsperioden) is een belangrijke compensatie.
   Onredelijk bij emigranten lijkt dat men aan de voorkant de verzekerde jaren AOW op jonge leeftijd verliest indien deze niet gecompenseerd worden in een buitenlandse ouderdomsverzekering. Maar de jurisprudentie heeft als huidige stand van zaken dat dit slechts bij een strenge toets op een buitensporige individuele last onredelijk geacht wordt.

   Antwoord
   • Natuurlijk heeft zo een ieder zijn/haar mening. Maar voor een reactie is het kunnen lezen een pre.
    Ik heb nergens beweerd dat het niet kunnen betalen van de AOW-premie een fraude is. Hetgeen u mij wel toebedeeld.
    In een land waar de overheid zo goed geïnformeerd wilt zijn, verwacht ik van de overheid dat zij mensen ook informeert over hun mogelijkheden, zoals in dit geval werken in het buitenland. We was diezelfde overheid zo slim om mij elk jaar een belastingformulier te sturen ofschoon ik reeds het eerste jaar aangegeven had dat ik in het land waar ik werkte volledig aan mijn belastingverplichtingen voldeed.
    Ook nu houdt die belastingdienst zich van de domme en laat nog altijd belasting inhouden op een pensioenbetaling ofschoon zij wel degelijk weet dat ik voor die bedragen OOK belastingplichtig ben in mijn woonland (binnen Europa)
    Kijk zoiets zou ik overheidsfraude willen noemen, maar dat mag ik dan ook weer niet van diezelfde overheid.
    13.000 mensen voldoen niet om hun bijdrage naar inkomen te voldoen en ook dat mag ik geen fraude noemen. OK, dan noem ik het bijdrage-ontduiking die NU door de overheid beloond gaat worden door toch die 2% per jaar uit te betalen.
    Het wordt niet bekend gemaakt wie dat zijn, maar naar mijn stellige overtuiging zijn dat geen zijn die in de meeste gevallen niet in loondienst en behoren zij niet tot de armsten van onze samenleving.
    Toch nogmaals bedankt voor uw reactie

 3. Het is mij nu niet duidelijk of de korting van Surinamers korting komt te vervallen. Dat lijkt mij logisch. Ze waren voor 1975 immers Nederlands staatsburger

  Antwoord
  • De korting van de AOW voor Surinamers betreft niet schuldige nalatigheid in premie betalen, maar onverzekerd zijn. In het coalitieakkoord staat dat er een oplossing gezocht wordt.

   Antwoord
 4. Met deze wetswijziging zullen weer velen naar de pen grijpen en proberen te achterhalen of zij nog iets kunnen vangen. Een uitvoering van een wet overdragen aan de SVB die toch al geen al te beste reputatie heeft in haar uitvoering, zal mogelijk niet snel verbetering opleveren. Verder ben ik van mening dat eenvoud macht maakt en dus bij de betaling van premie ( welke premie dan ook) er een te verstrekken vergoeding tegenover staat. Als je nu in het buitenland woont of daar werkt of elders op de wereld je bedje hebt geplaatst, geen premie betaalt voor een latere AOW uitkering, dan geen AOW uitkering. Heb je een bepaald % van de 50 jarige opbouw betaald, dan ontvang je een evenredig % aan AOW uitkering. Ben je onvindbaar voor betaling, dan is dat je eigen fout. Heb je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en jou onvindbaarheid is plots verleden tijd, dan zijn er 2 opties. Je betaalt de achterstallige premie met rente en kosten, of je krijgt een AOW uitkering op basis van het % dat je wel betaald hebt. De tijd van pappen en nat houden en een ieder vooral tegemoet te komen is volgens mij voorbij. Je ziet, ook in ontwikkelingslanden, zeer velen met een GSM lopen en men weet daarmee zeer goed om te gaan, dus kun je ook de kennis hebben of verkrijgen om aan diverse te betalen premies te voldoen.

  Antwoord
 5. Er wordt steeds gesproken over BETALING van premie, echter wanneer iemand zijn hele leven lang zonder inkomen is geweest krijgt toch 100% AOW en zo hoort het ook !
  Ook reageer ik niet zoals ene Henk beweert “om nog iets te vangen”. Nee ik sta aan het eind van mijn leven en ben gewend om met 873 Euro in de maand (sinds dat mijn vrouw is overleden) uit te komen.
  Nee mij gaat het ten eerste om het feit dat wet-en regelkennis van alle burgers wordt verwacht die te handhaven, maar dat er bijv. bij het uitschrijven bij vertrek naar een Europeesch buitenland er niet wordt gewezen op het feit van nabetaling om RECHTEN te behouden.
  Mij gaat het ook om het feit dat we in de huidige Europeesche Gemeenschap nog altijd niet is gekomen tot regelingen van ouderdomspensioenen, zoals de AOW. Een onderwerp dat waarschijnlijk nog niet eens op de agenda is geplaatst, zelfs niet door het ‘sociale’ Nederland. (hoorde ik vadertje Drees laatst niet in zijn graf omkeren?)
  Wellicht is het een idee voor de huidige bewindvoerders om uitbetaling naar Nederlanders in het buitenland te stoppen. Ik heb al voorgezorgd en mijn bedelplekje al uitgezocht.

  Antwoord
 6. Toen ik verhuisde naar Spanje en zocht naar verzekeringen tegen het 2% verlies per jaar, bleek dat dat veel te kostbaar was. Ik zat al op hoge kosten door de verhuizing, dus verzekering voor mij was niet mogelijk. Helaas. Dit heeft niets met nalatigheid te maken.

  Antwoord
  • De vrijwillige verzekering AOW – ten behoeve van de emigrant – kent (in beginsel) dezelfde, inkomensafhankelijke, premie AOW als de verplichte verzekering AOW.

   Antwoord
   • In beginsel staat er tussen haakjes. Juist daar steekt het addertje onder het gras.
    Wat heet in beginsel? Is dat nou wel iets concreets, af te lezen in tabellen ? Zijn die tabellen dan ook openbaar? Zo ja, waarom krijgt de emigrant die dan niet overhandigd voor hij vertrekt?
    Of zijn die vertrouwelijk en voor de een wel betaalbaar en voor de ander niet? Worden mensen door die vertrouwelijkheid wellicht gedreven in handen van particuliere bureaus voor oudedagsvoorziening?
    Of doet de overheid dat ‘in beginsel’ niet.
    Oei, nu moet ik mijn lachen onderdrukken.

   • De te betalen premie voor vrijwillige AOW is niet vertrouwelijk, aangezien deze gelijk is aan die voor verplichte AOW verzekering. Het “in beginsel” slaat daarop dat voor zeer lage en nihilinkomens een minimum premie gehanteerd wordt. Zie verder mijn column over wettelijk ouderdomspensioen op deze site.

 7. Beste Jacob de Winkel. Ik lees in uw reactie veel teleurstelling en boosheid. Dat vind ik jammer. Ook ik zou graag een eerlijk en liefst een Europees brede ouderdomsvoorziening zien. Dat is echter een utopie. Er is voor zover ik weet geen land dat zo een goed sociaal stelsel kent als Nederland. Men hoeft inderdaad niet te werken, slechts daar woonachtig zijn is voldoende om een 100% aow uitkering te ontvangen. Ja er wordt dan zelfs niet gekeken of je nu wel of niet anderszins een positieve bijdrage aan de maatschappij hebt geleverd. En geloof mij ik heb in mijn werk voldoende personen meegemaakt die de maatschappij tot (grote) last waren en toch op het einde 100% Aow mogen ontvangen. Vadertje Drees heeft het goed bedoeld om toentertijd een noodzakelijke voorziening in het leven geroepen. Tijden veranderen en met de tijd de mentaliteit van menigeen. De individualisering is daar één slechte van. Je kunt er lang en breed over twisten, maar ik blijf bij mijn mening dat slechts een helder eenvoudig, streng maar rechtvaardig systeem recht doet aan een ieder. Weg met allerlei vormen van toeslagen voor elk onderwerp is er wel één te vinden. Een eerlijk belastingstelsel en menigeen krijgt meer koopkracht en zal mogelijk daarmee meer gemotiveerd worden om te gaan werken. Daarmee kunnen allerlei toeslagen vervallen en kan er ook in een goede ouderdomsvoorziening worden voorzien. Een Aow uitkering die je dan krijgt ongeacht waar je dan je bedje hebt neergezet.

  Antwoord
  • Teleurstelling en boosheid dicht u mij toe. Deels, deels. Mensen die vanwege hun beroep in Nederland geen werk konden vinden, maar ook ‘de staat’ niet tot last wilden zijn en elders in Europa (in mijn tijd ook al verenigd, welke betekenis dat heden ten dage ook moge betekenen) werk zochten en vonden, worden na hun pensioengerechtigde leeftijd “bestaft” met minder AOW. Als die tijd in het buitenland (in mijn geval Duitsland) minder dan 10 jaar duurde had men ook daar geen recht op een ouderdomsvoorziening. In mijn geval 9 x 2% is 18%. Na mijn 65-ste werd dit verlies van 18% van de bruto AOW gecompenseerd door de AOW van mijn echtgenote. Toen zij echter stierf kwam mijn inkomensverlies dubbelhard aan, want dan gelden gehuwden gelijk als twee individuen. Zijn de bijdragen die mijn werkende vrouw betaald had gewoon verloren en ze worden niet gecompenseerd.Daar ben ik teleurgesteld over.
   Daar hebt u gelijk in.
   Waar ben ik dan boos om? Heel eenvoudig. Met deze regeling is vadertje overheid heel strikt. Maar bij mijn volledige wonen in Frankrijk waardoor ik niet meer belastingplichtig ben in Nederland, houdt de Nederlandse belasting toch nog belasting van mij in en betaal ik, omdat ik in Frankrijk uiteraard wel belastingplichtig ben voor een deel van mijn inkomen, t.w. mijn AOW.(100-18%). Daardoor wordt dubbel belasting automatisch ingehouden: door de Nederlandse staat en door mijn belastingopgave in Frankrijk.
   De Belasttingdienst heb ik verschillende malen aangeschreven, maar die houden zich van de domme en antwoorden al helemaal niet meer. Kijk daar ben ik inderdaad boos om.
   En als ik dan hoor dat mensen die weigeren (of niet kunnen) aan hun verplichtingen van AOW-bijdragen te voldoen, en daaraan in principe geen concequentie aan verbonden zijn, gaan mijn (welliswaar weinige) haren ten bergen rijzen.
   Mag ik?

   Antwoord
   • Beste heer de Winkel.

    Mag ik? vraagt u. Ja u mag van mij! Onze meningen zitten niet zo ver uit elkaar. Dubbele belasting betalen omdat u in Frankrijk woont is vreemd. Maar ik ken de verdragen met Frankrijk niet. Die met België zijn al lastig genoeg. Ik wens u in ieder geval alle goeds EN verlies niet teveel energie aan dit soort lastige toestanden.

   • Het is heel eenvoudig.
    Als goed burger geef ik mijn inkomsten naar waarheid op zoals ik die in Frankrijk ontvang.
    Ik krijg in Frankrijk (waar ik dus belastingplichtig ben) mijn netto AOW op, want dat ontvang ik in Frankrijk. Het verschil tussen bruto en Netto zijn dus de belastingen die ik in Nederland betaal, ofschoon ik geen inwoner van Nederland ben en dus niet belastingplichtig. Over dat netto inkomen betaal ik dus nog eens belasting en wel de Franse belasting.

    Kortom over mijn AOW betaal ik Nederlandse EN Franse belasting.

    Het lijkt u niet vreemd en dat is het ook, maar de Nederlandse belastingambtenaar houdt zich van de domme als ik hem op die vreemde situatie wijs.

    Meneer de Voogd Ik heb nergens beweerd, dat ik in Frankrijk DUBBELE belasting betaal.
    Ik heb al vaker gemerkt dat lezen niet uw sterkste kant is.
    Ik betaal over mijn bruto AOW in Nederland belasting. Dat wordt verplicht en automatisch ingehouden.
    Vervolgens geef ik de netto AOW verplicht aks inkomen in Frankrijk op en betaal daar dus ook gewoon belasting over.
    U het het over “uw AOW”, maar zeg er voor het gemakt maar niet bij welke aow dat is Netto of bruto?
    Terugbetaling op aanslag inkomstenbelasting ??????
    IK besta voor de Nederlandse belasting helemaal niet. Dus hoe kan ik dan een aanslag inkomstenbelasting krijgen ????

   • @jacob de Winkel
    “Meneer de Voogd Ik heb nergens beweerd, dat ik in Frankrijk DUBBELE belasting betaal.”
    Daarboven schreef U: “Kortom over mijn AOW betaal ik Nederlandse EN Franse belasting.”

    Dat is dus dubbele belasting betalen over AOW.
    Hoe het dan werkelijk moet? Frankrijk is heffingsplichtig over uw AOW, Nederland niet (bij belastingverdrag).
    Om de in Nederland ingehouden loonbelasting terug te krijgen moet u in Nederland belastingaangifte doen. Dat kan online (C-biljet voor buitenlands belastingplichtigen).
    In Frankrijk moet u belastingaangifte doen (tenzij u geen belasting uiteindelijk hoeft te betalen), en wel als volgt: u bent belasting verschuldigd over (bruto-AOW minus ingehouden sociale premies- veelal de bijdrage aan CAK) * 90%. Dit bedrag wordt samengeteld met evt. andere vergelijkbare inkomsten in dezelfde categorie aan Frankrijk toegewezen (zoals arbeidsinkomen) en verminderd met evt.andere aftrekposten. De vrijstellingsmethode is van toepassing ter voorkoming van dubbele belasting.

   • Bedankt voor deze nuttige informatie.
    Uiteraard hoort iedere Nederlander de wet te kennen. Maar dat is schier onmogelijk en dat weet de wetgever ook, vandaar dat zij allerlei informatie verstrekken over wat iemand MOET, zoals (als voorbeeld, hoor) verschuldigde belasting betalen. Maar die overheid kijkt wel uit (ofschoon ze donders goed weet dat niet iedereen alle wetten en regels kent, om bij vertrek uit Nederland er op te wijzen, bijv. door een informatiefolder of (wat nu wel, maar toen niet was) een informatiesite voor vertrekkenden.
    De SVB bijv. weet mij wel te bereiken om te zien of ik nog niet gestorven ben. Uh, sorry moet zijn of ik nog in leven ben, maar ‘Heerlen’ zou mij niet weten te vinden om een C-formulier toe te sturen en nu via een e-mailadres?
    Ik weet…… de overheid is NOOIT nalatig.
    Nogmaals bedankt voor uw informatie over het C- biljet voor buitenlands belastingplichtigen.

   • Er is geen sprake van dubbele belasting in Frankrijk. het belastingverdrag voorkomt dit, met behulp van de vrijstellingsmethode. Inderdaad bent u over uw AOW belasting verschuldigd aan Frankrijk, en mogelijk over ander inkomen (bijv. Nederlands overheidspensioen), aan Nederland. Ten onrechte ingehouden loonbelasting, over bijv. AOW inkomen, wordt terugbetaald op aanslag inkomstenbelasting.

  • Tja, wat is rechtvaardig he. Als echtpaar droegen we de verplichte bijdragen keurig af. Toen mijn vrouw echter stierf vielen haar “beloningen” voor een leven hard werken en haar trouwe echtgenoot zijn weg. De echtgenoot (ik dus) bleef zitten met ineens een veel minder inkomen, maar de kosten voor o.a. huur, energie en dergelijke bleven wel doorgaan.
   Ja ik weet dat wordt gecompenseerd door de zg. zorgtoeslag, zijnde 69 Euro per maand.
   Rechtvaardig noemt u dit ?

   Antwoord
 8. Er verandert helemaal niets.alles voor 2023 blijft het zelfde.

  Kortingen die nog niet zijn ingegaan naar aanleiding een besluit tot schuldig nalatig zullen vanaf die datum eveneens niet meer worden toegepast. Opgelegde kortingen met betrekking tot de AOW-uitkering over perioden voor 1 januari 2023 blijven in stand

  Antwoord
 9. Voor de kortingregeling van 2% per kalenderjaar wanneer je in het buitenland woont (of in mijn geval : gaat wonen) mis ik de defenitie van het begrip “kalenderjaar”. Uit meerdere “jurisprudentie” stukken lijkt het zelfs dat onze rechters een periode van bij 19 juli in enig jaar en 18 juli van het jaar daarop gewoon aanmerken als “1 jaar niet verzekerd” en dus een korting van 2% reeël achten. Dat is toch vreemd. Ikzelf bereik in 2024 de AOW gerechtigde leeftijd (september) maar zou toch denken dat wanneer ik in de loop van 2023 naar Spanje verhuis er in die twee jaar nimmer sprake kan zijn van 2 “kalenderjaren”. Immers de definitie van een kalenderjaar is onomstotelijk vastgesteld op de periode van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. Dus in theorie zou er geen korting door de SVB mogen worden toegepast.

  Antwoord
  • De mate van verzekerd zijn wordt berekend over de gehele 50-jarige periode voorafgaande aan de AOW- pensioneringsdatum door alle verzekerde periodes in dagen bij elkaar op te tellen . Het daaruit resulterende totale verzekerde tijdvak wordt omgezet in aantallen kalenderjaren en afgerond naar boven. 50 daarvan afgetrokken geeft de niet-verzekerde periode in kalenderjaren.

   Antwoord
   • Jan, dank je wel voor je antwoord. Heel snel rekenend kun je dus feitelijk 364 dagen voor je eigen AOW datum naar het buitenland vertrekken zonder dat je dan gekort wordt. Immers 49 jaar en 1 dag wordt naar boven afgerond. En dan is 50 minus 50 gewoon 0

   • Dag Ruud,

    Houd je er ook rekening mee dat je evt SU jaren niet meetellen?

 10. Oei Ruud, in de praktijk blijkt dat je te snel gerekend hebt.
  Het gaat over het aantal jaren, dus 49,51 (als voorbeeld) dat naar boven wordt afgerond.
  Deze methode kostte mij 2% AOW die ik minder krijg, want ik zat onder dat halve jaar.
  Dus blijf nog maar minstens 182 of 183 (afhankelijk van het aantal schrikkeljaren tussen je 15 en je 65 jaar) dagen in ons heerlijke landje voor je naar Spanje verhuisd.

  Antwoord
  • Anders dan ik stelde wordt de totale verzekerde periode voor de AOW niet naar boven in kalenderjaren afgerond, maar de niet-verzekerde periode naar beneden in kalenderjaren. Lijkt me op hetzelfde neer te komen.

   Antwoord
 11. Mijn ouders verhuisden naar Amerika toen ik 7 was . Op mijn 16e kwam ik met mijn ouders terug. Ik word met 2% gekort. Ik studeerde tot mijn 20 en ben pas daarna begonnen met werken. In totaal bijna 46 werkzame jaren. Kun je op een of andere manier bezwaar maken tegen de korting van 2%?

  Antwoord
  • Ja, dat kan , maar bezwaren worden afgewezen en tot heden heeft de rechter dat bevestigd.

   Antwoord
 12. Aart.

  Ik ben een zoon van een beroepsmilitair die ten tijde van de koude oorlog gelegerd was in Duitsland bij de 2e groep geleide wapens Mijn leeftijd was destijds 14 jaar Nadat ik mijn schooldiploma had behaald ben ik gaan werken in Duitsland In 1972 zijn mijn ouders en ik naar Nederland vertrokken Ik was toen 21 en ben direct in Nederland gaan werken. Toen ik mijn AOW ging aanvragen werd er gevraagd of ik in het buitenland werkzaam was geweest
  De uitkomst was dat ik in totaal 4 jaar en per jr 2% dus 8% gekort word op mijn AOW. Dus door een nalatige overheid die mijn ouders niet hebben ingelicht over de korting bij het niet betalen van premies. Het SVB is onverbiddelijk en zal de geldende regel niet terugdraaien. In vind dat de overheid ten tijde schuldig is aan het niet vermelden van de regels en daar mag ik dan voor boeten. Onredelijk en frustrerend is het gevoel dat ik er bij heb.

  Antwoord
  • Onvoldoende informatie, die bij opzoeken van de wet wel bekend zou zijn, is nooit een juridische grond voor een ander besluit.

   Antwoord
   • Dit antwoord van Jan de Voogd zou een ieder kunnen bedenken, maar het gaat niet om wetskennis (wie kent alle wetten?) maar over voorlichting.
    Voorlichting aan betrokkenen zou een heleboel frustratie kunnen voorkomen, want dan weet men VOORAF wat men-zoals in dit geval- wat men te wachten staat op het moment dat wetten ten uitvoer worden gebracht.
    Let wel: wetten worden er gemaakt om zaken te regelen en niet om chaos te brengen. Noch bij de wetgever, noch bij burgers.

   • zie voor SVB voorlichting over vrijwillige verzekering AOW, als een van de mogelijkheden (naast inkoop AOW) om gebrek aan verplichte verzekering te compenseren : https://www.svb.nl/nl/vv/
    Over dezelfde onderwerpen ook op deze site mijn column over de grondslag van het verdragsrecht, het wettelijk ouderdomspensioen, deel 2. Over de wenselijkheid van goede voorlichting (op allerlei meer en minder complexe onderwerpen) ben ik het eens, maar het gebrek eraan, als dat al bestaat of bestaan heeft, is geen basis voor andere besluitvorming in individuele gevallen.

  • Ja, ik ken dat probleem van niet in Nederland werken vanuit de groep Geleide Wapens. Toen mijn 6 jaar bij de groep geleide wapens afgelopen was en ik in Nederland werk zocht, was er voor mij geen passende baan te vinden. Keuze was dus of werkloos blijven of werk elders zoeken, waarvan (maar dat bleek later) ten voordele van een overheidsdienst in Nederland.
   Niemand, maar dan ook niemand vertelde mij van de 2% per jaar korting op de ouderdomsvoorziening.
   Je dient de wet(-ten) te kennen is het antwoord altijd. Dooddoeners dus en daar is men van overheidswegen erg goed in.

   Antwoord
  • Beste Aart
   Deze situatie kennen wij ook. Het geval van iemand die willens en wetens jaren werk in het buitenland verzwijgt geeft als resultaat FRAUDE. Daar kan een terugvordering het gevolg zijn met een wettelijke boete/rente. Ik vermoed dat er veel kinderen uit de jaren 50-60-70 zijn die gekort worden, zonder dat ze daar weet van hebben. Dit komt pas aan de orde als je een AOW uitkering krijgt uitbetaald. Dan wordt je met dit “euvel” geconfronteerd. Je moet je als groep organiseren en een politiek figuur hiervoor aanspreken. Dat lijkt me de enige uitweg in deze impasse. Immers kinderen treft geen blaam. De overheid heeft in dit geval ook een zorgplicht, de ouders zijn destijds NIET hiervan in kennis gesteld. Vaak wordt ook geschermd met de opmerking dat je dan wel een uitkering vanuit het ” buitenland” zal ontvangen. Echter als je als kind uitsluitend naar school bent geweest in h et buitenland en dus NIET daar hebt gewerkt krijg je vanuit dat bewuste buitenland geen uitkering of wat dan ook. Dus de kinderen uit die jaren worden onrechtvaardig behandeld.

   Antwoord
 13. mw C Schouten van Armoedebestrijding wil de menselijke maat toepassen maar wie er het meeste baat bij heeft is de SVB die deze regel niet meer hoeft toe te passen aangezien dit over de schutting gekieperd wordt naar de belastingdienst. Ik ken een geval van iemand die hetzelfde is overkomen als mijn persoontje. Hij belde vervolgens de SVB om eens te vragen wat de korting zou betekenen. De medewerker van het SVB gaf hem te kennen GEEN SLAPENDE HONDEN wakker maken was het devies. Deze man paste wel de menselijke maat toe. Het kan dus wel. Men heeft dus blijkbaar geen informatie van personen die in het buitenland werkzaam zijn geweest. Eerlijkheid word dus eerder bestraft dan beloond.

  Antwoord
 14. Beste Peter van der Ven, ik begrijp dat jij het ook onrechtvaardig vindt. Maar jouw suggestie om een grote groep te benaderen en dit bij een bewindspersoon aan te kaarten is toch niet zo eenvoudig Ik heb geen data van personen met een vergelijkbaar probleem. Gezien de wet op de privacy is het schier onmogelijk, Ondanks dat, bedankt voor je medeleven

  Antwoord
 15. Ik heb 15 jaar in Duitsland gewerkt. En wordt dus 30% gekort .Geldt de nieuwe wet ook voor mij?

  Louis Dambacher louisianna@caiway.nl

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord
  • Ja, geldt voor alle AOW-gerechtigden. Maar betreft dus schuldig nalatig geen premie betaald hebben. Heeft geen betrekking op niet verzekerd zijn wwegens wonen buiten Nederland.

   Antwoord
 16. De ingangsdatum van het vervallen van schuldige nalatigheid als korting op de hoogte van de AOW-uitkering is bij navraag bij de SVB 1 januari 2024.
  De publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden was op 8 november 2023. In een toelichting in artikel IV staat als datum van inwerkingtreding 1 januari 2023. Indien het Staatsblad waarin deze wetswijziging wordt geplaatst valt na 31 decermber 2023 zal de wetswijziging van kracht worden 1 dag na de datum van uitgifte van het betreffende Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.
  Ook wordt de terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 genoemd in een brief van de Raad van Bestuur van de SVB op 19 oktober 2022 gericht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de Minister, mevr. drs. C.J. Schouten, waarbij gememoreerd wordt aan het feit dat er een nabetaling zal moeten volgen vanaf 1 januari 2023 tot de datum van inwerkingtreden, 9 november 2023 of uiterlijk 1 januari 2024. (en de SVB weet van niets!). Dit betekent dat aan betrokkenen geheel 2023 nabetaald zal moeten worden. Dit had automatisch van de SVB moeten uitgaan naar mijn mening maar zoals zo vaak lijkt het erop dat hier weer geldt: wat niet weet wat niet deert. Iedereen zal persoonlijk die nabetaling over 2023 moeten claimen bij de SVB!

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 17. Verbetering: In de 2e alinea van mijn inzending over het vervallen van de korting op de AOW wegens schuldige nalatigheid staat vermeld: Indien het Staatsblad etc. valt na 31 december 2023; dit moet zijn 31 december 2022.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
  • Ik heb recent een reactie gekregen op mijn bezwaarschrift aan de nSVB over de inwerkingtreding van de wetswijziging over de schuldige nalatigheid. De afschaffing van de toewijzing schuldig nalatig wegens niet betalen van de premie volkverzekering gaat in per 1 januari 2024 en niet zoals hierboven redactioneel geschreven is 1 januari 2023. Aanvankelijk had ik dit ook uit enkele brieven aan en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals het Ministerie destijds heette opgemaakt. Maar dit waren suggesties in 2022. Maar door vertraging is de wetswijziging van art.13, lid 1 onderdeel b pas in eind 2023 door de 1e kamer bekrachtigd met als ingangsdatum 1 januari 2024 zoals in de Staatscourant gepubliceerd is. Het jaar 2023 is dus niet als nabetaling te claimen door betrokkenen. De verhoging door schrappen van de 2% korting per jaar niet betaalde premie is vanaf 1 januari 2024 toegevoegd aan de AOW. Merkwaardig blijft dat de argumentatie van onrechtvaardigheid t.o.v. andere uitkeringen, waar het nooit is toegepast, kennelijk niet gold vòòr 1 januari 2024. Als het als onrechtvaardig wordt gezien, zoals Minister Schouten verwoordde, dan geldt dat ook voor alle jaren dat het is toegepast en zou het met terugwerkende kracht nabetaald moeten worden. Maar ja dat is teveel werk en kennelijk te duur. Maar vreemd blijft het.

   • Hoedanigheid: - Lid
   Antwoord
 18. Recent ontving ik mijn beroepspensioen over januari 2024. Tot mijn verbazing kreeg ik enige honderden euro´s minder terwijl ik juist een paar honderd meer verwachtte omdat er een toeslag was gegeven. Toen ik de specificatie zag viel mij meteen de oorzaak op: er was ineens loonheffing toegepast terwijl ik reeds 16 jaar lang daar volledige korting op heb (dus bedrag loonheffing 0,00) vanwege mijn resident-zijn in Spanje en daar belastingplichtig. Vanwege het verdrag tussen Nederland en Spanje houdt Nederland (waar mijn beroepspensioen en AOW vandaan komen) geen loonbelasting in op mijn pensioenen en vanwege mijn AOW (wat ik al 12 jaar krijg) geen premie volksverzekering.
  Bij navraag bleek dat er tegenwoordig een einddatum zit aan de goedkeuring door de Nederlandse fiscus van de loonheffingskorting. Er worden diverse termijnen genoemd, in de artikelen hierover, door de Belastingdienst kantoor buitenland te Heerlen en door de SVB van 3 , 5 en tien jaar. Men moet dan indien de situatie niet veranderd is en u nog steeds fiscaal resident bent in het buitenland een nieuwe vrijstelling gevraagd worden.
  In 2007 toen ik mijn vrijstelling kreeg stond er letterlijk in de brief van de Belastingdienst: ” De goedkeuring is van toepassing zolang u in Spanje woont of verblijft en er voor het overige geen wijzigingen optreden (soort inkomen) “. Dus in deze brief geen einddatum.
  Bij navraag bij het beroepspensioenfonds bleek dat ze van de Nederlandse fiscus opdracht hadden gekregen om met ingang van 1 januari 2024 weer loonheffing toe te passen. Zonder dat dat van tevoren noch van het pensioenfonds noch van de Nederlandse fiscus mij medegedeeld werd.
  Bij navraag bij de SVB bleek dat zij geen bericht van de fiscus hadden ontvangen en dus geen loonheffing zouden hanteren (mijn AOW van jan. 2024 was ook op dat punt ongewijzigd).
  Men wist ook niet direct bij de Nederlandse belastingdienst waarom dit was gebeurd en men heeft het in behandeling. Eerst was mij geadviseerd om met een nieuw formulier LH020 de vrijstellingsverklaring opnieuw aan te vragen maar later na aandringen zei me mij te wachten: uiterlijk binnen 10 werkdagen zou men met mij contact opnemen. Opnieuw invullen en toezenden zou mogelijk na pas 2 tot 3 maanden een antwoord kunnen geven en al die tijd wordt de loonheffing onterecht toegepast.

  Mijn vraag is nu : zijn er mensen die ook hiermee te maken hebben gehad en die een vrijstellingsverklaring hebben voor een bepaalde periode?

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
  • Beste Hans Kloosterman,

   Mijn aangevraagde vrijstelling inzake loonbelasting SVB is destijds goedgekeurd voor een duur van 5 jaar.
   Deze moet ik uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van dit termijn opnieuw aanvragen dmv een bijgevoegd formulier. Verder is aangegeven dat er dan voor een nieuwe vrijstelling wordt gezorgd.

   MvG. Ed Roosen

   Antwoord
   • Bedankt voor je reactie Ed. Het is dus tegenwoordig een vrijstelling van loonheffing voor een bepaalde periode. Bij jou 5 jaar, belastingkantoor buitenland in Heerlen zei tegen mij 10 jaar. Je moet waarschijnlijk dan een bewijs van inschrijving in een buitenlandse gemeente meesturen. Zo niet dan is het alleen maar extra werk voor jou en voor de belastingdienst, die hun tijd beter kunnen besteden om b.v. vaart achter de toeslagenaffaire te zetten. Ze beloven je van tevoren al een vrijstelling dus. Merkwaardige opstelling en het lijkt me dan ook een volkomen overbodige tijdkostende maatregel.
    Ik heb in 2007 een vrijstelling voor onbepaalde tijd gekregen, zo lang ik in Spanje woon. Ik ben benieuwd hoe ze hiermee omgaan. Zonder nader bericht en zondere nadere uitleg de vrijstelling ongedaan maken lijkt mij niet correct. Ik laat het verdere verloop weten, misschien ook nuttig voor anderen in een soortgelijke situatie.

    Groeten, Hans

   • Beste Hans,

    Uiteraard moet ik na die 5 jaar, bij een nieuwe vrijstelling aanvraag, bewijzen dat ik nog fiscaal inwoner ben in Spanje door middel van een ingevuld en ondertekend formulier van de Spaanse fiscus of een recente aangifte uit dit land.

    MvG. Ed Roosen

 19. Na tel. contact met de betreffende afdeling van het Belastingkantoor Buitenland te Heerlen heeft men mij een link gezonden om het aanvraagformulier vrijstellingsaanvraag loonheffing te downloaden en ingevuld per mail terug te zenden. Reeds de volgende dag kreeg ik bericht terug dat de vrijstelling was verleend en dat men mijn pensioenfonds in kennis gesteld had.

  Januari, toen de loonheffing volledig was toegepast werd alsnog nabetaald. De belastingdienst kan dus ook snel werken! De toewijzing is voor 5 jaar en een nieuwe aanvraag moet over 5 jaar weer aangevraagd worden. De verandering komt doordat de beoordeling van vrijstelling loonheffing nu berust bij het kantoor Buitenland te Heerlen en niet meer bij het kantoor in Nederland waar het voor de eerste keer na vertrek naar het buitenland is aangevraagd. In Heerlen heeft men een andere visie (en misschien meer tijd) dan bij de kantoren elders in Nederland en verleent men geen vrijstelliung meer voor onbepaalde tijd.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.