Selecteer een pagina

Uitwisseling financiële gegevens door belastingdiensten

jul 23, 2022

Sinds enige jaren wisselen veel landen, waaronder Nederland, informatie uit over de financiële situatie van hun emigranten. De uitwisseling betreft zowel personen als organisaties. Reden hiervoor is de wens grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking mondiaal te bestrijden. De uitwisseling vindt sinds 2017 automatisch plaats, maar heeft vaak betrekking op eerdere jaren, voor zover ons bekend vanaf 2014.

Zowel inkomsten als vermogen zijn onderwerp van de uitwisseling. De Nederlandse Belastingdienst moet de financiële gegevens en persoonsgegevens van een ontvanger van inkomsten uit Nederland of de eigenaar van in Nederland gedeponeerd vermogen verstrekken aan diens woonland zodat dat land zijn belastingwetgeving kan toepassen.

De Nederlandse overheid acht de overeengekomen uitwisseling van gegevens in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met het Europese Verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM) en heeft een en ander wettelijk vastgelegd.

Problemen als gevolg van de informatieverstrekking
De uitvoering van de informatie-uitwisseling kan tot problemen leiden. Bij het verstrekken van gegevens over inkomsten of vermogen door de Nederlandse Belastingdienst aan buitenlandse autoriteiten behoort kennelijk niet de informatie of die al in Nederland belast zijn geweest of in Nederland belastbaar zijn. Wij hebben in ieder geval meldingen ontvangen dat inkomsten die in Nederland al belast waren op grond van de verstrekte informatie ten onrechte in het woonland nogmaals belast werden, soms in samenhang met een forse boete.

Verzoek aan de lezers van deze aantekening (leden en niet-leden)
Als het hierbij niet gaat om uitzonderingen, maar om een structureel probleem zou dat voor de VBNGB aanleiding kunnen zijn actie te ondernemen bij de Nederlandse autoriteiten of die van één of meer woonlanden. Om dat te kunnen vaststellen, verzoeken wij degenen die in de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met aanslagen inkomstenbelasting door het woonland waarbij alsnog belasting werd geheven op inkomsten waarover Nederland het heffingsrecht had – al dan niet gepaard gaand met een boete – dit te melden via secretaris@vbngb.eu.
Wij verzoeken om uw melding uiterlijk 31 augustus a.s.

30 Reacties

 1. Dat de Nederlandse belastingdienst het niet zo nauw neemt met de werkelijkheid is mij al jaren een doorn in het oog. Ten eerste belasten ze inkomen uit Nederland ofschoon ik, geen Nederlandse inwoner ben en reeds vele keren hen heb geattendeerd dat volgens internationale wetgeving ik in mijn woonland belastingplichtig ben.
  Inderdaad deelt de Nederlandse belastingdienst het bruto inkomen (dus inclusief de ingehouden belasting) mee aan de belastingdienst in mijn woonland.
  Na een oproep van die belastingdienst en overleg van de Nederlandse belasting papieren neemt men genoegen met mijn situatie. Maar ik geef toe dat is een uitzondering die de plaatselijke belastinginspecteur heeft genomen

  Antwoord
  • De heffing over uit Nederland ontvangen inkomsten is tussen woonland en bronland Nederland veelal in belastingverdragen geregeld: dus de buiten Nederland wonende kan niet bij voorbaat stellen dat hij niet aan Nederlandse heffing onderhevig kan zijn.
   Het is niet duidelijk wat u bedoelt met “neemt men genoegen met mijn situatie”.

   Wat gevraagd werd is of ervaringen zijn van ten onrechte dubbele belasting (en woonlandboetes) over Nederlandse inkomsten als gevolg van (met terugwerkende kracht) ter beschikking stellen van Nederlandse individuele inkomsten- en vermogensgegevens aan het woonland.

   Antwoord
   • Waar is voor de belastingplichtige dan DUIDELIJK waar hij die plicht heeft?
    Volgens mij is dat het land waar je woonachtig bent.
    Niet zo??

    Uiteraard mag de Nederlandse belasting (ik woon NIET in Nederland) van bijv. pensioenfondsen of van de AOE-verstrekkende instantie eisen dat ze de Nederlandse belasting van de uitkering inhouden (eveneens te voorkoming van fraude – hier is de uitdrukking “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet” gezien de frauduleuse handelingen van de Belastingdienst zelf, maar dit terzijde) Maar dan moet de Belastingdienst -wetende dat de uitkeringsontvanger in het buitenland woont- ook zo fair zijn de ten onrechte ingehouden belasting, uit te keren. Maar dat doen ze niet. Wel verstekken ze de brutogegevens (dus inclusief de ingehouden belasting aan de buitenlandse belasting dienst.
    Nu U weer !!

   • Je hebt in principe altijd een belastingplicht ten aanzien van je woonland (tenzij niets daar belast zou zijn). In beginsel is er ook een belastingplicht ten aanzien van de bronlanden waaruit je inkomsten afkomstig zijn (tenzij het bronland – meestal bij verdrag- het heffingsrecht heeft afgestaan aan het woonland). Ten onrechte ingehouden loonbelasting door het bronland wordt bij aanslag inkomstenbelasting uitgekeerd. Dan moet je echter wel aangifte in het bronland doen.

   • “Ten onrechte ingehouden loonbelasting door het bronland wordt bij aanslag inkomstenbelasting uitgekeerd”, schrijf je als antwoord.
    Nou dat is dus in de praktijk voor de Nederland Belasting niet het geval. Ook niet na een (informeel) verzoek daartoe. Zelfs verwijzen ze niet naar het bestaan van (formele) formulieren om op correcte wijze de ingehouden belastingen terug te vorderen. Om die bedragen vervolgens in het woonland -waar men wel belastingplichtig is- als inkomen aan te geven.
    Zo plichtsbewust zijn de, in het buitenland woonachtige, Nederlanders wel. Dat in tegenstelling wat de Nederlandse Belasting verondersteld (en dat terwijl zij zelf het met de wetgeving niet zo nauw -zie de veroordelingen de laatste tijd- nemen.

   • Informele verzoeken aan de Nederlandse belastinginspecteur leiden niet tot teruggaaf van ten onrechte ingehouden loonbelasting. Men moet zich natuurlijk wel eerst vergewissen van die onterechtheid: als Nederland heffingsrecht heeft (of gezien de voorwaarden in het verdrag: zou kunnen hebben) zal dat niet snel het geval zijn.
    Het beste is, lopende het jaar, vrijstelling van loonbelasting bij de Belastingdienst aan te vragen indien men merkt dat er loonbelasting wordt ingehouden waarover Nederland met zekerheid geen heffingsrecht heeft.
    Is dat jaar al voorbij , dan kan het beste tijdig aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Is een aanslag al definitief en denkt men nog steeds recht te hebben op teruggaaf loonbelasting, en heeft men niet tijdig bezwaar gemaakt ertegen, dan kan soms een (tijdig) verzoek aan de inspecteur tot ambtshalve herziening van de aanslag nog een oplossing bieden.

 2. Het hangt er mede vanaf of er tussen uw woonland en Nederland een bilateraal verdrag bestaat ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

  Antwoord
  • Wat ik begrepen heb, zijn die verdragen binnen Europa tussen de landen onderling afgesloten.
   Wordt het dan niet eens tijd dat ze binnen Europa de belastingheffing, cq. inhouding ook niet onder elkaar gaan regelen?
   Hierdoor zou veel, heel veel kosten en onnodige frustratie worden voorkomen.
   Bovendien kunnen heel veel belastingambtenaren direct op de gespannen arbeidsmarkt worden gestuurd. (Uiteraard na een cursus “hoe kan ik echt werken” te hebben gevolgd.

   Antwoord
 3. Uiteraard kan iedereen reageren via deze website, u kunt uw ervaring echter ook melden via secretaris@vbngb.eu

  Ter voorkoming van misverstand, de verdeling van het heffingsrecht is vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en het woonland. Onze vraag is gericht op heffingen in het woonland die als gevolg van de informatie-uitwisseling en in strijd met het geldende belastingverdrag worden gepleegd.

  Antwoord
 4. Ja, het is mij overkomen dat Spanje ook belasting dacht te kunnen heffen over mijn abp pensioen dat al in Nederland belast is. Gelijk werd ,net voordat de termijn verstreek, een aanslag over de 4 voorgaande jaren ingediend.Het heeft mij veel gekost dit recht te zetten. De gestoría, Briefwisseling met Nederlandse belastingdienst. Officiële vertalingen, Boete etc. Vreselijke deadlines ook.
  Met vriendelijke groet,
  Liesbeth

  Antwoord
 5. Alsjeblieft geef duidelijke informatie en niet onbegrijpelijke ambtenaren teksten. De belastingdienst zelf is al volkomen onbegrijpelijk, dus – nogmaals – alsjeblieft gewone mensentaal?

  Antwoord
  • In de regel bestaat belastingplicht in het woonland. Men moet daarom in principe aangifte doen in het woonland. Het kan zijn dat men vrijstelling van aangifte krijgt omdat duidelijk is dat er niet daadwerkelijk belasting hoeft te worden betaald, maar daar mag men niet op de voorhand van uitgaan. Als gevolgd van de uitwisseling van gegevens is gebleken dat veel emigranten geen aangifte in hun woonland hebben gedaan. Daar zijn in sommige landen boetes voor uitgedeeld.

   Bepaalde inkomsten zijn in Nederland belastbaar. Voorbeeld is het Nederlandse overheidspensioen, waarover in de meeste gevallen Nederland het heffingsrecht heeft, maar soms ook het Nederlandse bedrijfspensioen en/of de AOW. Dit is vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en het woonland (er zijn belastingverdragen met meer dan 100 landen). Het belastingverdrag is per Koninklijk Besluit uitgegeven. Op internet zijn ze alle te vinden.

   Het kan voorkomen dat pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank ten onrechte loonbelasting inhouden, te weten over inkomsten die niet in Nederland belastbaar zijn. Om dit te vermijden kan vrijstelling van inhouding loonheffing worden aangevraagd. Als het om een jaar in het verleden gaat, moet, zoals hierboven al is gesteld, aangifte in Nederland worden gedaan om de ingehouden belasting terug te krijgen.

   Antwoord
   • Hallo Roy,

    Hoe kan ik erachter komen of mijn fonds bij de ASR wel belastbaar is in Nederland. Het is een stamrecht onder het detailhandels fonds.

 6. 7 jaren geleden woonde ik in Duitsland met pensioen en AOW dat in Nederland werd belast.
  Mijn vrouw kreeg een klein baantje, in Duitsland belast. Je zou zeggen „geen dubbele Belasting „. Vergeet het maar, beide inkomens werden samengeteld. Ze hadden daarvoor het woord „progressionssteuer „ uitgevonden.

  Antwoord
  • Voorzover u bedoelt dat het woonland alle inkomsten (uit eigen land en andere landen) samentelt terwille van het progressievoorbehoud: dat komt vrijwel standaard voor. Dat wil nog niet zeggen dat de afzonderlijke inkomstenposten dubbel belast worden. Bij verdrag is de heffing over de ene of andere inkomenspost (meestal) toegewezen aan het ene of andere land. Wel kan het woonland het (hogere) marginale tarief dat voortkomt uit samentellen van alle inkomsten (tot een wereldinkomen) toepassen bij de bepaling van het tarief voor de inkomsten waarover het zelf wel heffingsrecht heeft. Bij bronlanden komt deze vorm van progressievoorbehoud weinig voor.

   Antwoord
 7. Alhoewel ik mij realiseer , dat wat ik ga schrijven geen direct antwoord is op de vraag van de VBNGB is, heeft het er wel mee te maken.
  Ik woon in Duitsland, heb al jaren een (vroeg) bedrijfspensioen uit Nederland en sinds kort ook AOW.
  Nou moet ik ieder jaar bij mijn Duitse belastingaangifte aantonen, dat over mijn pensioen in Nederland loonheffing is ingehouden.
  Waarom, vraag ik me af, als de Nederlandse Belastingdienst het bruto inkomen en de daarover geheven loonheffing ook doorgeeft ?
  Als de Belastingdienst het doorgeeft snappen ze het niet en als ik het aantoon wel, ik geloof daar niks van, als ik niks van me laat horen , omdat ze die gegevens al hebben, weet ik bijna zeker, dat ze een aanslag gaan opleggen.
  Meer goed, dat is 1 ding.
  Ten tweede, het verkrijgen van een inkomensverklaring, jaren geen problemen mee gehad , totdat dit jaar een andere behandelaar in Duitsland opeens vertelde die niet te geven, ik heb daar een tijdje geleden hierover uitgebreid bericht.
  Na bezwaren en een klacht bij het Landesfinanzministerium en het vooruitzicht op een rechtszaak, kreeg ik dat ding.
  Waarom moet ik dat gaan regelen ?
  Blijkbaar zijn in mijn geval de Nederlandse en Duitse belastingmannetjes en vrouwtjes zo intelligent om dit af te spreken, kunnen ze dan ook niet regelen dat die dat ook onderling regelen ?
  Ze wisselen van alles en nog wat uit aan elkaar, dat zou dit een peuleschilletje moeten zijn, naar mijn bescheiden mening.

  Antwoord
 8. Als de Ned. Regering het bruto bedrag opgeeft is het een heel klein probleem ons ook de afgehouden belasting aan te geven!!!!! Zodat wij dit weer kunnen aftrekken van ons te betalen belasting in ons woonland.

  Antwoord
 9. Hoe gaat het met kleine nabestaanden-pensioentjes? Worden die ook als inkomsten gezien in het woonland ( in mijn geval Portugal). Dit zijn pensioenen opgebouwd door ex-partners, die inmiddels overleden zijn.

  Antwoord
  • Gezien de gemaakte afspraken is niet aan te nemen dat uitwisseling van gegevens over kleine nabestaandenpensioenen erbuiten zou vallen.

   Antwoord
 10. Ik betaal hier in Canada gewoon belasting over mijn Canadese imkomsten namelijk survival pension van mijn man en van mijn eigen pensioen. Over het pensioen vanuit NL krijg ik geen ontheffing dus heb ik dat ook aangegeven. Ik word nu beboet voor een Levensverzekering die 3 jaar geleden door de NL belasting dienst is opgegeven als zijnde pensioen en het Bruto bedrag. De NL belasting dienst heeft 52% afgehouden van dit bedrag welke bestemd was als betaling voor de begrafeniskosten. Aan mij nu om te bewijzen dat dit geen inkomsten waren en dat moet met een stempel van Notaris of advocaat hetgeen mij weer klauwen met geld gaat kosten. Er is een verdrag tussen NL en Canada, dus ik snap niet zo goed hoe dit allemaal mogelijk is, maar ja ik zit ermee. Ik hoop, dat er gauw wat meer samengewerkt wordt om dit soort hartverscheurende toestanden te voorkomen.

  Antwoord
 11. De SVB heeft in 2017 en 2018 geen loonheffing ingehouden, ik kreeg hiervoor een naheffing, gelukkig kon ik via mijn broer dit regelen, ik had in mijn woonland (New Zealand) al over de inkomsten belasting betaald.
  De belasting dienst liet weten dat dat mijn probleem was en ik het maar terug moest zien te krijgen in NZ.
  Door de Covid waren er brieven niet bezorgd en kreeg ik dus een naheffing inclusief rente en boete over 2018, 2017 was correct afgehandeld en betaald, ik had een brief gestuurd met de 2018 gegevens en de opmerking kijk naar de 2017
  correspondentie en telefoon conversaties met mijn broer, om te zien wat de situatie was, dit was niet mogelijk! (Flexibel komt niet in de belastingdienst voor)
  Na uren telefoon van mijn broer draaide het er op uit dat ik alles moest betalen, dus ook de boete, waar ik bezwaar op maakte, ik moest dan maar een rechtzaak aanspannen, dat had me waarschijnlijk veel meer gekost dan de boete.
  DUS VAN GEMAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN IS DUS NIETVAN TOEPASSING!!

  Antwoord
  • Volgens het belastingverdag met Nieuw Zeeland is de AOW in Nederland belastbaar. Aangezien u de SVB noemt ga ik ervan uit dat het om de AOW gaat. In dat geval heeft de Belastingdienst dus gelijk dat u er goed aan doet, de in uw woonland betaalde belasting terug te vragen.

   Antwoord
 12. De informatie-uitwisseling door de Nederlandse fiscus is een probleem waar ik vanaf 2012 al grote last van heb ondervonden. Het heeft mij veel werk en geld gekost om de Spaanse fiscus te overtuigen van de juistheid van mijn aangiften. Na veel vertaalkosten, inschakeling van Gestor en advocaat heb ik jaar na jaar mijn gelijk gekregen. Zelfs de Nederlandse fiscus in Heerlen heb ik moeten inschakelen om Spanje te overtuigen. Volgens mijn informatie gebruikt Nederland het bestand dat voor de OECD is bedoeld. Dit bestand geeft alleen bruto cijfers aangezien die informatie voor statistische doeleinden is bedoeld.

  Antwoord
 13. De uitwisseling van gegevens is niet slechts voor statistische doeleinden aangezien deze op het niveau van de individu plaatsvindt. Dat dient op de eerste plaats voor facilitering van de belastingheffing door de belastingdiensten.

  Antwoord
 14. Ik begrijp helemaal niets van de uitwisselingen die moeten plaatsvinden tussen de verschillende belastingdiensten. Ik ben gepensioneerd en mijn vrouw en ik wonen nu drie jaar in Italië (Toscane) in een huurwoning. We hebben geen woning in Nederland en we zijn officieel hier ingeschreven. De belastingdienst in Nederland houdt geen belasting in op mijn pensioen en AOW. Ik krijg van de Nederlandse belastingdienst een opgave van mijn wereldinkomen. Van de belastingdienst in Italië heb ik tot op heden geen aanslag gekregen en eerlijk gezegd weet ik niet wat ik hiermee aan moet.Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.

  Antwoord
  • U krijgt niet zomaar een aanslag. U moet aangifte inkomstenbelasting doen in Italië omdat u daar woont. In Nederland moet u aangifte doen als u daarvoor wordt uitgenodigd of als u zelf kunt weten dat u belasting moet betalen. Zie het belastingverdrag tussen Nederland e Italië.

   Antwoord
 15. Sinds oktober 2019 wonen wij in Spanje. Toch werd er over 2020 belastingheffing geheven, zowel in NL EN in Spanje, lijkt mij dubbel!

  Met vriendelijke groet,

  Kirsten & Theo Hulkenberg

  Torre del Mar

  Antwoord
  • Dat hangt ervan af over welke inkomsten belasting wordt geheven. Als u bijvoorbeeld een Nederlands overheidspensioen heeft en een AOW-uitkering, is het eerste in Nederland, het tweede in Spanje belastbaar. Zie het belastingverdrag tussen beide landen.

   Antwoord
 16. ECLI:NL:RBNHO:2023:10768 Rechtbank Noord-Holland, 25-10-2023, HAA – 22 _ 2458
  Datum uitspraak:
  25-10-2023
  Datum publicatie:
  01-11-2023
  Rechtsgebieden:
  Bestuursrecht; Belastingrecht
  Bijzondere kenmerken:
  Eerste aanleg – enkelvoudig
  Vindplaatsen:
  Rechtspraak.nl
  Inhoudsindicatie:
  Informatiebeschikking. De informatieplicht van art. 47 AWR kan op eenieder – en dus ook op buitenlands belastingplichtigen –rusten. Op de belastingplichtige rust een zekere inspanningsverplichting om de gevraagde informatie te verkrijgen. Dat de inspecteur de gewenste informatie eventueel op een andere wijze kan verkrijgen doet hier niet aan af. Het staat de inspecteur namelijk in beginsel vrij om bij een belastingplichtige informatie op te vragen die hij ook langs andere weg kan verkrijgen. Deze keuzevrijheid geldt ook indien voor de belastingplichtige tijd en kosten gepaard gaan met het voldoen aan het informatieverzoek. Dit is slechts anders indien het handelen van de inspecteur in strijd komt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechtbank is van oordeel dat zich dat in het onderhavige geval niet voordoet. Eiser heeft ook niet voldaan aan de op hem rustende inspanningsverplichting. De informatiebeschikking is dus terecht afgegeven. De in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb gestelde termijn voor het beslissen op het bezwaarschrift is een termijn van orde. Dit betekent dat aan de overschrijding van die termijn geen gevolgen zijn verbonden.

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.