Overheidswebsite over het nieuwe pensioenstelsel

aug 29, 2022

Nieuwe regels voor pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2023.

Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe regels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze website gemaakt.

zie daartoe : https://www.onsnieuwepensioen.nl/

38 Reacties

 1. Wedden dat we er op achteruit gaan!

  Antwoord
 2. Geloof er geen sikkepit van dit nieuwe pensioenstelsel. Te grote onduidelijkheid en onzekerheid troef!

  Antwoord
 3. We zullen wel weer belazerd worden, zoals we gewend zijn.

  Antwoord
 4. Niets staat vermeld over wat er wel of niet gebeurd met reeds ingegane pensioenen…..; blijft dat allemaal gelijk?
  I. h. b. met betrekking tot de huidige regeling dat de pensioendeling bij scheiding ongedaan wordt gemaakt bij overlijden van de ex-Partner….!

  Antwoord
 5. Er is nog nooit een nieuwe regeling geweest als het over uitbetalen gaat (pensioen cao salarisschalen) waarbij de betrokkenen er op voorgingen.
  Dus geloof ik dit nu ook niet. Erg verbaasd dat de vakbond hiermee akkoord is gegaan.

  Antwoord
 6. Teken daarom de petitie: “Pas de pensioenwet aan”.
  Het zogenaamde invaren in het nieuwe stelsel kost gigantisch veel geld en dat gaat allemaal uit de pensioenpot.
  Dus de burgers gaan er dan zeker niet op vooruit.

  Antwoord
 7. Geen enkele informatie te vinden over hoe het pensioen vervolgens wordt berekend. M.i. een heel belangrijk onderdeel. Wordt er weer een fictieve rekenrente bedacht om de uitbetaling van pensioenen zo laag mogelijk te houden of wordt er toch iets gedaan met het feitelijke rendement?

  Antwoord
  • Dit staat er (onder meer ) over in de Memorie van Toelichting op het desbetreffende wetsvoorstel:

   Toekomstbestendigheid
   Een toekomstbestendig pensioenstelsel vergt draagvlak bij werkgevers en werknemers, jongeren en ouderen, burgers en bedrijven. Zonder dat draagvlak blijven werknemers niet bereid om ‘een dag in de week’ voor hun pensioen te werken en blijven werkgevers niet bereid om deze arbeidsvoorwaarde aan te bieden. Het draagvlak voor arbeidsvoorwaardelijke pensioenen staat onder druk door de vrijwel permanente discussie over de reken- en verdeelregels bij pensioenfondsen, over wel of niet ‘korten’ en de jaarlijkse discussies over de hoogte van de pensioenpremie en/of van de pensioenopbouw. De motor achter al die discussies is dat de hoogte van individuele pensioenen in uitkeringsovereenkomsten wordt gestuurd via een collectieve dekkingsgraad, die wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare collectieve vermogen en de pensioenverplichtingen. Voor de berekening van de actuele waarde van deze verplichtingen is een rekenrente nodig. Alle verplichtingen zijn hierdoor, ongeacht hun looptijd, voor 100% gevoelig voor de ontwikkeling van de rente. De overstap op de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling biedt een mogelijkheid om deze discussies te beëindigen. Beide premieregelingen bieden een uitweg uit de rekenrentediscussie die het pensioenstelsel verlamt omdat iedereen zich tekort gedaan voelt. Er ontstaan in deze pensioencontracten immers geen harde pensioenaanspraken, c.q. pensioenverplichtingen die risicovrij moeten worden gewaardeerd. In beide premieregelingen kan voortaan gericht worden bepaald in welke mate de pensioenaanspraken van een bepaald leeftijdscohort rentegevoelig worden gemaakt en in welke mate deze aanspraken tegen een daling van de rente worden beschermd. Zo kunnen risico’s afgestemd worden op de risicohouding van leeftijdsgroepen en deelnemersgroepen. Deze flexibiliteit, die leidt tot een optimalere risicodeling, ontbreekt bij de uitkeringsovereenkomst. Met de overstap op premieregelingen en de mogelijkheid om maatwerk te leveren bij de risicodeling wordt belangentegenstelling tussen generaties weggenomen. Dit verbetert de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel.
   (……..)
   3.2.2 Projectierendement
   In premieregelingen wordt bij elementen waarbij een onzekere toekomst een rol speelt, gebruik gemaakt van een projectie. Alle pensioenuitvoerders zullen gebruik moeten maken van een uniform voorgeschreven projectiemethode. Zo wordt willekeur voorkomen en zijn de resultaten onderling vergelijkbaar. De overheid bepaalt, op basis van onafhankelijk advies, parameters en eventuele andere uitgangspunten voor een uniforme scenarioset. DNB stelt deze scenarioset vast en publiceert deze op periodieke basis. De parameters en scenariosets dienen bij te dragen aan een zo realistisch mogelijke verwachting van de te verwachten rendementen en financiële markten die aansluit bij de financieel-economische realiteit: niet te optimistisch, niet te pessimistisch. In het nieuwe pensioenstelsel wordt voor vijf functies gebruik gemaakt van een projectiemethode. Voor de eerste vier genoemde functies moet gebruik gemaakt worden van een voorgeschreven uniforme scenarioset. 41 Voor de vijfde functie, de vaststelling van de hoogte van het pensioen in de uitkeringsfase, geldt een wettelijk gemaximeerd projectierendement: 1. voor de communicatie van de verwachte pensioenuitkeringen in scenario’s; 2. voor de fiscale premiegrens; 3. voor de balans tussen de doelstelling en de premie42; 4. voor het toetsen van de risicohouding; 5. voor de vaststelling van de hoogte van het pensioen in de uitkeringsfase. Deze toepassingen worden hierna toegelicht. 1. Informatie Om deelnemers een realistisch beeld te geven van het te verwachten pensioen wordt dit berekend in drie scenario’s: een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. Voor deze informatie is al wettelijk voorgeschreven dat een uniforme scenarioset gebruikt moet worden. 2. Fiscale premiegrens Uitgangspunt bij het vaststellen van de fiscale premiegrens is dat de (maximale) pensioenambitie van 75% middelloon in 40 opbouwjaren43 op prudente wijze fiscaal wordt gefaciliteerd. Voor het bepalen van de maximale fiscale premiegrens, die voor alle pensioenregelingen zal gaan gelden, wordt aangesloten bij de URM-methodiek op basis van de uniforme scenarioset en geldt het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit. Zie hiervoor hoofdstuk 7 Wijziging fiscaal pensioenkader. 3. Balans tussen pensioendoelstelling en premie Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een adequate pensioenregeling. Het streven in de solidaire premieregeling is om een voorwaardelijk koopkrachtig pensioen te bieden. Deze afgesproken doelstelling leggen sociale partners vooraf vast. De premie is de arbeidsvoorwaardelijke toezegging. CAO-partijen bepalen of de toegezegde premie toereikend is voor de geformuleerde pensioendoelstelling. De pensioenuitvoerder verstrekt hen daartoe in ieder geval berekeningen op basis van de uniforme scenarioset. Deze projectiemethode biedt CAO-partijen een goed handvat om de balans tussen de premie, en de pensioendoelstelling, inclusief de kans dat deze doelstelling wordt gehaald, te beoordelen. Zie hiervoor ook paragraaf 3.4.1.

   Antwoord
 8. De indruk wordt gewekt alsof er voor de deelnemer niet veel verandert. ‘Dertig jaar lang is een stelsel op basis van beleggingen zwart gemaakt door overheid en vakbonden die in besturen van pensioenfondsen zitten. Dat beleggingsstelsel noemden zij zelfs casino-pensioen. En nu maakt de overstap naar beleggingen opeens niet meer uit? Dit wetsvoorstel van Wouter Koolmees (D66) is onvoldragen. De verdeling van de pensioenpot is niet uitgewerkt, en de vormgeving van het nieuwe pensioencontracten voor miljoenen werkenden en gepensioneerden is nodeloos ingewikkeld. Met een nieuwe loopgravenoorlog tussen generaties. Het probleem dat deelnemers op jonge leeftijd relatief te veel betalen voor hun pensioen, en op latere leeftijd te weinig. Nu is dat vaak geen probleem, omdat de jonge deelnemer op latere leeftijd zelf ook te weinig betaalt. Maar als dit systeem stopt, lopen jongeren die ‘gouden jaren’ mis. Ook dat moet worden gecompenseerd uit de pensioenpot van “andere generaties” (lees gepensioneerden). Naar mijn informatie kan dat neerkomen op aanzienlijke verlagingen.

  Antwoord
  • beetje vreemd…. jongere deelner betaalt op latere leeftijd minder (terwijl hij/zij meer verdient) maar dan moeten gepensioneerden het compenseren?

   Antwoord
 9. 1. De valse start over het armrekenen van de pensioenpot is het idee, dat toekomstige verplichtingen, van wel 50 jaar verder, teruggerekend moeten worden naar vandaag. Die verplichting wordt dan vergeleken met wat er vandaag in de pensioenpot zit.
  2. Er is geen EU richtlijn die deze balans-rekenmethode verplicht. Er zijn wel van dat soort rekenmethodes, maar die gelden voor andere financiele producten, niet voor onze pensioenfondsen.
  3. Dat die lage rekenrente fout is, kunt u zien aan de afgelopen 10 jaar. Pensioenpot verdubbelde, maar pensioenen niet geïndexeerd. Dat klopt niet. De EU richtlijnen zeggen dat die rekenrente niet door DNB bepaald mag worden.
  https://adbroere.nl/web/nl/columns/ecb-houdt-geen-toezicht-op-pensioenfondsen.php
  4. Het bestuur van de fondsen, waarin deelnemers vertegenwoordigd zijn, beslissen over rentevoeten. DNB kan adviseren, maar niet dwingen zoals het nu is. Meer over de onzin van de rekenrente zie https://www.youtube.com/watch?v=mKEIVGzmthg&list=PLm0U3HJG_YSFi1YbyxiIO1k-QCI1_6W2B&index=3&t=143s
  5. Door een hele lage rekenrente te nemen, chanteert de regering de pensioendeelnemers en dwingt hen om hun wereldberoemde Nederlandse pensioensysteem los te laten en genoegen te nemen met wat vage beloftes.
  6. Voor het geval dat u bang bent, dat er over langere termijn onvoldoende in de pot zit: in het plaatje kunt u zien, dat er voor bijna 50 jaar voldoende in de pot zit. Tellen we rendement en premies erbij, dan kan met het huidige systeem, de uitkeringen heel erg lang doorgaan.
  Het plaatje uit 2018 laat zien, dat de waarde van de Pensioenpot 1457 miljard is, de pensioenuitkeringen 31 miljard zijn, de premies 33 miljard en het rendement 30 miljard.
  7. Nogmaals over uw angst dat er onvoldoende in de pot zit voor de toekomst: op 4:30 van onderstaande video wordt zelfs meer dan 100 jaar berekend.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZqYS4bG_zvY&list=PLm0U3HJG_YSFi1YbyxiIO1k-QCI1_6W2B

  8. Nogmaals het plaatje met geldstromen. U ziet dat de 1500 miljard goed beheert wordt en gemiddeld 7 procent oplevert en dat kost maar een half procent. Niet een gering bedrag die kosten 7,4 miljard, maar we krijgen er ook 30,4 miljard voor terug.

  9. Sinds oktober 2019 was er ook een visie om dan maar van dat kapitaal van 1500 miljard af te stappen, want vervelend elke keer plus en min en dan indexeren en weer korten. Dat verhaal is een misleiding om u die 1500 miljard te ontnemen in ruil voor vage beloftes in de toekomst.

  10. Met een redelijke buffer (onze pensioenpot is groot zat) kunnen we die plussen en minnen makkelijk opvangen en worden indexaties en korten uitgemiddeld tot een gelijkmatige uitkering. Ook repeterend verhogen/verlagen van premies in korte termijnen is hiermee voorkomen.

  11. De angst voor een grijzegolf is onterecht. Het aantal gepensioneerden neemt niet toe, dat blijft de komende 30 nog wel op het zelfde niveau volgens het CBS. Dat opa de pot leeg zou maken is een onzinverhaal om u bang te maken.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/40/stijging-aantal-gepensioneerden-vlakt-af

  12. Hier nog het bewijs, dat het aantal gepensioneerden NIET zal stijgen in de komende decennia aan de hand van het aantal geboortes in het verleden.

  Het aantal geboortes per jaar waren van 1950 tot 1970 225.000 plus-min 10%.
  Daarna werd dat aantal 175.000. Dus geen grijze tsunami.
  13. Een ander breekijzer om de pensioensystemen open te breken is de illusie te propageren dat de doorsneepremies oneerlijk zijn. Jong zou voor oud betalen, want de premie van jong zou langer kunnen renderen. Het woordje renderen strookt niet met de het woord risicovrije-rente.
  14. Met andere woorden, wanneer eerst gesproken wordt over hele grote oneerlijkheid door verschil in rendementen ten opzichte van betaalde premies door jong/oud, kun je daarna niet komen met hele lage rekenrentes(rendementen).
  15. Theoretisch: Als je eerst begint met premie betalen en daarna voor jezelf verdergaat, krijg je relatief minder terug voor die premie. Maar je weet niet of die rendementen behaald worden wanneer je premie betaald of later pas, als je voor jezelf werkt. Reken voordat je switcht.
  16. Met doorsneepremie betaalt jong, procentueel, net zoveel als oud over het loon. Voordeel is dat als je eerst voor jezelf begint en pas later bij een werkgever, je premie niet belachelijk hoog wordt, zodat je niet te duur bent voor een werkgever.
  Het is een illusie om vast te houden aan de gedachte, dat een jongere een nadeel heeft ten opzichte van de oudere. De jongere wordt ook immers ook ouder heeft dan hetzelfde voordeel. Als je denkt dat je niet oud wordt, moet je wat anders gaan doen en zeker geen pensioen opbouwen.
  17. De minister praatte de angst aan, dat jongeren voor ouderen betalen in het bestaande stelsel. In het nieuwe stelsel is die angst onnodig, want dat gaat gewoon gebeuren, doordat de bijeengebrachte gigantisch grote pensioenpot verdwijnt.

  Pak de huidige PW aan. Stap 1: erken de CDC-regeling als karakter in art. 10 PW. Stap 2: vervang in art. 126 lid2a marktwaardering door waardering op actuariële basis, rekening houdend met rendementsverwachtingen. Dien voorstel in om IORP II om te zetten in de PW.
  Op dit moment is in de huidige PW IORP I toegepast. IORP I en IORP II zijn richtlijnen uit de EU regelgeving en de verkeerde richtlijn is toegepast in onze PW, wat een groot nadeel geeft voor de deelnemers.

  Ik las toevallig, dat in VK in de jaren 80, het collectievesysteem werd aangepast naar een individueelsysteem. Nu is er uitgerekend, dat collectief 5% meer opbrengt. VK is nu bezig om dat individuele weer terug te brengen naar een collectiefpensioensysteem.

  Antwoord
  • Ik vind dit een correct juist en eerlijk verhaal.

   Antwoord
   • Helemaal mee eens. Dit verhaal is duidelijk.

 10. Op de eerste plaats. We zijn al geduikeld van een waardevast pensioen naar een pensioen op middel inkomen, daarna naar een rekenrente van 4%, vervolgens naar een rekenrente op basis van de rente van DNB, hetwelk gepensioneerden en werkers tot 30% minder besteedbaar inkomen heeft gebracht.
  Wanneer wordt deze laatste diefstal en op welke wijze terugbetaald?
  De nieuwe pensioenwet is volstrekt onleesbaar. Niemand kan helder uitleggen wat deze nieuwe wet voor werkenden en gepensioneerden betekent. Dus afstemmen dit voorstel.

  Antwoord
 11. Het laatste jaar is wel duidelijk geworden wat het echte probleem is met het pensioen, de kunstmatig laag gehouden rekenrente waarmee de pensioenfondsen moesten werken. Dit heeft 15 jaar geen indexatie opgeleverd. Nu de rente gaat oplopen wordt dat probleem opgelost en hebben we helemaal geen nieuw stelsel meer nodig. Kijk ook eens naar de laatste 2 afleveringen van Zwarte Zwanen van Omroep Max van enkele maanden geleden. Daarin wordt blootgelegd wie de echte profiteurs zijn van het nieuwe systeem, de pensioenindustrie. Dus aan allen, sluit je aan bij de stichting Pensioenbelangen en kom in actie. Het is nog niet te laat

  Antwoord
 12. Kijk, en daarom mocht je niet sparen voor je eigen pensioenfonds van de overheid : lees het afpikken van de BOX-3 gelden, lees het feit dat de “pensioenindustrie-verzekeraars” graag zelf van jouw geld willen profiteren, daaraan verdienen en niet de spaarder zelf.

  Dus de hele pensioen-discussie, oud vs jong enz. is een vooropgezet spelletje om de zaak zodanig te presenteren dat we “om” zullen gaan en dan klakkeloos accepteren wat de regering ons voorschrijft.

  Het hele “invaren” is een gigantische truc om van meerdere pensioenfondsen er 1 te maken die dan wordt gebruikt om de armlastige, onvoldoende beheerde (overheids-) pensioenfondsen (dakkingsgraden op of onder 100 %) te laten profiteren van de WEL florerende pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 120 of nog veel hoger door die er te laten “fuseren”.
  Dan pik je veel geld in dat niet vanjou is en door anderen bijeen is gespaard.

  Nog afgezien van het feit dat op Europees niveau met een begerig oog wordt gekeken naar de Nederlandse pensioenpot om die te laten gebruiken om de Italiaanse tekorten mee op te vullen (à la Draghi c.s.) waarvoor de verdragen al in de maak zijn.
  Idem boven, alleen een niveau hoger, europees niveau, zelfde truc.

  ERGO : afwijzen dit pensioen-graai-plan.
  Onder welke noemer of voorwendsel dat dan ook wordt gepresenteerd door lieden met een eigen agenda die niet die is van de gepensioneerden of de betalers van pensioenpremies !

  Laat staan dat we dus met zijn allen verplicht moeten beleggen in onrendabele staatsobligaties à nul of bijna nul %, ten gerieve van de overheid, zoals de DNB het spel mee speelt.

  Die club laat zich weer eens zien van zijn “minder betrouwbare” kant.

  BLIJF ALERT ! DENK ER OVER NA !

  Antwoord
  • Uitstekend verhaal.

   Antwoord
 13. Eerlijk gezegd begrijp ik, als eenvoudig Ingenieur van Delft, geen snars van het verhaal. Is het niet mogelijk om dit verhaal samen te vatten in een A4tje, dat iedereen kan begrijpen?
  Verder begrijp ik niet of het gaat over de Aow, die naam heb ik nog niet gezien, of om het bedrijfspensioen. Hier moet iedereen vanaf blijven, ook de regering. Ik ben gepensioneerd, en heb mijn hele betaald voor mijn pensioen. Waarom zouden gepensioneerden nu moeten gaan bijdragen aan pensioenen voor mensen die nog geen 40/43 jaar betaald hebben, of misschien helemaal niet hebben betaald. Dus nogmaals, kan iemand me uitleggen hoe het zit?

  Antwoord
 14. Klik hier voor mijn bijdrage aan dit onderwerp.

  Antwoord
 15. Naast mijn hierboven genoemd artikel van Sybe Terwee, waarin heel duidelijk is verwoord hoe het zo is verlopen met “ons pensioenstelsel” en hoe dat kon gebeuren, geef ik graag het volgende aan u mee.

  Het lijkt wel een sprookje.
  Er staat een grote pot geld die door heel veel mensen is gespaard door één dag per week hun inkomsten af te dragen voor hun oude dag.
  Plots wordt door een wonderlijk georganiseerde groep buitenstaanders bedacht om die pot over te hevelen naar een totaal andere plek. Dit overigens buiten medeweten of zonder toestemming van die mensen die de pot gevuld hadden.
  Voor dat overhevelen dringen zich graag allerlei instanties op. Zo worden verzekeraars, consultancy- en persbureaux, (semie)overheidsinstanties, politieke partijen, en lobbyclubs opgericht of ingeschakeld. Commissies worden opgetuigd en grootse congressen worden georganiseerd waarbij zelfs award verkiezingen worden gehouden wie het beste zijn pot beheerd.
  Dat kost allemaal wat, maar de over te hevelen pot geeft daartoe ruime financieele mogelijkheden. Daar kan zondermeer flink wat van afgeroomd worden. Toestemming van alle potvullers is immers niet nodig. Sterker nog staan buitenspel.
  Saillant detail is dat de kosten voor al die clubs, organisaties, consultancies, commissies, controlelichamen, etc. uit de pot betaald konden worden. Dit in tegenstelling tot gelden voor indexatie gedurende vele, vele jaren. Sterker nog, er was naar zeggen te weinig in de pot waardoor zelfs uitkeringskortingen plaatsvonden.

  Net als in sprookjes ontstaan er gruwelijke en gelijk wonderbaarlijke zaken
  Een immense pot geld gaat van A naar B. Wordt tijdens overheveling flink afgeroomd door allerlei giga kostenposten. Om over uitvoeringskosten van nieuwe potverdeling nog maar niet te spreken.
  Maar, nu komt het!
  De nieuwe pot, waar dus zelfs minder in zal zitten dan in de oorspronkelijke, zal volgens de overhevelaars plots meer te bieden hebben. Koopkrachtiger pensioen en indexatie worden in het vooruitzicht gesteld.
  Grote raadsel is:
  Als dat laatste waar is, waarom was dat dan niet mogelijk met de (grotere) oorspronkelijk pot?
  Andersom geldt:
  Als de grotere oorspronkelijke pot geen indexatie mogelijk maakte en zelfs tot pensioenkortingen leidde, hoe kan het dan dat de kleinere nieuwe pot een koopkrachtiger (en geindexeerd) pensioen zal opleveren.
  Klopt of klopte er iets niet in het rekenmodel?

  Antwoord
  • Heel goed verhaal.
   Correct de situatie weergegeven.

   Antwoord
 16. Publieksmonitor vertrouwen pensioenstelsel
  Rapport | 09-09-2022
  De publieksmonitor vertrouwen pensioenstelsel heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aan zien van pensioenen.

  Uit Rapportage 1 meting:
  De vertrouwensscore (een objectief construct) in het pensioenstelsel is met een score van 5,80 iets toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal (5,58), een procentuele stijging van ca. 4%. Het vertrouwen is gemiddeld neutraal te noemen. De stijging in het vertrouwen onder het totale publiek wordt vrijwel in zijn geheel veroorzaakt door een stijging van het vertrouwen onder reeds gepensioneerden. Het vertrouwen onder niet-gepensioneerden is stabiel. De groep financieel hoog geletterden heeft, net zoals in de 0-meting, meer vertrouwen in het pensioenstelsel dan de groep midden en laag financieel geletterden. Op het gebied van kennis is bekendheid met de basiskenmerken van het stelsel grotendeels stabiel t.o.v. 0-meting. Het gedrag ten aanzien van het pensioen (zoals hoeveel Nederlanders jaarlijks controleert hoe zijn pensioen ervoor staat) is niet veranderd ten opzichten van de 0-meting.
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/10/publieksmonitor-vertrouwen-pensioenstelsel

  Antwoord
  • De Tweede Kamer gaat wellicht akkoord met de nieuwe pensioenwet en dat na de toezegging van de minister dat het nieuwe pensioen maximaal vijf procent minder zal zijn dan het huidige.
   Dit betekent voor lang gepensioneerden na de diefstal van de afgelopen jaren mogelijk nog een verdere vermindering van het besteedbaar inkomen.
   Zonder meer vind ik dit niet alleen onjuist maar ook schandalig.
   Wat doen de pensioenfondsen?

   Antwoord
   • Er is me nog iets niet duidelijk, buiten de vraag of het om WAO gaat of bedrijfspensioen, kan je pensioen ook gekort worden als je gepensioneerd bent?
    Wat gebeurt er nu verder met de ondertekende petitie?

   • Je (Nederlandse) bedrijfspensioen kan gekort worden , zoals bij diverse pensioenfondsen is geschied in het verleden, als de dekkingsgraad ernstig tekort schiet. Daar zijn normen voor. Ook onder het voorziene nieuwe pensioenstelsel, kan dat, zelfs eerder als de beleggingsresultaten tegenzitten. Daar staat tegenover dat er ook eerder verhoogd zal worden indien de beleggingsresultaten meezitten. Ik ga er vanuit dat de meeste pensioenen sinds 2008 wel degelijk verhoogd zouden zijn, althans lang niet zo ver zouden zijn achtergebleven of zelfs gekort, indien het nieuwe pensioenstelsel in dat jaar in werking zou zijn getreden. Welke petitie? Meestal wordt een petitie aangeboden aan de politiek : minister en/of Tweede Kamer.

   • Destijds is gesteld dat het nieuwe pensioenstelsel een verbetering zou zijn. Eén van de voorwaarden waar het voor het instemmen met Pensioenaccoord aan moest voldoen was, koopkrachtiger!
    We starten als het aangenomen wordt in de 2e Kamer (en niet afgewezen in 1e Kamer) dus nu al met instemmen dat het tot 5% lager mag zijn.
    Je zal al 14 jaar, zoals bij ABP, geen indexatie hebben gehad. Deze pensionado’s hebben al zo’n 25 % pensioen ingeleverd en daar kan dus zo maar nog eens 5% bij komen.
    Het toestaan van die 5% betekent ruimte bieden om dat ook in te houden. Het was toch koopkrachtiger het WTP? Dus had men als bewijs van die toezegging minimaal 5% erbij moeten eisen.
    Bijgevoegd de link naar een zeer interessante ervaring op 2 september jl. bij de ABP- Commissie van Beroep.
    Cees Grimbergen was daarbij als toehoorder aanwezig en schreef daar dit artikel over. Schokkend en mij niet verbazend tegelijk.
    https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/column-cees-grimbergen-gepensioneerde-koos-voogt-probeert-abp-te-overtuigen-en-verzucht-het-is-triest/

   • Bij mij gaat het om bedrijfspensioen. Ik ben 89 dus heb de volledige jarenlange indexatie al gemist waardoor mijn besteedbaar inkomen merkelijk is achter uitgegaan. Ik noem dit diefstal en de pensioenfondsen hebben dit gelaten over zich heen laten gaan.
    Nu is er nog eens een kans op maximaal vijf procent korting afhankelijk van de nieuwe pensioenwet en de uitvoering er van door de fondsen.

   • • Mathijs Smeets zegt
    19 september 2022 at 12:53
    Gaat dit over de AOW en/of over het zgn bedrijfspensioen dat iemand opbouwt door jarenlang te betalen voor het pensioen voor je oude dag?
    Ik heb ook mijn leven lang betaald aan het pensioenfonds, terwijl al diegenen die nu het land binnenkomen en al of niet mogen blijven zonder ooit een cent betaald te hebben gewoon ons geld krijgen. Ik zou het crimineel vinden als o.a. hierdoor het pensioen gekort zou worden. Eerst wordt besloten dat de AOW stijgt met het minimumloon en dan gaat deze oncapabele, sterk door links en groen beïnvloedde regering korten op je bedrijfspensioen en AOW? Hoe zit dit nu?
    Jonge gezinnen krijgen geen betaalbaar huis, de boeren mogen geen koeien meer houden, er mag niet meer gebouwd worden, etc. etc. We stoppen grote beesten in een door het belastinggeld van het volk betaalde polder en laten ze daar dood hongeren. Met welk doel? Omdat de EU zo nodig natuurgebieden wil hebben? Misschien willen de boeren hier wel hun boerderij opzetten. Er is geen natuurgebied in de buurt. Natuurgebieden met heideplantjes die kunstmatig zijn aangelegd en eigenlijk niet in ons landschap thuishoren. Natuurgebieden met prikkeldraad omheind en waar de burger niets te zoeken heeft. Konden ze niets zinvollers verzinnen? We worden langzamerhand een derde wereldland door het beleid van deze oncapabele regering, dat totaal geen verziende blik heeft. Regeren is vooral vooruitkijken, en op de juiste momenten de juiste beslissingen nemen. Daar is duidelijk gebrek aan. Onze leiders hebben (o.a.) geschiedenis, pabo, aardrijkskunde etc. gestudeerd en sommigen na vele jaren geslaagd voor hun diploma. We hebben echter hooggeschoolde zeer capablele mensen nodig, die relevante studies, o.a. om een land te kunnen besturen, succesvol voltooid hebben. En die zodanig verstand van zaken hebben dat niet achteraf parlementaire enquetes gehouden hoeven te worden over mislukte projecten, maar die de kennis hebben om tijdig in te grijpen en bij te sturen.
    We lopen maar aan het handje van de EU, die zich met alles bemoeit en zelf de essentiële zaken niet kan oplossen. We laten mensen toe in ons land die ons haten en ons willen doden, ook steunen we landen die corrupt waren en nog zijn, en die de mensenrechten niet handhaafden. Daar moet nu ons geld naar toe, niet naar de noodlijdende gezinnen bij ons, daar is zgn geen ruimte voor. Waarom is dit nodig? Kijk eens naar de Scandinavische landen, die voeren een vreemdelingen beleid waar onze regering een voorbeeld aan kan nemen. In Nederland mag je niet meeregeren ook al heeft half Nederland op je gestemd. Dat noem je democratie.
    Ik ben tegen korten op pensioenen! De mensen die nu pensioen hebben hebber er hard voor gewerkt en hebben het verdiend.
    Ik ben dus tegen een pensioen aanpassing waarbij reeds gepensioneerden er op achteruitgaan. Het is ons geld en de overheid moet er vanaf blijven.

 17. En gelooft de regering zelf wat die “onderzoeken” willen laten aangeven ? Echt ?
  Hoeveel en welke respondenten hebben er aan meegedaan ?
  Wat waren de, al dan niet suggestieve, vragen ?
  En de voorgebakken antwoorden ?
  Wat wordt als een negatief antwoord beschouwd, wat als “neutraal” dan wel positief ?
  En welke interpretatie-methode is er gebruikt ?
  Welke notaris heeft e.e.a. gecontroleerd ?
  Onbekend.

  Als (“gejuich”) het positieve percentage is gestegen van 50 via 54 % naar 58 %, waar komen die nieuwe cijfers dan vandaan en wanneer is die “vorige kwartaal”-enquete gehouden ?

  En blijft nog steeds de vraag open :
  Hoe komt het dat we er allemaal 5% op achteruit zouden moeten gaan terwijl de pensioenfondsen bakken met geld binnenhalen en er minder wordt uitgekeerd dan er binnenkomt ?

  Trouwens, een “voorlichting-site” van de overheid is iets anders dan een onafhankelijke instantie en is per definitie gekleurd en dus niet betrouwbaar.
  Bij een onafhankelijk instituut spelen geen ministeriele opdrachten een rol die de uitslagen kunnen beinvloeden en ongewenste vragen/antwoorden kunnen laten filteren.

  Kortom, het riekt weer eens sterk naar beinvloeding van de publieke opinie en naar voorbereiding van achteraf te gebruiken excuses als “De bevolking was het er mee eens, zie de site en de daar getoonde percentages “.

  Les 1 van een anti-zwendel directeur van een grote bank in NL was :
  Vertrouw NOOIT lieden die alleen spreken via percentages en de onderliggende aantallen, financiele consequenties en andere data niet laten zien.
  Dat is hier het geval.
  Les 2 : Vertrouw nooit hen die alleen de voordelen benoemen, de rest wegmoffelen, de “worst case scenario’s” onder de tafel houden en later geen verantwoording hoeven af te leggen als het mis is gegaan en zij niet meer verantwoordelijk zijn.
  (Gas pompen in Groningen t.b.v. een bonus bij de NAM en nog een handvol andere bekende schandalen)
  E.e.a geeft geen enkele overheidswaarborg voor de toekomst.

  Legio voorbeelden te over, vs lessen 1 & 2, vooral bij de politici :
  “Oh dat wist ik toen niet. Daar weet ik niets van,dat was voor mijn tijd en later allemaal weer anders geworden, daar had ik geen bemoeienis mee of invloed op en hoefde er niet kritisch naar te kijken want dat was politiek niet gewenst voor mijn positie.”.

  Nog afgezien van belanghebbenden als vakbonden die het heden ten dage nog intern niet eens zijn over hoe het dan wel zou moeten worden geregeld met welke criteria.
  En idem voor zogenaamde specialisten op dat gebied.
  En de reeks openblijvende vragen over het “eigen geld” dat mensen extra hebben betaald aan één of meerdere pensioenfondsen dat plotsklapt verdwijnt want het zou niet mee traceerbaar zijn !
  Oplichting dus onder het voorwendsel dat men daar geen rekening mee kon houden.

  Laat u niet manipuleren in het voorstemmen met een overhaast Wetsgedrocht op toekomstige pensioenen (Wtp) dat vanaf het begin een ondoordachte en onverantwoordelijke zaak omvat met vage, nauwelijks gedefinieerde, rekenregels en onbekende uitkomsten maar de (toekomstige) pensionados met de gebakken peren lat zitten.

  Antwoord
 18. Het vervelende van die persoonlijke potjes is, dat voor de verschillende leeftijdscategorieën verschillende beleggingsstrategien komen. Dat wil zeggen, dat iemand na verloop van jaren, van de ene beleggingsportefeuille naar de andere gaat. Met andere woorden, verkoop en koop van hun beleggingen. En dat betekent dat er weer wat aan de strijkstokken blijft hangen.
  In de VK werden in de jaren 80 de collectieve pensioenen gewijzigd naar individuele potjes. Nu gaat men daar weer terug, want was toch onvoordelig.
  Allemaal heel onvoordelig voor de deelnemers die nieuwe pensioenwet.

  Wanneer in de oude pensioenwet de juiste regelgeving wordt toegepast: IORP2 (deze is voor bijna alle pensioenfondsen ipv de verkeerde huidige IORP1 (deze laatste is voor verzekeraars), dan is er geen vuiltje meer aan de lucht en kunnen de fondsen flink indexeren voor alle deelnemers (gepensioneerden én actieve deelnemers).
  Gewoon het rechttrekken van een fout die destijds gemaakt is in een artikel van de pensioenwet met grote gevolgen.

  Antwoord
 19. Helemaal eens.
  Nog los van de kaping van de pensioenen. Hoe verzin je het om de bestaande pensioenpotten om te laten zetten in 20 miljoen persoonlijke potjes. (bedenk dat één persoon bij meerdere werkgevers pensioenen kan hebben opgebouwd, daardoor moeten naar zeggen ca. 20 miljoen! omzettingen plaatsvinden)
  De alom bekende Herman Tjeenk Willink, o.a. voormalig voorzitter Eerste Kamer en vice voorzitter Raad van State, waarschuwt al jaren voor “de desinteresse bij politici om in hun besluiten, de uitvoering en uitvoerbaarheid van voorstellen en wetten mee te wegen”

  Er is in verleden al teveel daardoor fout gegaan.
  Het over de schutting gooien, in dit geval bij de pensioenfondsen, kan niet anders dan tot drama’s leiden. Gebrekkige archivering, boekhouding, verouderde IT systemen, gebrek aan mankracht etc. zullen daaraan debet zijn. En het kost ook nog eens miljarden ooit bestemd als pensioengeld.
  Een zoveelste parlementaire enquette in wording.

  Tjeenk Willink waarschuwde afgelopen week ondermeer nogmaals voor de uitvoerbaarheid van wetgeving.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/16/doorbreek-de-vicieuze-cirkel-van-het-institutioneel-wantrouwen-a4142135

  Antwoord
 20. Als de regering ruim voor de nieuw vast te stellen zorgpremies aangeeft dat de zorgkosten met 10 % mogen stijgen dat weet je zeker dat die zorgpremie dan met dat zelfde percentage ook gaan doen.

  Als mevrouw Schouten zegt dat het acceptabel is dat de uit te keren premies met 5 tot wel met 10 % mogen zakken dan weet je dat dat ook werkelijk gaat gebeuren.
  Moeilijker wil ik het nu niet maken maar dit moeten we als gepensioneerden absoluut niet accepteren. Als daarop geen weerstand en geen actie wordt ondernomen weten we zeker dat we ons tekort doen. Een extra korting bovenop de 10 tot 15 jaar zonder indexering is voor mij onacceptabel en hopelijk voor u ook.

  Antwoord
  • Ik ben het hier volledig mee eens

   Antwoord
   • Het enig acceptabele wetsvoorstel is dat er NIETS verandert aan reeds ingegane pensioenen !
    Dat er NIETS verandert aan de premisse dat het pensioen is gebaseerd op 70 % van de pensioengrandslag (d.w.z. na aftrek van de AOW voor gehuwden ).
    Dat er GEEN middelloon truc wordt gehanteerd om de ingegane pensioenen een extra trap na te geven.
    Door de middelloon-truc wordt het pensioen extra verlaagd versus een bestaand pensioen berekend over de 70 % over het laatst verdiende salaris.
    Dat is vuil spel. RODE KAART !
    De (on-)betrouwbaarheid van de overheid : genadeloos zichtbaar gemaakt.
    Eigenlijk heeft de overheid niks te maken met een pensioenregeling tussen mij en mijn voormalige werkgever.
    Ze wringen zich weer overal tussen en proberen ons een vuiltje aan te smeren.
    VBNGB : sta op en verdedig de rechten van privépersonen tegen de ….. inmenging van de regering en de “belanghebbenden” daar achter.
    Dat zijn de verzekeringsmaatschappijen die zich meester maken van de pensioenpotten en gaan verdienen aan het manipulatieve aan/verkopen van onderliggende waardepapieren voor het “privépotje” van de gepensioneerde.
    Dat wordt niks dan opgedrongen ellende van “verplichte” aan/verkopen vanwege een “beleidsregel” op basis van leeftijdprofielen deze maatschappijen dan zelf in mogen vullen ten eigen bate.
    Die bate zit hem in :
    A) de percentages die worden opgeeist bij aan/verkoop van aandelen en bonds.
    B) het inwisselen van stijgende aandelen voor die met een dalende waarde die in uw potje worden gefrommeld.
    Waarmee de gepensioneerde een oor wordt aangenaaaid (voorbeelden te over).

   • Zo ís het precíes. En dit is geen complotdenken. Wat jammer toch dat pas nu (en helaas nog steeds een deel van) de gepensioneerden het door hebben.
    Het geld gaat naar de aandeelhouders en bijv. niet naar achtergebleven indexatie.

  • Helemaal mee eens. Wat moeten we doen om dit niet te accepteren?

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.