Selecteer een pagina

Pensioenen

Pensioenen kunnen zijn eigen pensioenen en staatspensioenen (in Nederland de AOW). Het eigen pensioen kan – al dan niet verplicht – zijn opgebouwd bij een pensioenfonds (zoals het ABP), of in eigen beheer (bijv. lijfrente, stamrecht, BV).

U leest op deze pagina ook meer over het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel, over het nieuwe Europese pensioenstelsel (Pepp), en over de EU Richtlijnen die gaan over Gelijke behandeling en betaling in het buitenland, en over Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten/Waardeoverdracht.

Nederlandse AOW

De AOW is een Nederlands staats-/basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. AOW wordt opgebouwd door in Nederland te wonen tussen uw 15e en 65e jaar. Een opbouw van 50 jaar leidt tot 100% AOW. Met het stijgen van de AOW leeftijd verandert ook de opbouwperiode. Dat wordt dus 15e + x maanden tot 65e + x maanden. Hier kunt u uw AOW-leeftijd berekenen (voor zover dat natuurlijk voor u (nog) relevant is! Elk jaar dat u niet in Nederland woont wordt uw AOW met 2% verminderd, tenzij u vrijwillig hebt bijverzekerd. Het nog ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente garandeert niet dat bij een vestiging in het buitenland de opbouw van de AOW doorgaat en het Anw-risico is gedekt.

Hier vindt u een mooi en bijgehouden overzicht over veel zaken die de AOW betreffen. En hier vindt u veel wet- en regelgeving.

De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. Hier vindt u alle informatie over AOW op de site van de SVB.

Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van SVB een brief dat u AOW kunt aanvragen. Eerder aanvragen is niet mogelijk. Het aanvragen gaat makkelijk en snel via DigiD. Lees hier hoe u AOW aanvraagt. Hier leest u hoe die aanvraag gaat als u buiten Nederland woont. En hier vindt u de SVB folder AOW in het buitenland SVB.

Geheel terzijde ook hier de informatie over:

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen ingaat. Gebeurt dit bij u? Dan kunt u misschien een overbruggingsuitkering krijgen. Met de overbruggingsuitkering kunt u een terugval in inkomen opvangen. Lees hier meer over die OBR.

Een socialezekerheidsuitkering loopt door tot uw AOW ingaat. Als u recht heeft op een socialezekerheidsuitkering, loopt die door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW, IOAZ en IOW. Een uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale uitkeringsduur voor u verstreken is.

Lees hier meer over de discussies inzake een nieuw Nederlands pensioenstelsel.

Lees hier meer over het nieuwe Europese pensioenstelsel Pepp.

EU Richtlijn Gelijke behandeling en betalingen in het buitenland

Richtlijn 98/49/EG over het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen vormde een eerste stap in de richting van het vrije verkeer van dergelijke pensioenen. De belangrijkste bepalingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Wie een stelsel verlaat omdat hij naar een ander EU-land verhuist, behoudt zijn verworven pensioenrechten evenzeer als iemand die in het land blijft.
  • Wie recht heeft op een aanvullend pensioen, kan dat overal in de EU ontvangen.

EU Richtlijn Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten (uiterlijk in 2018 om te zetten in Nederlandse wetgeving)

Richtlijn 2014/50/EU over de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten is aangenomen op 16 april 2014. Deze bevat minimumnormen voor de bescherming van werknemers die naar een ander land verhuizen. De lidstaten moeten de volgende normen uiterlijk op 21 mei 2018 in hun nationale wetgeving omzetten. Lees hier meer over deze EU Richtlijn en over waardeoverdracht.

Meer algemene informatie over Pensioenen:

Het laatste nieuws over pensioenen van Findinet:

En hieronder de eigen berichten van de Vereniging die betrekking hebben op het onderwerp “pensioenen”.

Jaarverslag 2019 en volgende SVB

Daaruit:    Uit het SUWI jaarverslag 2019 van de SVB:   Waardegericht werken met behulp van agile Het vergroten van onze wendbaarheid is een van de strategische doelstellingen. Klanten en...

Lees meer

Pensioenakkoord

Als VBNGB volgen we op enige afstand de discussies inzake de pensioenen in Nederland. Pensioenen is een onderwerp dat heel specifieke kennis en inzicht vraagt en daarom niet voor iedereen even...

Lees meer

Beëindigen levensloopregeling in 2021

2020Z16341 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het eindigen van de levensloopregeling per 1 januari 2022. (ingezonden 15 september 2020) Vraag 1. Bent u...

Lees meer

CRvB over korting inkomensondersteuning AOW

ECLI:NL:CRVB:2020:2494 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 15-10-2020 Datum publicatie 16-10-2020 Zaaknummer 19/2991 AOW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken...

Lees meer

Pensioenopbouw van Nederlandse zzp’ers

Hoe de zzp’er zich verhoudt tot werknemer: minder pensioen, meer vermogen​ Een onderzoek naar de opbouw van de pensioenvoorziening van zzp’ers in Nederland Zzp’ers hebben gemiddeld minder...

Lees meer

Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Datum2 september 2020   BetreftEvaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de...

Lees meer

Beter nabestaandenpensioen

De Rijksoverheid meldt: "Er komen betere regels voor nabestaandenpensioen. Vooral voor het partnerpensioen bij overlijden voordat het pensioen in zou gaan (de pensioendatum). Het...

Lees meer

Stand van zaken sociale zekerheid

Stand van de uitvoering sociale zekerheid Versie Juni 2020 Ministerie van SZW, Daaruit enkele paragrafen met buitenlandaspecten: 26 juni  2020 Beslaglegging en vermogen in het buitenland Eerder...

Lees meer

CRvB over AOW in geval van polygamie

ECLI:NL:CRVB:2020:1508 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 16-07-2020 Datum publicatie 20-07-2020 Zaaknummer 19/1651 AOW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken...

Lees meer

0 reacties